Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Kovalenko L. O. Structural changes in equity companies basic industries and their impact on innovation and investment activity

Rate this item
(0 votes)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-1-2(10)-97-104

УДК 658.15:336.58

Л. О. Коваленко, к. е. н., професор

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ БАЗОВИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНУ АКТИВНІСТЬ

Актуальність теми дослідження. Представляє інтерес дослідження відповідності заявлених цілей щодо розбудови інноваційної моделі економіки змісту конкретної політики їх реалізації.
Постановка проблеми. Показники розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності в економіці свідчать про відсутність адекватних законодавчих актів в частині фінансової підтримки інноваційної діяльності та обмеженість фінансових можливостей реального сектору економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний науковий і практичний внесок в дослідження механізмів фінансового забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності становлять праці провідних науковців В. Гейця, В. Александрової, Л. Федулової, А. Даниленко, С. Онишко та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Високий динамізм розвитку, загострення економічних, політичних протиріч вимагає вдосконалення фінансової бази інноваційної діяльності підприємств.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження тенденцій зміни структури капіталу в галузях реального сектору економіки та оцінка їх впливу на інноваційно-інвестиційну активність підприємств.
Виклад основного матеріалу. Дослідженням виявлені негативні тенденції зміни структури капіталу підприємств базових галузей економіки. Зменшується частка власного капіталу, більше половини джерел фінансування припадає на поточні зобов’язання. Скоротились кредитні програми для бізнесу, що зумовлено високими процентними ставками та низьким рівнем рентабельності підприємств. Негативний вплив на ці процеси здійснила монетарна політика НБУ: трикратне знецінення національної валюти, висока інфляція та облікова ставка поглибили кризу і обмежили доступ підприємств до кредитних ресурсів.
Висновки. Стратегія управління економікою країни орієнтована на екстенсивний розвиток. Якщо вона буде консервуватись і на майбутнє, то економіка України залишиться не конкурентноздатною, не спроможною вирішити проблеми бідності значної частини населення, втратить свій науково-технічний, інтелектуальний потенціал. Обгрунтовані напрямки зміцнення фінансової бази інноваційної діяльності бізнесових структур та підвищення їх інвестиційної привабливості.

Ключові слова: інновації; інвестиції; структура капіталу; стратегія; кредити; власний капітал; відсоткові ставки.

 

UDC 658.15:336.58

L. O. Kovalenko, Candidate of
Economic Sciences, Professor

STRUCTURAL CHANGES IN EQUITY COMPANIES BASIC INDUSTRIES AND THEIR IMPACT ON INNOVATION AND INVESTMENT ACTIVITY

Urgency of the research. Interest investigation pursuant stated objectives regarding the development of an innovative economic model content specific policy implementation.
Target setting. Indicators of innovation and investment in the economy indicate a lack of adequate legislation in terms of financial support for innovation and the limited financial capacity of the real economy.
Actual scientific researches and issues analysis. Significant scientific and practical contribution to the study of the mechanisms of financial security innovation and investment are leading scientists working W. Heytsya, V. Aleksandrovoyi, L. Fedulova A. Danilenko, S. Onishko et al.
Uninvestigated parts of general matters defining. High dynamic development, the growing economic and political contradictions requires improving the financial base of innovation activity.
The research objective. The article is to study the trends in the capital structure in the areas of the real economy and assessment of their impact on innovation and investment activities of enterprises.
The statement of basic materials. Doslidzhennyam found negative trends in the capital structure of enterprises of basic industries. Reduced share of equity over half of funding sources account for current liabilities. Dropped in loan programs for businesses, due to high interest rates and low profitability. The negative impact of these processes has made monetary policy NBU: triple depreciation, high inflation and discount rate crisis deepened and restricted access to credit companies.
Conclusions. Generalized analysis of these indicators allows us to conclude that the strategy of economy of the country is focused on the extensive development. If it is tin and the future, the economy of Ukraine will not competitive, not able to solve the problems of poverty much of the population, will lose its scientific, technical and intellectual potential. Reasonable towards strengthening the financial base of innovation businesses and enhance their attractiveness.

Keywords: innovations; investments; capital structure; strategy; credit; equity; interest rates.

Read 2578 times Last modified on Tuesday, 04 July 2017 18:35
 

Who is on-line

We have 46 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2770
mod_vvisit_counterYesterday4800
mod_vvisit_counterThis week17764
mod_vvisit_counterLast week35613
mod_vvisit_counterThis month105716
mod_vvisit_counterLast month146546
mod_vvisit_counterAll days4186738