Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Aparov A. M. Relations of production and consumption: economic and legal description through the prism of law of needs growth

Rate this item
(0 votes)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-1-2(10)-77-82

UDC 330.11+346.54

A. M. Aparov, Doctor of Legal Sciences,
Associate Professor

RELATIONS OF PRODUCTION AND CONSUMPTION: ECONOMIC AND LEGAL DESCRIPTION THROUGH THE PRISM OF LAW OF NEED GROWTH

Urgency of the research. In the light of the important value of the pattern of cause-effect relations between production and consumption, it seems quite important to ex-plore its key economic and legal aspects.
Target setting. The article presents an attempt to provide economic and law characteristics of economic relations between production and consumption.
Actual scientific researches and issues analysis. Issues considered have been analyzed in the economic science quite well. However, this issue is rarely explored in the context of law.
Uninvestigated parts of general matters defining. In economic and legal sciences there is no unity of concepts concerning understanding of cause-effect relations between production and consumption, so the relevant issue requires complex economic and legal comparative study.
The research objective. The article meaningfully representing the comparative economic and legal characteristic of cause-effect relations between production and consumption.
The statement of basic materials. The relations that during the production, distribution, exchange and consumption of material goods, are economic, and their based on objective factors. One of the mentioned factors are economic and other human needs.
The outlined relation clearly disclosed in the prism of economic law of needs growth that reflects basic and fundamental relation between production and consumption.
Conclusions. The economic law of needs growth ob-tained its detailed economic analysis in the context of economic theory. The analysis of approaches of law and legislation on this subject indicates that such ways are limited in by theory of economic science, which seems acceptable with a glance to the economic nature of the law of needs growth and related categories. Additionally, the content of the relevant achievements of economic science was transformed into the sphere of legal categories and concepts.

Keywords: needs; benefits; law of needs growth; consumption; production; economics; law.


УДК 330.11+346.54

А. М. Апаров, д. ю. н., доцент

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА У ПРИЗМІ ЗАКОНУ ЗРОСТАННЯ ПОТРЕБ

Актуальність теми дослідження. З огляду на важливе значення закономірності причинно-наслідкового взаємозв’язку між виробництвом і споживанням видається досить актуальним розглянути його ключові економічні та юридичні аспекти.
Постановка проблеми. У роботі здійснена спроба надати економіко-правову характеристику економічного взаємозв’язку між виробництвом і споживанням.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналітиці розглядуваних питань присвячується значна увага в економічній науці. Однак, зазначене питання рідко розглядається у площині права.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. В економічній та юридичній науках відсутня єдність думок щодо суті причинно-наслідкового взаємозв’язку між виробництвом і споживанням, а тому це питання потребує комплексного економіко-правового порівняльного дослідження.
Постановка завдання. В роботі змістовно відображена порівняльна економіко-правова характеристика причинно-наслідкового взаємозв’язку між виробництвом і споживанням.
Виклад основного матеріалу. Відносини, які складаються у ході виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ, є економічними, а в їх основі знаходяться об’єктивні чинники. Одним із згаданих чинників слугують економічні та інші потреби людей.
Окреслений взаємозв’язок яскраво розкривається у призмі економічного закону зростання потреб, який відбиває базовий і фундаментальний взаємозв’язок між виробництвом і споживанням.
Висновки. Економічний закон зростання потреб набув свого докладного економічного аналізу у площині економічної теорії. Аналіз підходів права та законодавства з цього приводу свідчить, що такі у своєму змісті обмежуються теорією економічної науки, що видається допустимим з огляду на економічний характер закону зростання потреб і пов’язаних з ним категорій. При цьому зміст відповідних надбань економічної науки був трансформований у площину юридичних категорій і понять.

Ключові слова: потреби; блага; закон зростання потреб; споживання; виробництво; економіка; право.

Read 2590 times Last modified on Tuesday, 04 July 2017 18:28
 

Who is on-line

We have 60 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday620
mod_vvisit_counterYesterday6383
mod_vvisit_counterThis week620
mod_vvisit_counterLast week36314
mod_vvisit_counterThis month124886
mod_vvisit_counterLast month146546
mod_vvisit_counterAll days4205908