Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Onyshchenko S., Masliy A. Organizational and economic mechanism of prevention the threats to budget security of Ukrainian economy

Rate this item
(0 votes)

УДК 338.22:330.131.5

С. В. Онищенко, к. е. н., доцент,
О. А. Маслій, к. е. н., ст. викладач

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПЕРЕДЖЕННЯ ЗАГРОЗ БЮДЖЕТНІЙ БЕЗПЕЦІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Актуальність теми дослідження. Обумовлено динамікою зростання загроз як у глобальному, так і в національному вимірах, а також зміною концептуальних підходів до формування безпеки. Зазначене актуалізує поглиблене дослідження процесів формування системи забезпечення бюджетної безпеки та дієвих механізмів спрямованих на упередження загроз та захисту національних економічних інтересів.
Постановка проблеми. Бюджетна політика визначає напрям розвитку національної економіки, і актуалізує необхідність формування відповідного рівня бюджетної безпеки держави, що зумовлено накопиченням ризиків та загроз.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зміст та сутність поняття бюджетної безпеки досліджено такими вітчизняними фахівцями, як: О. Барановський, З. Варналій, В. Вареник, Г. Дарнопих, М. Єрмошенко, О. Колісник, Т. Луцик-Дубова.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Ґрунтовні напрацювання зосереджені на проблемі забезпечення економічної, фінансової безпеки та дослідженню сутності загроз, але поза увагою залишається заходи з протидії, мінімізації впливу та захисту від загроз за складовими економічної безпеки, зокрема фінансової та бюджетної.
Постановка завдання. Обґрунтувати запровадження механізму упередження загроз бюджетній безпеці держави, що передбачає своєчасний моніторинг виникнення загроз, заходи протидії загрозам бюджетній безпеці держави в залежності від виду, ступеню небезпеки та сфери впливу на бюджетний процес.
Виклад основного матеріалу. Досліджено основні загрози, причини й чинники впливу на критичний рівень фінансової безпеки та небезпечний рівень бюджетної безпеки. З позиції захисного підходу, встановлено, негативні чинники, які провокують появу загроз і суттєво знижують рівень фінансової та бюджетної безпеки. Акцентовано увагу, що забезпечення фінансової та бюджетної безпеки України в сучасних умовах ґрунтується на ситуативному реагуванні на загрози, що вже виникли, і внаслідок цього передбачається процес ліквідації та нейтралізації їх негативного впливу.
У статті доведено необхідність запровадження та реалізації організаційно-економічного механізму упередження загроз бюджетній безпеці держави. На основі процесного та функціонального підходів розкрито полізмістовність понятійно-категоріального апарату «механізм».
Висновки. Розроблено організаційно-економічний механізм упередження загроз бюджетній безпеці держави, що, на противагу існуючому малоефективному механізму, дозволяє здійснювати оперативне коригування бюджетної політики в залежності від джерела виникнення загроз, ступеню небезпеки, форми прояву і сфери впливу на бюджетний процес.

Ключові слова: бюджетна безпека держави; загрози бюджетній безпеці; упередження загроз; механізм; організаційно-економічний механізм упередження загроз.

 

UDC 338.22:330.131.5

S. Onyshchenko, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
A. Masliy, Candidate of Economi Sciences, Senior Lecturer

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF PREVENTION THE THREATS TO BUDGET SECURITY OF UKRAINIAN ECONOMY

Urgency of the research. The relevance of scientific research due to dynamic growth of threats in their global and national dimensions, as well as changing conceptual approaches to forming security. The above updates the indepth study of the formation of the budget system of security and effective mechanisms designed to prevent threats and protect national economic interests.
Target setting. Fiscal policy determines the direction of the national economy, and on the necessity for the formation of the appropriate level of fiscal security, which is caused by the accumulation of risks and threats.
Actual scientific researches and issues analysis. The content and essence of the concept of budget security examined national experts such as: A. Baranovsky, Z. Varnaliy V. Darnopyh, G. Darnopyh, M. Yermoshenko, A. Kolesnik, T. Lutsik-Dybova.
Uninvestigated parts of general matters defining. Fundamental works is focusing on the problem of provision of economic and financial security and investigation into the substance of the threats, but no attention is paid to the measures on counteraction, minimisation of impact and protection against threats by elements of economic security, in particular financial and budgetary one.
The research objective. To prove introducing a mechanism preventing threats to public security of the state, providing timely monitoring threats to, measures against threats to public security of the state depending on the type, degree of danger and sphere of influence in the budget process.
The statement of basic materials. The basic threats, causes and factors of critical level of financial security and dangerous level of budget security were investigated. From the standpoint of protective approach established negative factors, which provoke the appearance, threats and significantly reduce the level of financial and fiscal security. It was underlined that providing financial and budget security of Ukraine in modern conditions is based on situational responding to threats that have already appeared, and therefore the process of liquidation and neutralization their impact is suggested.
The necessity of introducing and implementing the organizational and economic mechanism of prevention the threats to budget state security is proved in the article. Based process and functional approaches it was disclosed polipithiness of conceptual-categorical apparatus "mechanism".
Conclusions. Organizational-economic mechanism of prevention the threats to budget state security was developed as opposed to the existing inefficient mechanism. It allows the operative adjustment of the fiscal policy, depending on the source of the threats, the degree of danger, a form of expression and the influence on the budget process.

Keywords: budget security; threats to state security; prevention the threats; mechanism; organizational and economic mechanism of prevention the threats.

Read 2997 times Last modified on Friday, 07 April 2017 20:20
 

Who is on-line

We have 68 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday7401
mod_vvisit_counterYesterday5439
mod_vvisit_counterThis week12840
mod_vvisit_counterLast week35415
mod_vvisit_counterThis month115426
mod_vvisit_counterLast month162197
mod_vvisit_counterAll days5261755