Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Карчева Г. Т., Хоружий С. Г. Реформування державного регулювання та нагляду за фінансовими установами в Україні

Rate this item
(0 votes)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-4(12)-58-61

УДК 336.025

Г. Т. Карчева, д. е. н., доцент,
С. Г. Хоружий, к. е. н.

РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ ЗА ФІНАНСОВИМИ УСТАНОВАМИ В УКРАЇНІ

Актуальність теми дослідження. Для створення стійкої фінансової системи важливим напрямом державної політики України є впровадження ефективної системи державного регулювання та нагляду за фінансовими установами.
Постановка проблеми. Складна ситуація в фінансовому секторі України, низька фінансова стійкість фінансових установ та висока чутливість до ризиків свідчать про необхідність реформування державного регулювання та нагляду за фінансовими установами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняні та зарубіжні вчені приділяють значну увагу механізмам державного регулювання та нагляду за ринками фінансових послуг, а саме: О. Барановський, С. Барнес, В. Корнєєв, І. Крупка, В. Міщенко, С. Науменкова, Т. Смовженко, К. Стирох, M. Тейлор, В. Федосов та ін.
Виділення недосліджених частин загальної про-блеми. У той же час у роботах науковців не знайшли належного відображення обґрунтування ефективної інституційної моделі для України.
Постановка завдання. Дослідження існуючих в світі моделей державного регулювання та нагляду за фінансовими установами та обґрунтування ефективної інституціональної моделі для України.
Виклад основного матеріалу. За результатами дослідження встановлено, що в умовах відкритого фінансового ринку існуюча в Україні модель не забезпечує ефективний нагляд за фінансовими установами. Проведений критичний аналіз існуючих моделей державного регулювання та нагляду за фінансовими установами дозволив виявити переваги та недоліки кожної з моделей та обґрунтувати доцільність реформування державного регулювання та нагляду.
Висновки. Запропоновано спосіб трансформації існуючої в Україні секторальної моделі в ефективну систему державного регулювання та нагляду за фінансовими установами шляхом поєднання моделі концентрації всіх наглядових функцій в єдиному наглядовому органі з покладенням на Національний банк України повноважень щодо здійснення нагляду за системно важливими фінансовими установами на індивідуальній та консолідованій основі.

Ключові слова: ринок фінансових послуг; фінансові установи; державне регулювання та нагляд; компетентний орган; секторальна модель.

UDC 336.025

G. T. Karcheva, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor,
S. G. Khoruzhyi, Candidate of Economic Sciences

REFORMING OF STATE REGULATION AND SUPERVISION OF FINANCIAL INSTITUTIONS IN UKRAINE

Urgency of the research. Introduction of efficient sys-tem of state regulation and supervision of financial institu-tions is key direction of state policy of Ukraine for creating stable financial system.
Target setting. Difficult situation in financial sector of Ukraine, low financial stability of financial institutions and high sensitivity to risks tell about necessity of reforms in state regulation and supervision of financial institutions.
Actual scientific researches and issues analysis. Native and foreign scientists pay much attention to mechanisms of state regulation and supervision of financial services markets, including: O. Baranovsky, S. Barnes, V. Korneev, I. Krupka, V. Mischenko, S. Naumenkova, T. Smovzhenko, K. Styroch, M. Tailor, V. Fedosov, and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. At the same time existing scientific researches don’t provide proper review of justification of efficient institutional model for Ukraine.
The research objective. Investigation of existing models of state regulation and supervision of financial institutions in the world and justification of efficient institutional model for Ukraine.
The statement of basic materials. The results of investigation show that in terms of open financial market existing in Ukraine model doesn’t provide efficient supervision of financial institutions. Conducted critical analysis of existing models of state regulation and supervision of financial institutions helped to determine advantages and disadvantages of each model and justify the necessity of reforms in state regulation and supervision.
Conclusions. Is suggested the way of transformation of existing in Ukraine sectoral model into efficient system of state regulation and supervision of financial institutions by combining model of concentration of all monitoring functions in one monitoring institution with assignment of supervising responsibilities under systemically important financial institutions on individual and consolidated basis on National bank of Ukraine.

Keywords: financial services markets; financial institutions; state regulation and supervision; competent authority; sectoral model.

Read 1626 times Last modified on Wednesday, 27 December 2017 11:54
 

Who is on-line

We have 78 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday458
mod_vvisit_counterYesterday6383
mod_vvisit_counterThis week458
mod_vvisit_counterLast week36314
mod_vvisit_counterThis month124724
mod_vvisit_counterLast month146546
mod_vvisit_counterAll days4205746