Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

New issue LABOUR ECONOMICS Grishnova, O. A., Brintseva, О. G., Shurpa, S. Ya. Fiktivization of the human capital and new risks in the sphere of employment

Grishnova, O. A., Brintseva, О. G., Shurpa, S. Ya. Fiktivization of the human capital and new risks in the sphere of employment

Rate this item
(0 votes)

УДК 330.101.8

О. А. Грішнова, д. е. н., професор,
О. Г. Брінцева, к. е. н.,
С. Я. Шурпа, к. е. н.

ФІКТИВІЗАЦІЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА НОВІ РИЗИКИ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ

Актуальність теми дослідження. Процеси фіктивізації людського капіталу набувають в Україні загрозливих масштабів.

Постановка проблеми. Складна соціально-економічна ситуація в Україні, кризові явища в усіх сферах суспільного життя, нестабільність у соціально-трудовій сфері, зумовлюють поглиблення ризиків в сфері зайнятості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання фіктивізації людського капіталу почасти досліджено в роботах Колядіна О. П., Петренка В. П., Полякова О. А., Ревтюка Є. А. та ін., ризики в сфері зайнятості – в роботах Колота А. М., Макарової О. В., Надраги В. І. та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Практично недослідженим залишається взаємозв’язок ризиків в сфері зайнятості та процесів фіктивізації людського капіталу.
Постановка завдання. Дослідження взаємозв’язку між процесами фіктивізації людського капіталу та ризиками в сфері зайнятості необхідне для ефективного управління процесами відтворення людського капіталу на різних рівнях, формування соціально орієнтованої державної політики, утвердження в суспільстві ідей людиноцентризму, цінності праці і працівника, усвідомлення їх вирішальної ролі в забезпеченні економічного зростання і соціального прогресу.
Виклад основного матеріалу. Безліч ризиків, пов’язаних з безробіттям, а також ризиків, з якими стикається працююче населення (ризики неадекватної оплати праці, незабезпечення гідних умов праці, її надмірної інтенсифікації, неформальних відносин зайнятості, неможливості самореалізації, не престижності окремих професій, втрати трудової мотивації) сприяють посиленню фіктивізаційних процесів в царині людського капіталу.
Висновки. Загострення соціальних ризиків, попит на неякісну вищу освіту, наявні асиметрії у соціально-трудовій сфері, зумовлюють зростання неякісного людського потенціалу, що за умов корупції при працевлаштуванні перетворюється на фіктивний людський капітал, який сам стає фактором ризику – як для конкретної людини, так і для соціально-економічного розвитку загалом.

 

Ключові слова: фіктивний людський капітал; соціально-трудова сфера; нові ризики; зайнятість.UDC 330.101.8

O. A. Grishnova, Doctor of Economic Sciences, Professor,
О. G. Brintseva, Candidate of Economic Sciences,
S. Ya. Shurpa, Candidate of Economic Sciences

FIKTIVIZATION OF THE HUMAN CAPITAL AND NEW RISKS IN THE SPHERE OF EMPLOYMENT

Urgency of the research. Processes of a fiktivization of the human capital assumes alarming proportions in Ukraine.
Target setting. A difficult social and economic situation in Ukraine, the crisis phenomena in all spheres of public life, instability in the social and labor sphere, cause deepening of risks in the sphere of employment.
Actual scientific researches and issues analysis. A question of a fiktivization of the human capital are partly studied in works of scientists - Kolyadina A. P., Petrenko V. P., Polyakova A. A., Revtyuka E. A. etc. Risks in the sphere of employment studied by Kolot A. M., Makarova A. V., Nadraga V. I. etc.
Uninvestigated parts of general matters defining. Almost unexplored is an interrelation of risks in the sphere of employment and processes of a fiktivization of the human capital.
The research objective. The research of this interrelation is necessary for effective management of reproduction processes of the human capital at the different levels, formations of socially oriented state policy, the statement in the society of the ideas of a human-centered orientation, values of the labour and the employee, understanding of their crucial role in ensuring economic growth and social progress.
The statement of basic materials. A set of social risks that the modern employee faces (risks of inadequate compensation, not ensuring decent work conditions, its excessive intensification of an informal relationship of employment, impossibility of self-realization, not prestigiousness of some professions, labor demotivation) promote strengthening the fiktivization processes in the field of the human capital.
Conclusions. The sharpening of social risks, demand on low-quality higher education, the available asymmetries in the social and labor sphere, makes low-quality human potential, in the conditions of corruption at employment turns into the fictitious human capital which turns into risk factor - both for the specific person, and for social and economic development in general.


Keywords: fictitious human capital; social and labor sphere; new risks; employment.

Read 3303 times Last modified on Saturday, 08 April 2017 12:47
 

Who is on-line

We have 54 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3159
mod_vvisit_counterYesterday5060
mod_vvisit_counterThis week13353
mod_vvisit_counterLast week35613
mod_vvisit_counterThis month101305
mod_vvisit_counterLast month146546
mod_vvisit_counterAll days4182327