КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ КЛІМАТОМ: МОДЕЛІ МОНІТОРИНГУ ТА ІННОВАЦІЙНІ ВПРОВАДЖЕННЯ

Автор(и)

Ключові слова:

інвестиційний клімат, інновація, потенціал, ризик, індекс

Анотація

Актуальність теми дослідження. Швидкі зміни факторів, які визначають конкурентоспроможність на світових ринках, динамічний розвиток глобального середовища, змушують уряди, при формуванні умов економічного зростання, активніше звертатися до проблем забезпечення національної конкурентоспроможності у глобальному масштабі. Необхідним є запровадження комплексної моделі оцінки стану інвестиційного клімату держави, формуючи привабливі умови для розвитку її іміджу. Постановка проблеми. Проблема підвищення рівня розвитку економіки України в цілому шляхом забезпечення належного рівня управління інвестиційним кліматом стає однією з основних в сучасній економіці. Аналіз останніх досліджень і публікацій. До фундаментальних праць, які присвячені аналізу стану інвестиційного клімату належать праці: М. Сімонової [1], Я. Жаліло [4, с. 125]. Однак, комплексного наукового дослідження щодо формування загальної системи оцінювання стану інвестиційного клімату національної економіки не було проведено. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Попри проведені дослідження в сфері формування, аналізу та управління станом інвестиційного клімату економіки держави, усі існуючі показники міжнародних економічних індексів та рейтингів носять виключно рекомендаційний та загальний інформаційний характер. Постановка завдання. Метою статті є розвиток методичних засад рейтингового оцінювання інвестиційного клімату шляхом узагальнення методичних підходів та систематизації рейтингових оцінок, що уможливлює цільову орієнтацію на потреби суб’єктів управління інвестиційним кліматом у національній економіці та дає можливість сформулювати узагальнюючу комплексну модель оцінки інвестиційного клімату економіки України. Виклад основного матеріалу. У статті розглянуто особливості створення комплексної узагальнюючої системи моніторингу стану інвестиційного клімату в економіці України та впровадження інноваційної діяльності в наукову роботу Висновки. Аналіз закордонних методик оцінки стану інвестиційного клімату дозволяє зробити висновок про те, що побудова індексу за критерієм стану інвестиційного клімату має базуватися на системному аналізі ситуації та комплексному пошуку можливих шляхів подальшого її розвитку.

Біографії авторів

Maria Michailovna Vakulich, Alfred Nobel University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of International Finance, Accounting and Auditing

Ruslan Maksymovych Kliuchnyk, Alfred Nobel University

Candidate of Political Sciences, Associate Professor at the Department of Political Science and International Relations

Посилання

Simonova, M. V. (2013). Komparatyvnyi analiz metodychnykh pidkhodiv do otsinky investytsiinoi pryvablyvosti krain z metoiu pryiniattia investytsiinykh rishen [Comparative analysis of methodological approaches to assessing the investment attractiveness countries of investment decisions]. Retrieved from http://eir.pstu.edu/handle/123456789/1598 [in Ukrainian].

Musina, L. A. (2012). Formuvannia ta realizatsiia derzhavnoi polityky spry-yannia rozvytku innovatsiinykh vyrobnytstv i tekhnolohii [Formulation and implementation of public policies to promote innovation and production technology]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini – For-mation of market relations in Ukraine, 5(132), 78–82 [in Ukrainian].

Holovatyuk, V. M. (2010). Problemy polipshennia innovatsiinoi spryiatlyvosti rehionalnykh ekonomik [Problems improving of the innovation favourable of regional economies]. Rehionalna ekonomika – Regional Economics, 1, 89-98 [in Ukrainian].

Zhalilo, Ya. A. (2009). Teoriia ta praktyka formuvannia efektyvnoi ekonomichnoi stratehii derzhavy [Theory and practice of forming an effective economic strategy states]. Kyiv: NISS [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Makroekonomichni pokaznyk [Macroeconomic indicator]. (2015). Retrieved from http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=57896 [in Ukrainian].

Priorytety investytsiinoi polityky u kon-teksti modernizatsii ekonomiky Ukrainy: analitychna dopovid [Priorities investment policy in the context of the modernization of Ukrainian economy: analytical report]. (2013). Kyiv: NISS [in Ukrainian].

Official site of IMD World Competitiveness Center. www.imd.org. Retrieved from https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center/ [in English].

Zakharova, E. V. (2008). Zarubezhnye metodiki reytingovykh otsenok investitsionnogo klimata i ikh primenenie [Overseas methodologies estimates the investment climate and applications]. Morskie vesti Rossii – Russian Journal of Marine, 5, 36-38 [in Russian].

Khasanov, S. & Yuldoshev, S. (2001). Metodika otsenki investitsionnogo klimata [Valuation of investment climate]. Investitsii v Rossii – Investment in Russia, 5, 40-46 [in Russian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ