Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Пінчук А. О. Особливості державного регулювання сталого розвитку сільського господарства в Україні

Rate this item
(0 votes)

DOI: 10.25140/2410-9576-2019-2-2(18)-210-216

УДК 351:338.432

А. О. Пінчук, к. е. н.

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

Актуальність теми дослідження. Прагнення побудови відкритої соціально-економічної моделі національного господарювання, інтеграційні процеси, діджиталізація зумовлюють актуальність проблем державного регулювання сталого розвитку сільського господарства на засадах генерації нових знань, інноваційних технологій і їх освоєнні у аграрному виробництві.
Постановка проблеми. Сталий розвиток сільського господарства є системою узгоджених комплексних дій держави (інструментів, засобів, важелів, інститутів), орієнтованих на забезпечення його стійкого сталого розвитку з урахуванням умов цифровізації та специфічних особливостей функціонування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові погляди щодо регулювання розвитку сільського господарства на засадах сталості, значною мiрою представлені у наукових доробках таких вчених, як: А. Андрiйчук, I. Бланк, В. Лук’янова, А. Мазаракi, В. Маргасова, В. Нижник, В. Павлова, О. Пересада, В. Прокопенко, І. Ревак, П. Саблук, Г. Савiна, К. Шапошников, С. Шкарлет та iн.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Вивчення практики регулювання розвитку сільського господарства свідчать про те, що деякі аспекти теоретико-концептуального обґрунтування і методичного забезпечення державного регулювання сталого розвитку сільського господарства розроблені недостатньо й вимагають подальшого удосконалення.
Постановка завдання. Метою статті є розробка практичних рекомендацій щодо функціонування системи державного регулювання сталого розвитку сільського господарства в Україні.
Виклад основного матеріалу. У статті обґрунтовано, концептуальні уявлення про державне регулювання сталого розвитку сільського господарства в частині ідентифікації складових елементів (суб’єкти регулювання; нормативне, бюджетне, податкове та митне забезпечення; регулятори та інформаційне забезпечення), уточненні їхніх змістовно-функціональних характеристик з урахуванням вимог цифрової трансформації національного господарства.
Висновки. Сформовано наукове підґрунтя для окреслення напрямів державного впливу на сільське господарство через комплекс регуляторних дій, орієнтованих на досягнення цілей сталого розвитку.

Ключові слова: сталий розвиток; сільське господарство; державне регулювання; інновації.

 

UDС 351:338.432

A. O. Pinchuk, Candidate of Economic Sciences

FEATURES OF STATE REGULATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN UKRAINE

Urgеnсy оf thе rеsеаrсh. The desire to build an open socio-economic model of national economy, integration processes, digitalization determine the urgency of the problems of state regulation of sustainable development of agriculture on the basis of generating new knowledge, innovative technologies and their development in agricultural production.
Tаrgеt sеttіng. Sustainable development of agriculture is a system of coordinated complex actions of the state (tools, means, levers, institutions), focused on ensuring its sustainable sustainable development, taking into account the conditions of digitalization and specific features of functioning.
Асtuаl sсіеntіfіс rеsеаrсhеs аnd іssuеs аnаlysіs. Scientific views on the regulation of agricultural development on the basis of sustainability are largely represented in the scientific works of such scientists as: A. Andriychuk, I. Blank, V. Lukyanova, A. Mazaraki, V. Margasova, V. Nyzhnyk, V. Pavlova, O. Peresada, V. Prokopenko, I. Revak, P. Sabluk, G. Savina, K. Shaposhnikov, S. Shkarlet and others.
Unіnvеstіgаtеd раrts оf gеnеrаl mаttеrs dеfіnіng. Studies of the practice of regulating the development of agriculture show that some aspects of the theoretical and conceptual justification and methodological support of state regulation of sustainable development of agriculture are insufficiently developed and require further improvement.
Thе rеsеаrсh оbjесtіvе. The purpose of the article is to develop practical recommendations for the functioning of the system of state regulation of sustainable development of agriculture in Ukraine.
Thе stаtеmеnt оf bаsіс mаtеrіаls. The article substantiates the conceptual ideas about the state regulation of sustainable development of agriculture in terms of identification of constituent elements (regulatory entities; regulatory, budgetary, tax and customs support; regulators and information support), clarification of their content and functional characteristics taking into account the requirements of digital transformation national economy.
Соnсlusіоns. The scientific basis for outlining the directions of state influence on agriculture through a set of regulatory actions aimed at achieving sustainable development goals has been formed.

Kеywоrds: sustainable development; agriculture; government regulation; innovation.

Read 546 times Last modified on Friday, 21 August 2020 11:33
 

Who is on-line

We have 92 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1779
mod_vvisit_counterYesterday7609
mod_vvisit_counterThis week55774
mod_vvisit_counterLast week72670
mod_vvisit_counterThis month211041
mod_vvisit_counterLast month215865
mod_vvisit_counterAll days6944382