Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Polishchuk I. I. Factors of enterprise marketing potential

Rate this item
(2 votes)

УДК 658.8

І. І. Поліщук, к. е. н., доцент

ФАКТОРИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. Висвітлено основні підходи до трактування сутності маркетингового потенціалу підприємства, категорії розвитку промислових підприємств і їх сукупного потенціалу.
Акцентовано увагу на тому, що традиційна політика поведінки підприємств на ринку в іумовах розширення міжнародної співпраці та інтернаціоналізації економіки швидко втрачає свою ефективність і призводить до падіння продажів і втрати частки ринку. В сучасних умовах неможливо забезпечити результативність діяльності на засадах орієнтації лише на ефективне використання наявних потужностей. Одним з ключових ресурсів підвищення ефективності діяльності підприємств є використання маркетингового підходу, формування та розвитку маркетингового потенціалу.
Проаналізовані тенденції діяльності українських підприємств у сучасних умовах розвитку ринку та висвітлено ключові фактори актуалізації питань управління маркетинговою діяльністю і маркетинговим потенціалом.
Звернуто увагу на те, що комплекс маркетингових інструментів - товар, ціна, система збуту і просування -дозволяють привести в єдину систему всі напрямки діяльності підприємства і сконцентрувати їх на виконанні певних завдань та на його розвиток.
Обгрунтовано алгоритм взаємодії стратегічного управління маркетинговим потенціалом підприємства та його розвитком.
Зроблено висновок про те, що результати дослідження маркетингового потенціалу дозволяють підприємству зрозуміти, який рівень використання його можливостей на ринку, виявити слабкі місця, що не дозволяють в достатній мірі реалізувати прийняті стратегічні і тактичні рішення щодо розвитку діяльності.
Актуальність питань оцінки та розвитку маркетингового потенціалу обумовлена також і тим, що для багатьох українських підприємств є характерною ситуація, коли володіючи значним виробничим, технологічним, трудовим потенціалом, вони не можуть адаптувати свої внутрішньовиробничі можливості, внутрішній потенціал до мінливих ринкових умов, нових вимог, які виникають у зв’язку із розвитком міжнародної співпраці і в підсумку програють у конкурентній боротьбі. Тому формування і розвиток маркетингового потенціалу підприємств - це один із шляхів стабілізації виробництва та подальшого збуту виробленої продукції, з іншої сторони – розвитку сукупного потенціалу і підприємства в цілому.

Ключові слова: маркетинговий потенціал; сукупний потенціал; розвиток підприємства; стратегія; ефективність діяльності.

И. И. Полищук, к. э. н., доцент

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. Освещены основные подходы к трактовке сущности маркетингового потенциала предприятия, категории развития промышленных предприятий и их совокупного потенциала. Акцентировано внимание на том, что в современных условиях невозможно обеспечить результативность деятельности на основе ориентации только на эффективное использование имеющихся сил. Доказано, что одним из ключевых ресурсов для повышения эффективной деятельности предприятий является использование маркетингового подхода, формирования и развития маркетингового потенциала. Обоснован алгоритм взаимодействия стратегического управления маркетинговым потенциалом предприятия и его развитием. Сделан вывод о том, что результаты исследования маркетингового потенциала позволяют предприятию понять, какой уровень использования его возможностей на рынке, вы-явить слабые места, которые не позволяют в достаточной мере реализовать принятые стратегические и тактические решения по развитию деятельности.

Ключевые слова: маркетинговый потенциал; совокупный потенциал; развитие предприятия; стратегия; эффективность деятельности.

I. I. Polishchuk, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

FACTORS OF ENTERPRISE MARKETING POTENTIAL

Abstract. The basic approach to interpretation of the essence of the marketing potential of the enterprise, the categories of industrial enterprises and their total capacity.
The attention that the traditional policy conduct business on the market in Andcondi tions expansion of international cooperation and the internationalization of the economy is rapidly losing its effectiveness and leads to a drop in sales and loss of market share. In modern conditions it is impossible to ensure the effectiveness of targeting on the basis of only the efficient use of existing capacity. A key resource efficiency of businesses are using marketing approach, formation and development of marketing potential.
The tendencies of Ukrainian enterprises in modern conditions of the market and highlights the key factors mainstreaming management of marketing activities and marketing potential.
Attention is paid to the fact that a set of marketing tools -product, price, promotion and marketing system - can result in a single system all areas of the company and concentrate on their specific tasks and to its development.
Grounded algorithm interaction potential strategic marketing management company and its development.
The conclusion is that the results of the marketing potential of allowing the company to understand what level of use of its market opportunities, identify weaknesses that do not allow sufficiently realize the strategic and tactical decisions about development activities. The relevance of the assessment and development of marketing potential is also due to the fact that for many Ukrainian companies is typical situation where having significant industrial, technological, labor potential, they can adapt their inner opportunities, internal capacity to changing market conditions and new requirements arising from the development of international cooperation and eventually lose in the competition. Therefore, the formation and development of the marketing potential of enterprises -is one way to stabilize production and subsequent sale of products, on the other side - of the total capacity and the enterprise as a whole.

Keywords: marketing potential; the total potential development of the company; strategy; efficiency.

Read 7462 times Last modified on Wednesday, 07 September 2016 13:10
 

Who is on-line

We have 83 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3556
mod_vvisit_counterYesterday11526
mod_vvisit_counterThis week15082
mod_vvisit_counterLast week72670
mod_vvisit_counterThis month170349
mod_vvisit_counterLast month215865
mod_vvisit_counterAll days6903690