Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Babenko V. O., Petuhova V. O., Perepelitsia A. S. Forming of informatization strategic prospects for Ukraine in conditions of world economy globalization

Rate this item
(0 votes)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-1-2(10)-24-34

UDC 339.9.002(094)

V. O. Babenko, Doctor of Economic Sciences,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
V. O. Petuhova, Candidate of Economic Sciences,
A. S. Perepelitsia, Senior Lecturer

FORMING OF INFORMATIZATION STRATEGIC PROSPECTS FOR UKRAINE IN CONDITIONS OF WORLD ECONOMY GLOBALIZATION

Urgency of the research. The main strategic objectives and principles of the information society in Ukraine lies in the fact that the development of the information society and the introduction of new ICT in all spheres of society is determined by a priority of national public policy.
Problem setting. It is determined that the priority of national economic policy, which is focused on longterm internal growth factors, is the formation of an information model based on the concept of informatization of Ukraine.
Analysis of recent research and publications. A retrospective statistical analysis, as well as the legal framework for previous years showed that the process of information development in Ukraine was satisfactory though there are problems that resist development strategy of informatization in Ukraine.
Uninvestigated parts of general matters defining. For effective management of information issues in Ukraine and entering the world competitive level, it is necessary to examine in more detail the mechanism of interaction of macroeconomic components of socioeconomic status of the main factors of process informatization.
The research objective. Study of informatization factors of Ukraine, defining relationships of components of informatization of Ukraine and it’s macroeconomic indicators. On this basis, to develop practical guidance and strategic direction to form a concept of informatization in Ukraine.
The statement of basic materials. To determine the dependencies of targeted macroeconomic indicators on the factor the system components participating in the investigated processes was defined, factor (partial performance components Informatization of Ukraine) and effective signs formed (GDP indices of global competitiveness and network readiness) and regression analysis based on data for the period 2010-2016 were applied.
Conclusions. Based on calculated multivariate regression models of dependencies of macroeconomic factors on examined indicators of information allowed to form a conceptual model of the process of informatization of Ukraine in a strategic perspective.

Keywords: nformatization; regression analysis; regression model; factor and effective signs; target macroeconomic indexes; constituent of informatizaton; the concept of information; strategic perspective.


УДК 339.9.002(094)

В. О. Бабенко, д. е. н., к. т. н., доцент,
В. О. Петухова, к. е. н.,
А. С. Перепелиця, ст. викладач

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПЕРСПЕКТИВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Актуальність теми дослідження. Основні стратегічні цілі та засади розвитку інформаційного суспільства в Україні полягають у тому, що розвиток інформаційного суспільства та впровадження новітніх ІКТ в усі сфери суспільства визначається одним з пріоритетних напрямів державної вітчизняної політики.
Постановка проблеми. Визначено, що пріоритетним завданням вітчизняної економічної політики, яка орієнтована на довгострокові внутрішні чинники зростання, є формування інформаційної моделі розвитку на основі концепції інформатизації України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ретроспективний статистичний аналіз, а також законодавчої бази за попередні роки показав, що в Україні процес інформаційного розвитку мав задовільні результати, хоча існують проблеми, що протидіють реалізації стратегії розвитку інформатизації України.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Для ефективного управління в питаннях інформатизації України та виходу на конкурентоспроможний світовий рівень, необхідно більш детально вивчити механізм взаємодії її макроекономічних складових соціально-економічного стану з основними факторами розвитку процесу інформатизації.
Постановка завдання. Дослідження чинників інформатизації України, визначення взаємозв‘язків складових інформатизації України та її макроекономічних показників. На їх основі розробити практичні рекомендацій та стратегічні напрями з метою формування концепції інформатизації України.
Виклад основного матеріалу. Для визначення залежностей цільових макроекономічних показників від факторних визначено систему складових, які приймають участь у досліджуваних процесах, сформовано факторні (часткові показники складових інформатизації України) і результативні ознаки (ВВП, індекси глобальної конкурентоспроможності та мережевої готовності) та застосовано регресійний аналіз на основі даних за період 2010-2016 рр.
Висновки. На основі обрахованих багатофакторних регресійних моделей залежностей макроекономічних чинників від досліджених показників інформатизації дозволили сформувати концептуальну модель розвитку процесу інформатизації України у стратегічній перспективі.

Ключові слова: інформатизація регресійний аналіз; регресійна модель; факторні та результативні ознаки; цільові макроекономічні показники; складові інформатизації; концепція інформатизації; стратегічні перспективи.

 

Read 3113 times Last modified on Tuesday, 04 July 2017 18:15
 

Who is on-line

We have 105 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday6343
mod_vvisit_counterYesterday7060
mod_vvisit_counterThis week31779
mod_vvisit_counterLast week58419
mod_vvisit_counterThis month104940
mod_vvisit_counterLast month204221
mod_vvisit_counterAll days4708423