Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Bacho R. J., Vdovenko N. M., Poyda-Nosyk N. N. Implementation of foreign experience of pre-trial dispute settlement at financial services markets in Ukraine

Rate this item
(0 votes)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-2-2(10)-85-93

UDC 336.761.6(477+439)


R. J. Bacho, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
N. M. Vdovenko, Doctor of Economic Sciences,
Professor,
N. N. Poyda-Nosyk, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

IMPLEMENTATION OF FOREIGN EXPERIENCE OF PRE-TRIAL DISPUTE SETTLEMENT AT FINANCIAL SERVICES MARKETS IN UKRAINE

Urgency of the research. The financial crisis that engulfed markets of non-banking financial services in 2008-2009, have indicated the imperfection of protection the consumers' rights of these services. Given that Ukraine has chosen the European integration progress for its further development, there is an urgent need to strengthen the protection of the consumers' rights in the sphere of non-banking financial services in Ukraine.
Target setting. Taking into account the European Commission Recommendation 98/257/EK, it is reasonable to study the best international practices of consumers' protection in the field of non-banking financial services to implement alternative mechanisms of resolving disputes between consumers and providers of financial services in Ukraine.
Actual scientific researches and issues analysis. Issues concerning improvement of state regulation of financial services markets in Ukraine are investigated in scientific works of A. Baranovsky, N. Vnukovo, A. Lupus, A. Gamankova, V. Goncharenko, A. Zaletova, V. Levchenko, etc. International experience of the state regulation in the developed countries are mentioned in the works of C. Goodhart, S. Ingves, Ch. Lentner, Dy. Matolcsy, E. Nier, D. Tsomokos etc.
Uninvestigated parts of general matters defining. The research works of the scientists listed above does not allow concluding on the completeness of their valuation of such a mechanism for the implementation of consumer protection as a financial arbitration.
The research objective. The article aims to reveal the positive experience of functioning the Financial Arbitration Board in Hungary as an alternative form of fulfillment the rights of consumers to protect their legitimate interests and to rationalize the possibility of its implementation in the modern realities of Ukraine.
The statement of basic materials. The article substantiates the feasibility of the implementation of the Hungarian experience in a modern system of consumer protection in Ukraine. The authors have revealed features of functioning of the Financial Arbitration Board of Hungary, statistical analysis of which allows making a conclusion about its effectiveness in resolving disputes between consumers and financial service providers.
Conclusions. The adoption of the Hungarian experience with financial arbitration in the modern realities of Ukraine will contribute to the integration of the state into the European economic area through implementation of the Recommendation of European Commission 98/257/EK and to the strengthening of public confidence in financial markets.

Keywords: financial services markets; National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets; financial arbitration; Financial Arbitration Board; National Bank of Hungary.

 

УДК 336.761.6(477+439)

Р. Й. Бачо, к. е. н., доцент,
Н. М.Вдовенко, д. е. н., професор,
Н. Н. Пойда-Носик, к. е. н., доцент

ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДОСУДОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ НА РИНКАХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Актуальність теми дослідження. Фінансова криза, що охопила ринок небанківських фінансових послуг у 2008-2009 рр., вказала на недосконалість захисту прав споживачів цих послуг. Враховуючи, що Україна обрала євроінтеграційний поступ подальшого свого розвитку, необхідною умовою є вдосконалення системи захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг.
Постановка проблеми. Враховуючи Рекомендації Європейської Комісії 98/257/EK, доцільним є вивчення кращих міжнародних напрацювань в галузі захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг з метою впровадження альтернативних механізмів вирішення спорів, що виникають між споживачами та надавачами фінансових послуг в Україні.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням вдосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг в Україні присвячені наукові праці О. Барановського, Н. Внукової, О. Вовчак, О. Гаманкової, В. Гончаренко, О. Залєтова, В. Левченко та ін. Проблеми державного регулювання на прикладі розвинених країн порушуються у працях C. Гудхарта, C. Інгвеса, Ч. Лентнера, Д. Матолчі, Е. Ніера, Д. Тсомокоса та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Дослідження робіт наведених вище науковців не дозволяє робити висновок про повноту оцінки ними такого механізму реалізації права споживачів фінансових послуг, як фінансовий арбітраж.
Постановка завдання. Стаття покликана розкрити позитивний досвід функціонування Фінансової Арбітражної Комісії в Угорщині як альтернативної форми реалізації права споживача фінансових послуг на захист своїх законних інтересів і обґрунтувати можливості його впровадження в сучасних реаліях України.
Виклад основного матеріалу. У статті обґрунтовується доцільність імплементації угорського досвіду в сучасну систему захисту прав споживачів, яка функціонує в Україні. Авторами розкрито особливості функціонування Фінансової Арбітражної Комісії Угорщини, статистичний аналіз діяльності якої дозволяє робити висновок про її ефективність у врегулюванні спорів між споживачами та надавачами фінансових послуг.
Висновки. Впровадження угорського досвіду фінансового арбітражу в сучасних реаліях України сприятиме інтеграції держави у Європейський економічний простір шляхом імплементації Рекомендації Європейської Комісії 98/257/EK та посиленню довіри населення до ринків фінансових послуг.

Ключові слова: ринки фінансових послуг; Нацкомфінпослуг; фінансовий арбітраж; Фінансова Арбітражна Комісія; Національний Банк Угорщини.

 

Read 3446 times Last modified on Friday, 30 June 2017 14:56
 

Who is on-line

We have 70 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3350
mod_vvisit_counterYesterday5030
mod_vvisit_counterThis week34318
mod_vvisit_counterLast week35415
mod_vvisit_counterThis month136904
mod_vvisit_counterLast month162197
mod_vvisit_counterAll days5283233