Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

New issue NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT AND ECONOMICS Gutorov A. O. Scientific bases of the grocery integration’s development in the agrarian sector of the economy

Gutorov A. O. Scientific bases of the grocery integration’s development in the agrarian sector of the economy

Rate this item
(0 votes)

UDC [338.436:338.439]:005 (477)

A. O. Gutorov, Candidate of Economic Sciences,
Senior Scientific Researcher

SCIENTIFIC BASES OF THE GROCERY INTEGRATION’S DEVELOPMENT IN THE AGRARIAN SECTOR OF THE ECONOMY

Urgency of the research. One of the strategic concepts of increasing competitiveness of the domestic agrarian sector of the economy is development of the integration relations. In view of globalization character of the modern economic relations, the integration in the agrarian sector of the economy has to be based on grocery chains of value creation at all levels of management.
Target setting. The grocery integration is the model of such effective relationship in a global case study.
Actual scientific researches and issues analysis. The scientific works of such scholars as V. Ambrosov, O. Borodina, V. Gusakov, O. Yerankin, M. Zapolskyi, M. Kodenska, D. Krysanov, M. Kropivko, Yu. Lupenko, M. Malik, M. Minenko, P. Sabluk, N. Skopenko, A. Pylypenko and others deal with the problems of effective integration relations’ development in the agrarian sector of the economy and its grocery subcomplexes.
Uninvestigated parts of general matters defining. The glossary of grocery integration, the principles of its development, interrelation with production types of agricultural producers, a dichotomy with theories of strategic marketing and management, including value chains are to be defined.
The research objective. The goal of the research is to work out the scientific bases of grocery integration’s development in the agrarian sector of the economy of Ukraine.
The statement of basic materials. The essence of grocery integration, its place in system of the integration relations in the agrarian sector of the economy is defined more precisely in the article. The interrelation of grocery integration with value chains is shown. It is proved that production typification of agricultural producers is the basis for the grocery integration.
Conclusions. The product principle of association of enterprises because of various strategy of integration interaction in most cases realizes the modern paradigm of the integration relations’ development. At the same time the product structure, unlike branch one, provides orientation of integration formations to the end result for the purpose of technologies improvement, systems of the production organization and its management, sale of finished goods, regulation of economic relationship between participants that do them more competitive in the market.

Keywords: grocery integration; integration relations; production typification; value chain; agrarian sector of economy.

 

УДК [338.436:338.439]:005 (477)

А. О. Гуторов, к. е. н.,
ст. н. с.

НАУКОВІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПРОДУКТОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Актуальність теми дослідження. Одним зі стратегічних концептів підвищення конкурентоспроможності вітчизняного аграрного сектора економіки є розвиток інтеграційних відносин. Зважаючи на глобалізаційних характер сучасних економічних відносин, інтеграція в аграрному секторі економіки має базуватися на продуктових ланцюгах створення вартості на всіх рівнях управління.
Постановка проблеми. Моделлю таких ефективних взаємовідносин у світовій практиці є продуктова інтег-рація.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирішенню проблем ефективного розвитку інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки і його продуктових підкомплексах присвятили свої праці В. Амбросов, О. Бородіна, В. Гусаков, О. Єранкін, М. Запольський, М. Коденська, Д. Крисанов, М. Кропивко, Ю. Лупенко, М. Малік, М. Міненко, П. Саблук, Н. Скопенко, А. Пилипенко та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Потребує уточнення глосарій продуктової інтеграції, принципи її розвитку, взаємозв’язки з виробничими типами сільськогосподарських товаровиробників, дихотомія з теоріями стратегічного маркетингу і менеджменту, у тому числі ланцюгів створення вартості.
Постановка завдання. Метою статті є розроблення наукових основ розвитку продуктової інтеграції в аграрному секторі економіки України.
Виклад основного матеріалу. У статті уточнено сутність продуктової інтеграції, її місце в системі інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки. Показаний взаємозв’язок продуктової інтеграції з ланцюгами створення вартості. Обґрунтовано, що основною продуктової інтеграції є виробнича типізація сільськогосподарських товаровиробників.
Висновки. Сучасна парадигма розвитку інтеграційних відносин здебільшого реалізує продуктовий принцип об’єднання підприємств на основі різноманітних стратегій інтеграційної взаємодії. При цьому продуктова структура, на відміну від галузевої, забезпечує орієнтацію інтеграційних формувань на кінцевий результат з метою удосконалення технологій та систем організації виробництва і управління ним, збуту готової продукції, регулювання економічних взаємовідносин між учасниками, що робить їх більш конкурентоспроможними на ринку.
.
Ключові слова: продуктова інтеграція; інтеграційні відносини; виробнича типізація; ланцюг створення вартості; аграрний сектор економіки.

Read 1775 times Last modified on Monday, 24 April 2017 07:59
 

Who is on-line

We have 63 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1125
mod_vvisit_counterYesterday5134
mod_vvisit_counterThis week6259
mod_vvisit_counterLast week35613
mod_vvisit_counterThis month94211
mod_vvisit_counterLast month146546
mod_vvisit_counterAll days4175233