Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Yazliuk B. O., Shandruk S. K., Huhul O. Ia. Social responsibility of economic entities: economic nature and essence

Rate this item
(0 votes)

UDC 330

B. O. Yazliuk, Doctor of Economic Sciences, Assistant Professor,
S. K. Shandruk, Doctor of Psychological Science, Assistant Professor,
O. Ia. Huhul, Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor

SOCIAL RESPONSIBILITY OF ECONOMIC ENTITIES: ECONOMIC NATURE AND ESSENCE

Urgency of the research. At the present time, there is a considerable increase in research in the field of social responsibility of economic entities, which is primarily due to environ-mental and social problems exacerbation, and as a result, the emergence of new theories and the concretization of the existing ones, which in turn necessitates clarifying the terminology and systematizing the accumulated theoretical base.
Target setting. Of particular importance is the social responsibility of business and its implementation principles, as today's factor of creating the image and reducing the social risks of economic activity, acquires in the formation of competitiveness of domestic business entities in the context of addressing such issues as enhancing domestic agrarian production quality to enter foreign markets and gaining leadership positions in domestic markets, in ensuring the socioeconomic development safety of the domestic economy, and the like.
Actual scientific researches and issues analysis. Among the scientists, in whose works the foundations of business social responsibility are laid, it is necessary to note such foreign scientists as: Dzh. Hreison, K. Devis, P. Druker, E. Karnehi, M. Kramer, K. Levin, R. Frimen, V. Khoiier, F. Khaiiek.
Uninvestigated parts of general matters defining. The published scientific works do not reflect the peculiarities of social responsibility notion and determining its role in ensuring the strategic development of economic entities, there is a need to form the economic basis for implementing the mechanisms of socially-oriented programs at all levels of institutional management.
The research objective. The objective of the study is to determine the essence of social responsibility as a basic ele-ment of the system of social and economic security of the enterprise and the state.
The statement of basic materials. The article deals with the concept of social responsibility and its role in ensuring the strategic development of economic entities, the need to form the economic basis for implementing the mechanisms of socially-oriented programs at all levels of institutional management is pointed out, the benefits of business entities obtained through the introduction of social responsibility principles are identified, listed aspects of practical nature of socially responsible business implementation in a market economy form a system of effective management and key principles for the implementation of the country's fundamental social policy.
Conclusions. The results of scientific research have shown that the innovative basis of perception and activation of responsible socio-economic relations is embodied in the framework of a nationwide program of transition to an innova-tive development model, which is the only way to enter the world markets and strengthen the country's economy.

 

Keywords: social responsibility; system; economic security; social security; innovative development model.

 

УДК 330

Б. О. Язлюк, д. е. н., доцент,
С. К. Шандрук, д. психол. н., доцент,
О. Я. Гугул, к. е. н., доцент

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ТА ЗМІСТ

Актуальність теми дослідження. Сьогодні спостерігається значна активізація досліджень у галузі соціальної відповідальності суб’єктів господарювання, що пояснюється, перш за все, загостренням екологічних та соціальних проблем, і, як наслідок, поява нових теорій і конкретизація існуючих, що, в свою чергу, викликає необхідність уточнення термінології і систематизації накопиченої теоретичної бази.
Постановка проблеми. Особливої ваги соціальна відповідальність бізнесу та принципи її реалізації, як сьогочасного фактору створення іміджу та зниження соціальних ризиків господарської діяльності, набуває у формуванні конкурентоздатності вітчизняних суб’єктів господарювання в контексті вирішення таких проблем, як покращення якості продукції вітчизняного аграрного виробництва щодо виходу на зовнішні ринки та отримання лідерських позицій на внутрішніх ринках, у забезпеченні безпеки соціально-економічного розвитку вітчизняної економіки тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед науковців, у працях яких закладено основи соціальної відповідальності бізнесу, необхідно відзначити таких зарубіжних вчених, як: Дж. Грейсон, К. Девіс, П. Друкер, Е. Карнегі, М. Крамер, К. Левін, Р. Фрімен, В. Хойєр, Ф. Хайєк та інші. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Опубліковані наукові праці не відображають специфіки поняття соціальної відповідальності та визначення її ролі у забезпеченні стратегічного розвитку суб’єктів господарювання, наголошено на необхідності формування економічного підґрунтя реалізації механізмів соціально-орієнтованих програм на всіх рівнях інституційного управління.
Постановка завдання. Метою даного дослідження є визначення змісту соціальної відповідальності як базового елемента системи соціально-економічної безпеки суб’єкта господарювання та держави.
Виклад основного матеріалу. В статті розглянуто поняття соціальної відповідальності та визначення її ролі у забезпеченні стратегічного розвитку суб’єктів господарювання, наголошено на необхідності формування економічного підґрунтя реалізації механізмів соціально-орієнтованих програм на всіх рівнях інституційного управління, визначено вигоди суб’єктів господарювання, отримані за рахунок впровадження у практику принципів соціальної відповідальності, перераховані аспекти практичного характеру реалізації соціально-відповідального бізнесу в ринковій економіці формують систему ефективного менеджменту та ключові засади реалізації ґрунтовної соціальної політики країни.
Висновки. Результати наукових досліджень показали, що інноваційний базис сприйняття і активізації відповідальних соціально-економічних відносин втілюється у рамках загальнонаціональної програми переходу на інноваційну модель розвитку, яка є єдиним шляхом виходу на світові ринки та зміцнення економіки країни.

 

Ключові слова: соціальна відповідальність; система; економічна безпека; соціальна безпека; інноваційна модель розвитку.

 

Read 3760 times Last modified on Friday, 21 April 2017 09:34
 

Who is on-line

We have 68 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3374
mod_vvisit_counterYesterday5030
mod_vvisit_counterThis week34342
mod_vvisit_counterLast week35415
mod_vvisit_counterThis month136928
mod_vvisit_counterLast month162197
mod_vvisit_counterAll days5283257