Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Savina G. G., Dzhereliuk I. O. The system approach to the assessment of anti-crisis sustainability of the enterprise

Rate this item
(0 votes)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-1(13)-36-40

UDC 338.1:658.1

G. G. Savina, Doctor of Economics,
Professor,
I. O. Dzhereliuk, Candidate of Economic
Sciences, Associate Professor

THE SYSTEM APPROACH TO THE ASSESSMENT OF ANTI-CRISIS SUSTAINABILITY OF THE ENTERPRISE

Urgency of the research. In conditions of negative changes in the external environment, anti-crisis stability plays a significant role in ensuring long-term effective business activity.
Target setting. Anticrisis firmness is a complex system that is quite difficult to formalize. This requires the use of a systematic approach of assessing the crisis-proof sustainability of the enterprise, which will provide entrepreneurs with effective tools to ensure the stability of operations in crisis conditions.
Actual scientific researches and issues analysis. Apart from the attention of those and other scientists, the problem of assessing the anti-crisis stability of the enterprise remains in the competitive environment.
Uninvestigated parts of general matters defining. The-oretical-methodological and practical principles of anti-crisis activity of the enterprise are devoted to the work of many leading researchers: Gradova A. P., Gryaznova A. G., Ligonenko L. O., Tereshchenko O. O., Shershnyova Z. Y. The issues of ensuring the stability of enterprises were reflected in the works: Boyko A. V., Broilo O. V., Grigoryan K. S., Yachmenova V. M.
The research objective. Applying a systematic approach of assessing the anti-crisis strength of the company in order to create a qualitative analytical and practical basis for ensuring the anti-crisis sustainability of the company in the long run.
The statement of basic materials. The essence of the systematic approach of assessing the anti-crisis stability of the company in a competitive environment is revealed, which is taking into account the existing possibilities of providing external anti-crisis stability and anti-crisis stability of the functional subsystems of the enterprise with simultaneous improvement of the competitive position, that allows to provide models of enterprises according to the resulting index of competitive position and the level of systemic provision of anti-crisis stability. Enterprises.
Conclusions. The resulting indicator of a competitive position in terms of providing anti-crisis stability of the enterprise allows comparative analysis in time and space, when it can reflect the actual level of competitive position in terms of providing anti-crisis stability of the enterprise.

Keywords: assessment of anti-crisis stability; vector of competitive position; level of system support; components of crisis-proofing stability.

УДК 338.1:658.1

Г. Г. Савіна, д. е. н., професор,
Ю. О. Джерелюк, к. е. н., доцент

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ АНТИКРИЗОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Актуальність теми дослідження. В умовах негативних змін у зовнішньому середовищі антикризова стійкість відіграє визначну роль в забезпеченні довгострокової ефективної діяльності підприємства.
Постановка проблеми. Антикризова стійкість підприємства є складною системою, яка досить важко піддається формалізації. Це вимагає застосування системного підходу до оцінювання антикризової стійкості підприємства, який забезпечить підприємців дієвим інструментарієм забезпечення стійкості функціонування в кризисних умовах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічним та практичним засадам антикризової діяльності підприємства присвячені праці багатьох провідних дослідників: Градова А. П., Грязнової А. Г., Лігоненко Л. О., Терещенко О. О., Шершньової З. Є. Питання забезпечення стійкості підприємств знайшли відображення в працях: Бойко А. В., Броіло О. В., Григорян К. С., Ячменьової В. М.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Поза увагою тих та інших вчених залишається проблема оцінювання антикризової стійкості підприємства в конкурентному середовищі.
Постановка завдання. Застосування системного підходу до оцінювання антикризової стійкості підприємства з метою створення якісного aнaлітико-прaктичного підґрунтя забезпечення антикризової стійкості підприємства в довгостроковій перспективі.
Викладення основного матеріалу. Розкривається сутність системного підходу до оцінювання антикризової стійкості підприємства в конкурентному середовищі, який полягає у врахуванні існуючих можливостей забезпечення зовнішньої антикризової стійкості та антикризової стійкості функціональних підсистем підприємства з одночасним покращенням конкурентних позиції, що дозволяє типізувати підприємства за результуючим показником конкурентної позиції та рівнем системного забезпечення антикризової стійкості підприємства.
Висновки відповідно до статті. Результуючий показник конкурентної позиції за рівнем забезпечення антикризової стійкості підприємства дозволяє проведення порівняльного аналізу у часі та просторі, у межах яких він може відображати дійсний рівень конкурентної позиції за рівнем забезпечення антикризової стійкості підприємства.

Ключові слова: оцінювання антикризової стійкості; вектор конкурентної позиції; рівень системного забезпечення; складові антикризової стійкості.

References

1. Dzhereliuk, I. O. (2016). Ekonomichna sutnist antykryzovoi stiikosti pidpryiemstva ta faktory, shcho na nei vplyvaiut [Economic substance of the concept «anti-crisis sustainability of the enterprise» and factors that affect it]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, Ekonomichni nauky - Bulletin of the Khmelnytsky National University. Economic sciences, 2 (236), 3, 89–94 [in Ukrainian].
2. Mezentseva, O. O. (2014). Napriamy pidvyshchennia konkurentospromozhnosti metalurhiinykh pidpryiemstv [Areas of increase of competitiveness of the metallurgical enterprises]. Candidate’s thesis. Kiev: National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» [in Ukrainian].
3. Zghurovskyi, M. Z. (2009). Stalyi rozvytok rehioniv Ukrainy [Sustainable development of regions of Ukraine]. Kyiv: National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute». Retrieved from http://activity.wdc.org.ua/ukraine/Isd_ukr- 2400dpi-10.pdf [in Ukrainian].
4. Harrington, E. C. (1965). The Desirability Function. Industrial Quality Control, 21, 10, 494–498 [in English].

Література

1. Джерелюк, Ю. О. Економічна сутність антикризової стійкості підприємства та фактори, що на неї впливають / Ю. О. Джерелюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – Том 2 (236). – № 3. – С. 89-94.
2. Мезенцева, О. О. Напрями підвищення конкурентоспроможності металургійних підприємств : дисс. ... кандидата економ. наук : 08.00.04 / Мезенцева Ольга Олексіївна. – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 204 с.
3. Сталий розвиток регіонів України [Електронний ресурс] / науковий керівник М. З. Згуровський. – К. : НТУУ «КПІ», 2009. – 197 с. – Режим доступу: http:// activity. wdc.org.ua/ukraine/Isd_ukr- 2400dpi-10.pdf.
4. Harrington, E. C. The Desirability Function / E. C. Harrington // Industrial Quality Control. – 1965. – V. 21. – № 10. – С. 494–498.

Read 1878 times Last modified on Friday, 17 May 2019 08:30
 

Who is on-line

We have 81 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2126
mod_vvisit_counterYesterday5093
mod_vvisit_counterThis week17408
mod_vvisit_counterLast week33585
mod_vvisit_counterThis month84324
mod_vvisit_counterLast month156084
mod_vvisit_counterAll days4321430