Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Zadorozhnyi Z.-M. V. , Sudyn Y. A. Expenses for internal goodwill generation as an object of managerial accounting

Rate this item
(0 votes)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-3(15)-90-95

УДК 657.471

З.-М. В. Задорожний, д. е. н., професор,
Ю. А. Судин,
к. е. н.

ВИТРАТИ НА ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ГУДВІЛУ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

Актуальність теми дослідження. Зростання тенденції впливу нематеріальних переваг підприємства на його інвестиційну привабливість і фінансову успішність активізує дослідження у напрямку визнання та обліку витрат на формування внутрішнього гудвілу.
Постановка проблеми. З метою реалізації цілей управлінського обліку на підприємстві виникає потреба в ідентифікації витрат на формування внутрішнього гудвілу та визначенні оптимальних методів управління ними, що дасть можливість створити методику відображення внутрішнього гудвілу в системі бухгалтерського та управлінського обліку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розвиток теоретичних та практичних засад відображення витрат на формування внутрішнього гудвілу зробили вчені: С. Ф. Голов, В. М. Диба, С. Ф. Легенчук, Р. В. Романів, В. В. Травін, Т. Б. Циганова, Г. В. Уманців, П. Фесс, Дж. Френсіс, Г. Хагс, Р. та інші.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Попри наявність у науковому просторі проблеми відображення та визнання внутрішнього гудвілу відсутні конкретні методичні рекомендації щодо обліку витрат на його формування та оцінка економічного ефекту від визнання таких витрат як об’єкта управлінського обліку.
Постановка завдання. Дослідження особливостей та методики відображення витрат на формування внутрішнього гудвілу у системі бухгалтерського обліку і їх вплив на стратегічні управлінські рішення підприєм-ства.
Виклад основного матеріалу. У статті розглянуто особливості обліку витрат на формування внутрішнього гудвілу у нормативно-правових актах та працях вітчизняних науковців. Сформовано методичні рекомендації щодо відображення внутрішнього гудвілу в системі бухгалтерського обліку. Визначено економічний ефект від визнання витрат на формування внутрішнього гудвілу як об’єкта управлінського обліку.
Висновки. Покращенню інформаційного забезпечення управлінського обліку та активізації інвестиційної привабливості підприємства сприятиме відображення витрат на формування внутрішнього гудвілу на рахунках активів з подальшою деталізацією у примітках до фінансової звітності.

Ключові слова: управлінський облік; витрати; гудвіл; внутрішній гудвіл; нематеріальні активи.

 

UDC 657.471

Z.-M. V. Zadorozhnyi, Doctor of Economics,
Professor,
Y. A. Sudyn, Candidate of Economic Sciences

EXPENSES FOR INTERNAL GOODWILL GENERATION AS AN OBJECT OF MANAGERIAL ACCOUNTING

Urgency of the research. The growing influence of enterprise intangible benefits on its investment attractiveness and financial success will intensify the research concerning recognition and accounting of expenses on internal goodwill formation.
Target setting. In order to realize the objectives of managerial accounting at an enterprise, there arises a need to identify expenses for internal goodwill as well as to determine the optimal methods to their management. This will enable to establish a methodology for displaying internal goodwill in the accounting and managerial accounting system.
Actual scientific researches and issues analysis. The following scientists have made a significant contribution to the development of the theoretical and practical foundations of expenses recognition influence on internal goodwill generation: S. Golov, V. Dyba, S. Lehenchuk, R. Romaniv, T. Tsiganova, V. Travin, H. Umantsiv, Ph. Fess, G. Francis, H. Hughes and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. There exist a lot of scientific research works concerning expenses and internal goodwill recognition but there are no specific methodological recommendations concerning accounting of expenses on its generation and an assessment of the economic effect of such costs recognizing as an object of managerial accounting.
The research objective. There carried out the investigation of the features and methods of expenses recognition on the internal goodwill generation in the accounting system and their impact on strategic management decisions of an enterprise.
The statement of basic materials. The article discusses the peculiarities accounting of expenses to form internal goodwill in both legal acts and domestic scientific works. The authors present methodological recommendations on internal goodwill listing in the accounting system. The work also focuses on economic effect of expenses on internal goodwill as an accounting object. Conclusions. Information improvement for managerial staff and investors in order to increase investment attractiveness of an enterprise will contribute to internal goodwill reflection in the accounting and management system. Considering many principle approaches to expenses accounting for internal goodwill generation, they should be accumulated in asset accounts with further detailed notes in financial statements.

Keywords: managerial accounting; expenses; goodwill; internal goodwill; intangible assets.

 

Література

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», зі змінами і доповненнями (07.07.1999р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws /show/z0750-99.
2. Best global brands, Interbrand, 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bestglobalbrands. com/2014/ranking.
3. Міжнародний стандарт фінансової звітності 38 «Нематеріальні активи» (версія перекладу українською мовою – на 01. 01. 2016 рік) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.
4. Нападовська, Л. В. Базові принципи управлінського обліку / Л. В. Нападовська // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 1. - С. 173-181. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2013_1_22.
5. Травін, В. В. Особливості організації бухгалтерського обліку внутрішнього гудвілу як прояву соціального капіталу на мікроекономічному рівні /
6. В. В. Травін // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 2 (52). – С. 197–201.
7. Уманців, Г. В. Внутрішній гудвіл підприємства: економічна природа, проблеми оцінки та обліку / Г. В. Уманців // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 9. – С. 20–23.
8. Голов, С. Ф. Трансформація фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність за міжнародними стандартами: метод. посіб. / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко, О. М. Кулага; Федер. проф. бухгалтерів і аудиторів України. – Вид. 4-те. – К. : ФПБАУ, 2013. – 267 c.
9. Цыганова, Т. Б. Развитие методики стоимостной оценки объектов бухгалтерского учета: автореф. дис. канд. экон. наук: спец. 08.00.12 / Т. Б. Циганова. – Йошкар-Ола, 2011. – 23 с.
10. Романів, Р. В. Гудвіл підприємства: проблемні питання сутності та оцінки / Р. Романів, С. Романів // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 4. – С. 115–121.
11. Диба, В. Концепції гудвілу та інтелектуальний капітал / В. Диба // Бухгалтерський облік і аудит – 2010. – № 3. – С. 30–34.

References

1. Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 8 «Nematerialni aktyvy», zi zminamy i dopovnenniamy [Regulation (Standard) 8 "Intangible assets", with amendments]. (July 7, 1999). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99 [in Ukrainian].
2. Best global brands, Interbrand, 2014. www.interbrand.com. Retrieved from http://www.bestglobalbrands.com/2014/ranking [in English].
3. Mizhnarodnyi standart finansovoi zvitnosti 38 «Nematerialni aktyvy» [International Financial Reporting Standard 38 "Intangible assets"]. (January 1, 2016). www.minfin.gov.ua. Retrieved from http://www.minfin. gov.ua [in Ukrainian].
4. Napadovska, L. V. (2013). Bazovi pryntsypy upravlinskoho obliku [Basic principles of managerial accounting]. Aktualni problemy ekonomiky – Actual problems of the economy, 1, 173-181 [in Ukrainian].
5. Travin, V. V. (2010). Osoblyvosti orhanizatsii bukhhalterskoho obliku vnutrishn'oho hudvilu yak proiavu sotsial'noho kapitalu na mikroekonomichnomu rivni [Features internal accounting of goodwill as a manifestation of social capital at the micro level]. Visnyk ZhDTU – Bulletin of ZhDTU, 2 (52), 197-201 [in Ukrainian].
6. Umantsiv, H. V. (2006). Vnutrishnii gudvil pidpryem-stva: economichna pryroda, problemy otsinky ta obliku [Inter-nal goodwill of the enterprise: economic nature, problems of estimation and accounting]. Buhgalterskyi oblik i audit – Ac-counting and auditing, 9, 20-23 [in Ukrainian].
7. Holov, S. F., Kostyuchenko, V. M., Kulaha, O. M. (2013). Transformatsiia finansovoi zvitnosti ukrainskyh pidpryemstv u finansovu zvitnist za miznarodnymy standar-tamy [Transformation of financial statements for Ukrainian enterprises into financial statements according to international standards]. (4th ed.). Kyiv: FPBAU [in Ukrainian].
8. Tsyganova, T. B. (2011). Razvytye metodyky stoymosti otsenky obectov bugalterskogo utcheta [Development of methods for valuation of accounting objects]. Proceedings from candidate’s thesis. Yoshkar-Ola [in Russian].
9. Romaniv, R., Romaniv, S. (2009). Gudvil pidpryemstva: problemni pytannya sutnosti ta otsinky [Goodwill of enterprise: the problem issues of essence and valuation]. Galytskyi economichnyi visnyk - Galician economic bulletin, 4, 115-121 [in Ukrainian]. 10. Dyba, V. (2010) Kontseptsii gudvilu ta intelectualnyi capital [Goodwill Concepts and Intellectual Capital]. Buhgalterskyi oblik i audit - Accounting and auditing, 3, 30-34 [in Ukrainian].


 

Read 1548 times Last modified on Wednesday, 24 October 2018 10:27
 

Who is on-line

We have 62 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday192
mod_vvisit_counterYesterday6416
mod_vvisit_counterThis week17467
mod_vvisit_counterLast week51120
mod_vvisit_counterThis month142116
mod_vvisit_counterLast month162156
mod_vvisit_counterAll days4541378