Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Romanenko Y. A., Chaplay I. V. Implementation of information integrated systems in the process of investigation of competition on the external market

Rate this item
(0 votes)

UDC 004.9:339.137.2:339.5

Y. A. Romanenko, Doctor of Science in Public Administration, Professor,
Honored Lawyer of Ukraine,
I. V. Chaplay, Candidate of Science in Public Administration

IMPLEMENTATION OF INFORMATION INTEGRATED SYSTEMS IN THE PROCESS OF INVESTIGATION OF COMPETITION ON THE EXTERNAL MARKET

Urgency of the research. Large-scale and rapid development of domestic and foreign trade, which is taking place in the context of the deepening of market relations, liberalization and de-monopolization, becomes increasingly based on the principles of competition, both in the domestic market and in foreign ones. Competition intensifies the activity of market actors, stimulates their search for new forms and methods of trade and plays a special role in institutional organization of the circulation of goods and services; it determines the dynamics as well as quantitative and qualitative parameters of trading activities.
Actual scientific researches and issues analysis. Considerable interest in this field is drawn by works of P. Kotler (1998), Y. Poluneev (2006), A. Popov (2001), M. Porter (1998; 2005). B. Supikhanov (2007), R. Fatkhutdi-nov (2000), H. Horschgen (2000), H. Cherevko (2004), S. Pogodayev (2006), Y. Romanenko (2016).
Uninvestigated parts of general matters defining. When entering foreign markets, a manufacturer observes great competition, both on the part of local companies and other foreign companies. Accordingly, the manufacturer must know how to achieve the desired result in the market, how his products will be promoted. Businesses that plan to enter new markets need not only detailed information about the market in question, but also a long-term action plan.
The research objective. The purpose of writing the arti-cle is to provide practical recommendations for improving research on competition of businesses in foreign markets.
The statement of basic materials. First of all its necessary to identify the future goals. Although many companies pay enough attention to financial goals, but general analysis of a competitor’s goals usually should cover many other qualitative factors. Among them there are goals formulated in indices of market position, technological leadership, social results, etc. Diagnosis of goals should also extend to various levels of management.
The second, most important component of analysis of competitors of studying competitors in external market is identifying ideas of each competitor which are divided into two main categories:
• a competitor’s idea of himself;
• a competitor’s idea on the industry and other companies in it.
Each company operates based on certain ideas of the situation in which it is. A competitor’s ideas of his own situa-tion may be correct or incorrect. If they are incorrect, a prom-ising strategic means of action arises.
Similarly, each firm operates on the basis of some ideas of its industry and competitors.
Conclusions. Thus, implementing integrated information systems for studying competition in external market opens up many new opportunities for the company. It organizes and summarizes data on the object studied and conducts market segmentation, studies product positioning and forecasting demand for products, analyzes the range of goods, analyzes prices in external market.


Keywords: information security; information systems; external market; competitors.


УДК 004.9:339.137.2:339.5

Є. О. Романенко, д. н. з держ. упр., професор,
Заслужений юрист України,
І. В. Чаплай, к. н. з держ. упр.

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ В ПРОЦЕС ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ

Актуальність теми дослідження. Широкомасштабний і випереджуючий розвиток внутрішньої та зовнішньої торгівлі, який відбувається в умовах поглиблення ринкових відносин, лібералізації і демонополізації, все більше базується на засадах конкуренції, як на вітчизняному, так і на зовнішньому ринках. Конкуренція активізує діяльність суб’єктів ринку, стимулює їх пошук до нових форм і методів торгівлі та відіграє особливу роль в інституційній організації обігу товарів та послуг і визначає динаміку, кількісні та якісні параметри торговельної діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний інтерес вирішенню даному питанню присвятили в своїх роботах: Котлер, Попов, Портер, Супіханов, Хершген , Черевко, Погодаєв, Романенко та ін.
Постановка проблеми. При виході на зовнішні ринки виробник спостерігає велику конкуренцію як з боку місцевих підприємств, так і інших зарубіжних фірм. Відповідно виробник має знати, яким чином можна до-сягти необхідного результату на ринку, як просуватиметься його продукція. Підприємствам, що планують вихід на нові ринки, необхідна не тільки детальна інформація про цей ринок, а ще і довгостроковий план дій.
Постановка завдання. Метою написання статті є надання практичних рекомендацій щодо вдосконалення досліджень щодо конкуренції підприємств на зовнішньому ринку.
Виклад основного матеріалу. Більшість компаній проводить лише частковий аналіз, що дозволяє одер-жати інтуїтивне уявлення про поточні варіанти стратегії конкурентів і їх переваги і слабкі сторони. Значно менше уваги, як правило, приділяється розумінню рушійних сил, що визначають поведінку конкурента, - його майбутніх цілей і його уявлень про власну позицію і стан своєї галузі (ліва частина схеми). Встановити ці рушійні сили значно складніше, ніж фактична поведінка конкурента, проте саме вони визначають його майбутню поведінку.
Перший компонент аналізу дослідження конкурентів на зовнішньому ринку - діагностика цілей конкурентів (і критеріїв досягнення цих цілей) - важливий з багатьох причин. Знання цілей дозволяє виявити ступінь задоволеності конкурентів їх поточною позицією і фінансовими результатами і тим самим визначити вірогідність зміни ними стратегії і характер реакції на зовнішні події (наприклад, динаміку економічного циклу) або дії інших фірм. Другий найважливіший компонент аналізу конкурентів дослідження конкурентів на зовнішньому ринку - виявлення представлень кожного конкурента, які діляться на дві основні категорії:
• уявлення конкурента про себе;
• уявлення конкурента про галузь і інші компанії в ній.
Кожна фірма діє, виходячи з тих або інших уявлень про ситуацію, в якій знаходиться. Уявлення конкурента про власну ситуацію можуть бути вірними або невірними. Якщо вони невірні, виникає багатообіцяючий стратегічний засіб дії. Так само кожна фірма діє на основі уявлень про свою галузь і конкурентів.
Висновки. Таким чином, впровадження інтегрованих інформаційних систем для вивчення конкуренції на зовнішньому ринку, відкриває безліч нових можливостей для компанії. Він організує та узагальнює дані про об'єкт і проводить сегментування ринку, вивчення позиціонування товару та прогнозування попиту на продукцію, аналіз асортименту продукції, аналіз цін на зовнішньому ринку.


Ключові слова: інформаційне забезпечення; інформаційні системи; зовнішній ринок; конкуренти.

Read 3372 times Last modified on Friday, 07 April 2017 19:04
 

Who is on-line

We have 40 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday21
mod_vvisit_counterYesterday5078
mod_vvisit_counterThis week20866
mod_vvisit_counterLast week35415
mod_vvisit_counterThis month123452
mod_vvisit_counterLast month162197
mod_vvisit_counterAll days5269781