Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Doniy N. E. Economic and social aspect of creativity

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-3(11)-123-126

UDC 141.113:316.733

N. E. Doniy, Doctor of Philosophical Sciences,
Associate Professor

ECONOMIC AND SOCIAL ASPECT OF CREATIVITY

Urgency of the research. The post-industrial society, redefining the essence of capital, gives primacy to intellect and creativity as an inexhaustible resource, whose influence on the socio-economic process is constantly increasing.
Target setting. The key factor of the vitality of the society and the person is all those qualities that make up the meaning of the "creativity" category.
Actual scientific researches and issues analysis. Over the past 50 years, scientific discourse has been complemented by a large number of publications that studied issues of creativity (works by J. P. Guilford, A. Klamer, C. Landry, G. Potts, G. Hawkins, R. Florida and others).
Uninvestigated parts of general matters defining. Often creativity is studied from the psychological point of view, and in the field of social space analysis it is an exclusively content component of the phrase "creative economy" without details.
The research objective. The representation of creativity from the socio-economic point of view and outlining the shadow moments of creativity, the existence of which is almost always kept silent.
The statement of basic materials. It has to do with the formation and approval of the "creatogenic formation" term in the modern social space - a special territory that contains such relatively independent spheres and autonomous worlds as creatogenic society, creative economy, art and creative personal. It is emphasized that creativity is considered not only as a key factor in the economic stability of society, as an important corporate capital, as the main resource and factor of production, but also as a mission of social space and personality development. Creativity is an estimated resource of the individual and a driving factor in the socio-economic development of society.
Conclusions. Social environment appreciates creativity, which has such feature as "inexhaustibility". This is its main advantage in the space where economic reality is concerned about the limited nature of most resources on which economic stability and economic growth depend.

Keywords: capital, creativity, creatogenic formation, creative economy, personality, creation.

 

УДК 141.113:316.733

Н. Є. Доній, д. філос. н., доцент

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТОРОНИ КРЕАТИВНОСТІ

Актуальність теми дослідження. Постіндустріальне суспільство переглядаючи суть капіталу, віддає першість інтелекту та креативності, як невичерпному ресурсу, вплив якого на соціально-економічний процес постійно зростає.
Постановка проблеми. Ключовим фактором вітальності соціуму й людини є всі ті якості, які складають сенс категорії «креативність».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. За останні 50 років науковий дискурс доповнила велика кількість публікацій, в яких розглядаються питання креати-вності (праці Дж. Гілфорда, А. Кламера, Ч. Лендрі, Дж. Поттса, Дж. Хоукінса, Р. Флоріди та ін.).
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Найчастіше креативність досліджується в пло-щині психології, а в сфері аналізу соціального простору є виключно складовим компонентом словосполучення «креативна економіка» без деталізації.
Постановка завдання. Представлення погляду на креативність з соціально-економічного боку та окреслення тіньових моментів креативності, існування яких практично завжди замовчується.
Виклад основного матеріалу. Мова йде про становлення і затвердження у новітньому соціальному просторі «креатогенної формації», особливої території, яка вміщує в себе такі відносно самостійні сфери і автономні світи як креатогенне суспільство, креативна економі-ка, мистецтво і творча особистість. Підкреслюється, що креативність розглядається не тільки як ключовий фактор економічної стабільності соціуму, як важливий корпоративний капітал, головний ресурс і фактор виробництва, а й як місія розвитку соціального простору й особистості. Креативність є оціночним ресурсом індивіда й рушійним фактором соціально-економічного розвитку соціуму.
Висновки. Соціум поціновує креативність, яка має за рису «невичерпність». Це її головна перевага в тому просторі, де економічна реальність стурбована обмеженістю щодо більшості ресурсів, від яких залежить економічна стабільність і економічне зростання.

Ключові слова: капітал; креативність; креатогенна формація; креативна економіка; особистість, творчість.

Читати 1157 разів Останнє редагування Четвер, 28 вересня 2017 08:29
 

Зараз on-line

На даний момент 39 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1800
mod_vvisit_counterВчора3742
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні8936
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні26921
mod_vvisit_counterВ цьому місяці70742
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці95620
mod_vvisit_counterРазом3466339