Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

New issue NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT AND ECONOMICS Kalenyuk І. S., Tsymbal L. І. Transformative leadership of universities in the global economic environment

Kalenyuk І. S., Tsymbal L. І. Transformative leadership of universities in the global economic environment

Rate this item
(0 votes)

UDC 378.4:005.591:005.21:339.9

І. S. Kalenyuk, Doctor of Economic Sciences, Professor
L. I. Tsymbal, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

TRANSFORMATIVE LEADERSHIP OF UNIVERSITIES IN THE GLOBAL ECONOMIC ENVIRONMENT

Urgency of the research. In modern highly competitive, conditions, an important task for countries of the world is achieving leadership positions, which are themselves instruments of competition.
Target setting. For Ukrainian education system, the actual tasks are not only achieving leadership positions by domestic universities on domestic and foreign markets educational services, but also creating universities that are able to do transformative impact on the internal and external environment.
Actual scientific researches and issues analysis. General issues of leadership were studied in works of F. Bailey, J. Blondel, N. Gazzard, R. Daft, R. Ireland, D. Kats, V. Kremen, F. Selznik, R. Stohdil, Ke De Vrie, H. Owen, V. Hodgeson and others. Issues of transformative leadership in universities were studied in the work of J. Downton, J. Burns, K. Roshe, J. Nel, M. Frost, A. Navid, B. Bass.
Uninvestigated parts of general matters defining. Transformative leadership of universities is not studied enough in economic science.
The research objective. The subject of the study is providing transformative leadership processes of universities in the global economic environment.
The aim of the article is to study the nature and forms of transformative leadership of Ukrainian universities in the global economy.
The statement of basic materials. Universities are subjects of transformative impact in nature as they are focused on the creation and dissemination of new knowledge. Modern universities operate and interact in a global competition and the challenges of the knowledge economy, which updates the task of achieving the leadership position in the global market for knowledge services.
Leadership is part of a management process and more and more shifts to the sphere of economic analysis at different levels. Leadership of universities is not only a goal but a tool of competition and competitive advantage.
Leadership itself is a phenomenon that can have a powerful transforming, transformative impact of leaders on the external and internal environment of the university.
Transformative leadership refers to a form of leadership under which the leader of the company changes the internal forces to achieve the goal. Transformative impact is experienced by both leading universities and all university environment for which new vectors and new goals are set, and achieving them is possible only on the basis of new approaches to management.
Conclusions. The subject of further development should deeper study of directions and forms of transformative impact of modern universities in internal and external environment.

Keywords: transformative leadership; universities; university leadership; university rankings.


УДК 378.4:005.591:005.21:339.9

І. С. Kaленюк, д. е. н., професор,
Л. І. Цимбал, к. е. н., доцент

ТРАНСФОРМАЦІЙНЕ ЛІДЕРСТВО УНІВЕРСИТЕТІВ У ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Актуальність теми дослідження. В сучасних високо конкурентних умовах важливим завданням для країн світу стає досягнення лідерських позицій, які самі по собі вже виступають інструментом конкурентної боротьби.
Постановка проблеми. Для вітчизняної системи освіти набуває особливої актуальності не тільки досягнення лідерських позицій вітчизняними університетами на внутрішньому та зовнішньому ринку освітніх послуг, а й створення університетів, здатних чинити трансформаційний вплив на внутрішнє та зовнішнє середовище.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Загальні питання лідерства розглядалися в роботах Ф. Бейлі, Дж. Блонделя, Н. Газзарда, Р. Дафта, Р. Іреланда, Д. Каца, В. Кременя, Ф. Селзніка, Р. Стогділа, Ке Де Врі, Х. Оуена, В. Ходжсона та інших. Питання трансформаційного лідерства університетів досліджувалися в роботах Дж. В. Даунтона, Дж. Бернса, К. Роше, Х. Нел, М. Фроста, А. Навіда, Б. Басса. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Трансформаційне лідерство університетів є малодослідженою проблемою в економічній науці.

Постановка завдання. Предметом дослідження виступають процеси забезпечення трансформаційного лідерства університетів в глобальному економічному середовищі.
Метою статті є дослідження сутності та форм прояву трансформаційного лідерства українських університетів в умовах глобальної економіки.
Викладення основного матеріалу. Університети є суб’єктами перетворюючого впливу вже за своєю природою, оскільки орієнтовані на створення і поширення нових знань. Сучасні університети функціонують і взаємодіють в умовах глобальної конкуренції та викликів економіки знань, що актуалізує завдання досягнення лідерських позицій на світовому ринку інтелектуальних послуг.
Лідерство стає елементом процесу управління та все більше переходить у площину економічного аналізу на різних рівнях. Лідерство університетів стає не тільки метою, а й інструментом конкуренції та конкурентною перевагою.
Лідерство саме по собі є феноменом, що може справляти потужний перетворюючий, трансформаційний вплив лідерів на зовнішнє та внутрішнє середовище університетської діяльності.
Під трансформаційним лідерством розуміється така форма керівництва, при якій лідер змінює внутрішні сили компанії задля досягнення поставленої мети. Трансформаційного впливу зазнають як самі університети-лідери, так і все університетське середовище, для якого задаються нові вектори і нові цілі, досягнути яких можливо лише на основі нових підходів до управління.
Висновки. Предметом подальших розробок мають стати більш глибокі дослідження напрямів та форм прояву перетворюючого впливу сучасних університетів на внутрішнє та зовнішнє середовище.

Ключові слова: трансформаційне лідерство; університети; лідерство університетів; рейтинги університетів.

Read 2399 times Last modified on Friday, 07 April 2017 12:50
 

Who is on-line

We have 54 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3448
mod_vvisit_counterYesterday3342
mod_vvisit_counterThis week24605
mod_vvisit_counterLast week26182
mod_vvisit_counterThis month55411
mod_vvisit_counterLast month143454
mod_vvisit_counterAll days3835294