Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Коробець О. М. Бібліометричний аналіз взаємозв’язку понять «екологічний ризик» та «маркетинг»

Rate this item
(0 votes)

DOI: 10.25140/2410-9576-2020-2-1(20)-104-110

УДК 005.334:502

О. М. Коробець, провідний фахівець

БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПОНЯТЬ «ЕКОЛОГІЧНИЙ РИЗИК» ТА «МАРКЕТИНГ»

Актуальність теми дослідження викликана зростанням публікаційної активності в області екологічного ризику, та пошуком взаємопов’язаних перспективних напрямків майбутніх досліджень.
Постановка проблеми. В зв’язку зі збереженням тенденцій виникнення надзвичайних ситуацій, увага до вирішення проблем врахування екологічного ризику не втрачає актуальності серед дослідників різних наукових сфер. Зростання публікаційної активності дозволило накопичити значну базу даних, розгляд якої за допомогою методів бібліометричного аналізу може виявити нові напрями досліджень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. За останні десятиліття дослідженню екологічних ризиків присвячені роботи багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених. Взаємозв’язок між маркетингом та навколишнім середовищем є центральною темою дискусій щодо маркетингу стійкості.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Зміни, що відбуваються в розвитку сучасної економіки підштовхують до пошуку нових методів впливу на екологічні ризики. Одним з перспективних напрямів вважаються маркетингові інструменти управління екологічними ризиками.
Постановка завдання. Аналіз поняття «екологічний ризик», формування його складових елементів, та виявлення наявності маркетингових складових в його структурі.
Виклад основного матеріалу. У статті проведено бібліометричний аналіз понять «екологічний ризик» та «маркетинг». Для аналізу було визначено динаміку частоти застосування запиту «екологічний ризик» в пошукових системах, та динаміку публікаційної активності за даним поняттям в базах даних Scopus, за період 2005-2019 р.р. На основі відібраних публікацій за допомогою програми VOSviewer побудовані термінологічні карти за обраними поняттями, та виявлені їх основні точки перетину.
Висновки. За результатами дослідження виявлено зниження, але стійке збереження уваги до проблем врахування екологічного ризику в діяльності суб’єктів господарювання. Обґрунтовано і пошагово описана методика дослідження поняття «екологічний ризик» з точки зору його сутності та структури. Чітка візуалізація дала можливість виділити маркетингові складові, що можуть впливати на екологічний ризик.

Ключові слова: маркетинг; екологічний ризик; бібліометричний аналіз; запит; публікації; активність; термінологічна карта.

 

UDC 005.334:502

O. M. Korobets, Leading Specialist

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN THE CONCEPTS OF "MARKETING" AND "ENVIRONMENTAL RISK"

Urgency of the research is caused by the growth of publishing activity in the field of environmental risk, and the search for interconnected promising areas of future research.
Target setting. In connection with the persistence of trends in emergencies, attention to solving problems of environmental risk does not lose relevance among researchers of various scientific fields. The growth of publishing activity has allowed to accumulate a significant database, the consideration of which with the help of bibliometric analysis methods can reveal new areas of research.
Actual scientific researches and issues analysis. In recent decades, the work of many foreign and domestic scientists has been devoted to the study of environmental risks. The relationship between marketing and the environment is a central topic of discussion about sustainability marketing.
Uninvestigated parts of general matters defining. Changes in the development of the modern economy encourage the search for new methods of influencing environmental risks. One of the promising areas is marketing tools for environmental risk management.
The research objective. Analysis of the concept "environmental risk", formation of its constituent elements, and identifying the availability and frequency of marketing tools in its structure.
The statement of basic materials. The study conducted a bibliometric analysis of "environmental results" and "marketing" concepts. For the analysis, the dynamics of frequency of application the query "environmental risk" in search engines, and the dynamics of publication activity on this concept in Scopus databases for the period 2005-2019 were determined. On the basis of selected publications with the help of VOSviewer the terminological maps on the chosen concepts are constructed, and their basic points of intersection are revealed.
Conclusions. The results of study revealed a decrease, but stable maintenance of attention to the problems of taking into account environmental risk in the activities of economic entities. The method of research of the concept of "ecological risk" from the point of view of its essence and structure is substantiated and step by step described. Clearly visualization made it possible to identify marketing components that may affect environmental risk.

Keywords: marketing; environmental risk; bibliometric analysis; query; publications; activity; terminology map.

Read 721 times Last modified on Sunday, 12 July 2020 09:00
 

Who is on-line

We have 101 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday6373
mod_vvisit_counterYesterday14715
mod_vvisit_counterThis week6373
mod_vvisit_counterLast week72670
mod_vvisit_counterThis month161640
mod_vvisit_counterLast month215865
mod_vvisit_counterAll days6894981