Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Semenova V. G. Problems of formation of intellectual capital and their influence on innovative development of enterprises

Rate this item
(0 votes)

DOI : 10.25140/2410-9576-2018-1-1(13)-95-99

UDC 658.589:339.166.5

V. G. Semenova, Doctor of Economics,
Assistance Professor

PROBLEMS OF FORMATION OF INTELLECTUAL CAPITAL AND THEIR INFLUENCE ON INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

Urgency of the research. The importance of formation of intellectual capital and its rational use in order to increase the competitiveness of enterprises is increasing.
Target setting. The analysis of innovative activity of domestic enterprises shows that there are significant problems connected with the lack of effective management of intellectual capital of enterprises.
Actual scientific researches and issues analysis. The theoretical aspects of the formation of intellectual capital were researched by leading scholars: V. Heyets, O. Grishnov, O. Kendiukhov, O. Kuzmin, and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. Further research directed to the formation of the components of the intellectual capital of enterprises are necessary.
The research objective. The purpose of the article is to study the trends in the formation of intellectual capital and their impact on the innovative development of domestic enterprises.
The statement of basic materials. The research conducted revealed the presence of negative tendencies in the formation and use of the components of the intellectual capital of the enterprise: personified, technical-technological, infrastructural, clients’, branded. There is a decline in the number of specialists capable to carry out scientific research and implement innovative developments. The number of registered security documents for inventions and utility models reduced. These processes have inhibited the innovation activity of domestic enterprises. Negative influence on these processes also has a limited source of funding for innovation activities.
Conclusions. The problem of the formation of individual components of intellectual capital directly depends on the financial capabilities of the company, which in today's crisis conditions is significantly limited. The state support for these processes through the formation of appropriate legislative, tax, credit, infrastructure support for the processes of formation of intellectual capital of enterprises is necessary.

Keywords: intellectual capital; innovation; personalized capital; inventions; sources of funding.

 

УДК 658.589:339.166.5

В. Г. Семенова, д. е. н., доцент

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ

Актуальність теми дослідження. Зростає значення формування інтелектуального капіталу та його раціонального використання з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств.
Постановка проблеми. Аналіз інноваційної активності вітчизняних підприємств свідчить про наявність суттєвих проблем, пов’язаних з відсутністю ефективного управління інтелектуальним капіталом підприємств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти формування інтелектуального капіталу досліджували провідні вчені: В. Геєць, О. Грішнова, О. Кендюхов, О. Кузьмін та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Потребують додаткового дослідження напрямки формування складових інтелектуального капіталу підприємств.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження тенденцій у формуванні інтелектуального капіталу та їх вплив на інноваційний розвиток вітчизняних підприємств.
Виклад основного матеріалу. Проведене дослідження виявило наявність негативних тенденцій щодо формування та використання складових інтелектуального капіталу підприємства: персоніфікованого, техніко-технологічного, інфраструктурного, клієнтського, марочного. Спостерігається зниження кількості фахівців, спроможних здійснювати наукові дослідження та реалізувати інноваційні розробки. Зменшується кількість зареєстрованих охоронних документів на винаходи і корисні моделі. Ці процеси призвели до гальмування інноваційної активності вітчизняних підприємств. Негативний вплив на зазначені процеси має також обмеженість джерел фінансування інноваційної діяльності.
Висновки. Проблема формування окремих складових інтелектуального капіталу напряму залежить від фінансових можливостей підприємства, які в сучасних кризових умовах значно обмежені. Необхідна державна підтримка зазначених процесів шляхом формування відповідного законодавчого, податкового, кредитного, інфраструктурного забезпечення процесів формування інтелектуального капіталу підприємств.

Ключові слова: інтелектуальний капітал; інновації; персоніфікований капітал; винаходи; джерела фінансування.

References

1. Gonta, O. I. (2015). Innovatsiynyy ta promyslovyy aspekty mizhrehionalnoyi konverhentsiyi v Ukrayini. [Innovative and industrial aspects of interregional convergence in Ukraine]. Scientific Bulletin of Polissia, 4(4), 26-31 [in Ukrainian].
2. Kendyukhov, O. V. (2008). Efektyvne upravlinnya intelektualnym kapitalom [Effective intelligent capital management]. Donetsk: DonIEE [in Ukrainian].
3. Ofitsiinyi veb-sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [The official website of the State Statistics Service of Ukraine]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].
4. Ofitsiinyi veb-sait Derzhavnoi sluzhby intelektualnoi vlasnosti Ukrainy [The official website of the State Service of Intellectual Property of Ukraine]. www.uipv.org. Retrieved from http://www.uipv.org/ [in Ukrainian].
5. Kovalenko, L. O. (2017). Strukturni zminy kapitalu pidpryyemstv bazovykh haluzey ekonomiky ta yikh vplyv na innovatsiyno-investytsiynu aktyvnist [Structural Changes in the Capital of Enterprises of the Basic Industries of the Economy and Their Influence on Innovation-Investment Activity]. Scientific Bulletin of Polissia, 2(10), 1, 97-104 [in Ukrainian].
6. Kundenko, A. V., Moroz, N. V., Logvinenko, A. I. (2012). Vykorystannya innovatsiynoyi stratehiyi v systemi antykryzovoho upravlinnya pidpryyemstvom [Use of innovation strategy in the system of crisis management of the enterprise]. Scientific journal CHIIUU, 3(15), 130-137 [in Ukrainian].

Література

1. Гонта, О. І. Інноваційний та промисловий аспекти міжрегіональної конвергенції в Україні / О. І. Гонта // Науковий вісник Полісся. – 2015. - № 4 (4). – С. 26-31.
2. Кендюхов, О. В. Ефективне управління інтелектуальним капіталом: монографія / О. В. Кендюхов; НАН України. Інститут економіки промисловості; ДонУЕП. – Донецьк : ДонУЕП, 2008. – 359 c.
3. Державна служба статистики України: офіційний веб-сайт [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Веб-сайт. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua /.
4. Державна служба інтелектуальної власності України: офіційний веб-сайт [Електронний ресурс] / Державна служба інтелектуальної власності України. – Веб-сайт. – Режим доступу : http://www.uipv.org/.
5. Коваленко, Л. О. Структурні зміни капіталу підприємств базових галузей економіки та їх вплив на інноваційно-інвестиційну активність / Л. О. Коваленко // Науковий вісник Полісся. – 2017. - № 2 (10). Ч. 1. – С. 97-104.
6. Кунденко, А. В. Використання інноваційної стратегії в системі антикризового управління підприємством / А. В. Кунденко, Н. В. Мороз, А. І. Логвиненко // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2012. – № 3 (15). – С. 130-137.


Read 1084 times Last modified on Thursday, 25 October 2018 13:40
 

Who is on-line

We have 38 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday4122
mod_vvisit_counterYesterday3975
mod_vvisit_counterThis week13173
mod_vvisit_counterLast week30776
mod_vvisit_counterThis month101214
mod_vvisit_counterLast month95620
mod_vvisit_counterAll days3496811