Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Onyshko S. V., Onyshko S. V. Financial market under the source of financial support of Ukraine’s innovation-oriented development

Rate this item
(0 votes)

УДК 336.76

C. В. Онишко, д. е. н., професор,

С. В. Онишко, к. е. н., доцент

ФІНАНСОВИЙ РИНОК В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Анотація. Актуальність теми дослідження. Потреба підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки як передумови зростання її позицій у глобалізованому світі вимагає поглибленого підходу до інноваційного розвитку.
Постановка проблеми. Високий рівень інтеграції економіки України у сировинні ринки переважно на основі цінової конкуренції, а не технологій і нововведень робить її вразливою до будь-яких цінових „шоків”.
Аналіз останніх досліджень і публікаці. Падіння світової кон’юнктури та цін на сировину гальмує українську економіку й наповнення її бюджету, призводить до валютно-фінансових криз. Оцінка стану товарообміну з країнами ЄС засвідчують також імпорт антропогенного навантаження з країн ЄС до України. Витоки цих тенденцій пов’язують з переважанням в інноваційному розвитку низьких технологічних укладів.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Шляхи повної відмови відновлення виробництва в Україні за сценарієм відтворення його попередньої структури та максимального використання потенціалу інноваційного розвитку.
Постановка завдання. Узагальнення чинників, обмежуючих розбудову інноваційно-орієнтованої економіки, пошук шляхів їх мінімізації на основі потенціалу фінансового ринку.
Викладення основного матеріалу. Фінансові критерії, за якими оцінюється можливість розвитку інноваційної діяльності в сучасних умовах набули особливого загострення. Стан, коли в структурі фінансового забезпечення інноваційної діяльності частка власних коштів підприємств перевищує 90 %, лише актуалізує створення комплексної системи її фінансової підтримки. Через задіяння засобів державного впливу слід активізувати всі можливі джерела фінансування. Це і здешевлення кредитів, і залучення іноземних інвестицій тощо. Проте особливої уваги потребує розвиток фінансового ринку   конкретного механізму концентрації капіталу. Не применшуючи ролі банків, мова йде про взаємопроникнення фінансового ринку та банків як основи формування потужного фінансового потенціалу та фінансових інструментів інноваційно-інвестиційного розвитку. Одночасно інноваційні підходи повинні торкнутися ринку банківських і фінансових послуг, здатних призвести до зростання їх продуктивності.
Висновки. Необхідна комплексна система фінансової підтримки інноваційної діяльності, що об’єднає усі можливі джерела фінансування через задіяння засобів державного впливу та підвищення рівня інновативності форм і методів діяльності фінансових установ і посередників.

Ключові слова: інноваційно-орієнтовний розвиток; фінансовий ринок; банки; фінансові джерела; ризики.

C. В. Онишко, д. э. н., професор,

С. В. Онишко, к. э. н., доцент

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Аннотация. В статье обобщены факторы, формирующие ограничения развития инновационно-ориентированной экономики Украины, намечены пути их преодоления и минимизации на основе использования потенциала отечественного финансового рынка. Охарактеризован уровень инновационного развития экономики Украины. Рассмотрено развитие финансового рынка как конкретного механизма концентрации капитала и его направления в национальную экономику.

Ключевые слова: инновационно-ориентированное развитие; финансовый рынок; банки; финансовые источники; риски.

S. V. Onyshko, Doctor of Economic Sciences, Professor,

S. V. Onyshko, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

FINANCIAL MARKET UNDER THE SOURCE OF FINANCIAL SUPPORT OF UKRAINE`S INNOVATION-ORIENTED DEVELOPMENT

Abstract. Urgency of the research. The need for enhancing the competitiveness of the national economy as a precondition for increasing it in a globalized world requires an advanced approach to innovative development.
Target setting. The high level of integration of the Ukrainian economy in the commodity markets primarily on the basis of price competition, and not technology and innovation makes it vulnerable to any price "shocks".
Actual scientific researches and issues analysis. The drop in world market conditions and prices for raw materials slows down the Ukrainian economy and accumulating its budget, leading to currency and financial crises. Assessment of the commodity exchange with the EU countries also shows imports of anthropogenic load from the EU to Ukraine. The origins of this trend are associated with the prevalence in the innovative development of low technological structures.
Uninvestigated parts of general matters defining. Ways of complete rejection of the production restoration in Ukraine according to the scenario of reproducing its previous structure and maximizing the innovative development potential.
The research objective. Generalization of the factors limiting the development of an innovation-oriented economy, the search for ways to minimize them on the basis of market potential.
The statement of basic materials. Financial criteria by which to assess the possibility of development of innovative activity in modern conditions have reached a special escalation. A condition where the structure of financial support of innovation activity the share of own funds companies exceeds 90%, only updated by the creation of an integrated system of its financial support. Increasing the influence of all possible sources of funding by the state involvement, that is, making cheaper loans, and attracting foreign investment. However, a special attention should get the development of financial market of specific capital concentration mechanism. In no way diminishing the role of banks, we are talking about the convergence of market and banks as a basis for the formation of a strong financial capacity and financial tools of innovation and investment development. At the same time innovative approaches should also concern banking and financial services market, able to increase their productivity.
Conclusions. A comprehensive system of financial support for innovation activities, which will combine all possible sources of funding through the state involvement  and the  level of innovation of forms and methods of financial institutions and intermediaries are essential.

Keywords: innovation development; financial market; banks; financial sources; risks.

Read 4759 times Last modified on Wednesday, 07 September 2016 14:10
 

Who is on-line

We have 94 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2382
mod_vvisit_counterYesterday3030
mod_vvisit_counterThis week13697
mod_vvisit_counterLast week32749
mod_vvisit_counterThis month75741
mod_vvisit_counterLast month154593
mod_vvisit_counterAll days4010217