Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Krasota O. V., Melnyk T. H., Borysenko O. A. The change in priorities of state regulation of the small businesses' development

Rate this item
(0 votes)

UDC 334.012.64, 334.012.65, 334.021

O. V. Krasota, Candidate of Economic Sciences,Associate Professor
T. H. Melnyk, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
O. A. Borysenko, Candidate of Philology Sciences, Associate Professor

THE CHANGE IN PRIORITIES OF STATE REGULATION OF THE SMALL BUSINESSES' DEVELOPMENT

Urgency of the research. Small business is the structure-forming element of the modern mixed economy. Its subjects promptly react to the changes of market conditions, maintain a competitive environment, create new work places etc.
Target setting. The imperfection of classification criteria and artificial narrowing of the economic substance of small business made some of the domestic business entities be out of state regulation. Actual scientific researches and issues analysis. Both foreign (P. Druker, H. Milenbush, S. Parker, D.Rechmen et al.) and domestic scholars (Z. Varnaliy, T. Kovalchuk, V. Syzonenko, H. Sobol et al.) researched various aspects of the creation and operation of small business.
Uninvestigated parts of general matters defining. The problems of transformation of the economic essence of small business in the modern economy of Ukraine and, on this basis, the feasibility of changes in priorities of state policy and its support need more investigation.
The research objective. The objective of the paper is a comprehensive study of the economic essence of small business, providing recommendations on improving its quantitative classification criteria and expanding its structure, formulation of proposals for effective directions of state support for each domestic small business.
The statement of basic materials. The weighty role and functions of small business in today's mixed economy are substantiated; its advantages and disadvantages are characterized. On the basis of the critical analysis of existing classification criteria and of the use of the world experience it is suggested to broaden the criteria for its classification. While determining qualitative criteria one should take into account the heterogeneity of small businesses and their contribution to economic development. Size criterion (small sole proprietors, micro enterprises, small businesses) is offered to be complemented with the criterion of conformity to market economy ("forced entrepreneurship", "mature entrepreneurship", "demanding entrepreneurship").
Conclusions. Using updated criteria and taking into account the importance, specificity and heterogeneity of domestic small business, it is proposed to change the priorities of state policy of its maintenance.

Keywords: small business and entrepreneurship; small sole proprietors; micro enterprises; small enterprises; "forced entrepreneurship"; "mature entrepreneurship"; "demanding entrepreneurship".

 

УДК 334.012.64, 334.012.65, 334.021

О. В. Красота, к. е. н., доцент,
Т. Г. Мельник, к. е. н., доцент,
О. А. Борисенко, к. філ. н., доцент

ЗМІНА ПРІОРИТЕТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Актуальність теми дослідження. Структуроутворюючим елементом розвитку сучасної змішаної економіки є мале підприємництво. Його суб’єкти швидко реагують на зміну ринкової кон’юнктури, підтримують конкурентне середовище, створюють нові робочі місця тощо.
Постановка проблеми. Недосконалість класифікаційних критеріїв та штучне звуження економічного змісту малого підприємництва призвели до того, що певна частина реальних суб’єктів вітчизняного малого підприємництва не є об’єктом державної регулювання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різноманітні аспекти створення і функціонування малого підприємництва досліджувалися як західними вченими (П. Друкер, Х. Міленбуш, С. Паркер, Д. Речмен та ін.), так і вітчизняними дослідниками (З. Варналій, Т. Ковальчук, В. Сизоненко, Н. Соболь та ін.).
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Не достатньо дослідженими залишаються проблеми трансформації економічної сутності малого підприємництва в сучасній економіці України, і, на цій основі, доцільності зміни пріоритетів державної політики його підтримки.
Постановка завдання. Завданням статті є всебічне дослідження економічної сутності малого підприємництва, надання рекомендацій щодо удосконалення його кількісних класифікаційних критеріїв і розширення його структури, формулювання пропозицій щодо дієвих напрямків державної підтримки кожного із суб’єктів вітчизняного малого підприємництва.
Викладення основного матеріалу. У статті обґрунтовується вагома роль та функції малого підприємництва в сучасній економіці змішаного типу, характеризуються його переваги та недоліки. На основі критичного аналізу існуючих класифікаційних критеріїв та використання світового досвіду пропонується розширити кількісні критерії його класифікації. При визначенні якісних критеріїв слід зважати на неоднорідність суб’єктів малого підприємництва, їх внесок в розвиток економіки. Критерій розміру (дрібні фізичні особи-підприємці, мікро-підприємства, малі підприємства) пропонується доповнити критерієм відповідності ринковим відносинам («вимушене підприємництво», «зріле підприємництво», «вибагливе підприємництво»).
Висновки. Використовуючи оновлені критерії та зважаючи на вагомість, специфічність і неоднорідність суб’єктів вітчизняного малого підприємництва, пропонується змінити пріоритети державної політики щодо їх підтримки.

Ключові слова: малий бізнес і підприємництво; фізичні особи-підприємці; мікропідприємства; малі підприємства; «вимушене підприємництво»; «зріле підприємництво»; «вибагливе підприємництво».

Read 3701 times Last modified on Monday, 24 April 2017 07:43
 

Who is on-line

We have 56 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3299
mod_vvisit_counterYesterday5030
mod_vvisit_counterThis week34267
mod_vvisit_counterLast week35415
mod_vvisit_counterThis month136853
mod_vvisit_counterLast month162197
mod_vvisit_counterAll days5283182