Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

New issue ENTERPRISE MANAGEMENT Len V. S., Glivenko V. V. Accounting for freight cost stockpiling retailers

Len V. S., Glivenko V. V. Accounting for freight cost stockpiling retailers

Rate this item
(0 votes)

УДК 657.478:339

В. С. Лень, к. е. н., професор,
В. В. Гливенко, к. е. н., доцент

МОНІТОРИНГ КОМЕРЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Актуальність теми дослідження. Актуальність теми дослідження визначається значним впливом методів розподілу транспортно-заготівельних витрат на собівартість реалізованих товарів, що впливає на прийняття рішень щодо ціноутворення та структури продаж.
Постановка проблеми. Транспортно-заготівельні затрати є однією з важливих статей обліку торговельних підприємств, проте питання їх розподілу у бухгалтерському обліку потребують обґрунтування і удосконалення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми обліку транспортно-заготівельних витрат та включення їх до собівартості товарів досліджувались багатьма вітчизняними та зарубіжними вченими, зокрема: Ф. Ф. Бутинцем, О. Т. Бровко, А. В. Калініченко, Г. Ю. Касьяновою, Л. В. Нападовською, І. Павлюк, В. Б. Захожай і М. Ф. Базась та іншими.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Недостатньою залишається теоретична та практична розробленість питань баз та методів розподілу транспортно-заготівельних затрат підприємств роздрібної торгівлі, які б дозволяли отримати релевантну інформацію для управління собівартістю реалізованих товарів.
Постановка завдання. Головним завданням дослідження є аналіз нормативних документів та досліджень вчених з обліку та розподілу транспортно-заготівельних затрат на підприємствах роздрібної торгівлі та розробка пропозицій з їх удосконалення.
Виклад основного матеріалу. Різні автори пропонують за базу розподілу транспортно-заготівельних витрат обирати купівельну вартість або продажну вартість без податку на додану вартість або включаючи його. Українські дослідники списувати транспортно-заготівельні витрати на собівартість реалізованих товарів пропонують за середнім відсотком. Нами проаналізовано вплив різних баз розподілу на рентабельність продаж товарів. Виявлено, що застосування різних баз розподілу впливає на рентабельність продаж окремих видів товарів.
Висновки. Підприємства торгівлі можуть самостійно обирати спосіб включення транспортно-заготівельних затрат до собівартості товарів, а також базу їх розподілу. Пропонується: включення до Методичних рекомендацій з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності спрощених варіантів віднесення транспортно-заготівельних затрат на собівартість реалізованого товару; внесення змін у відповідні нормативні документи, які б вказували, що “порядок розподілу транспортно-заготівельних затрат підприємство визначає самостійно”; зазначати обрану методику розподілу затрат у внутрішньому нормативному документі Про політику бухгалтерського обліку.

Ключові слова: транспортно-заготівельні затрати; облік; способи розподілу; бази розподілу; підприємства роздрібної торгівлі.

 

UDC 657.478:339

V. S. Len, Candidate of Economic Sciences, Professor,
V. V. Glivenko, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

ACCOUNTING FOR FREIGHT COST STOCKPILING RETAILERS

Urgency of the research. Background study determined a significant influence of the distribution methods of transportation and procurement costs to cost of goods sold, which affects decisions on pricing and sales structure.
Target setting. Transportation and procurement costs - one of the most important items for trading companies. However, the question of their distribution in the accounting needs justification and improvement.
Actual scientific researches and issues analysis. Accounting Problems transportation and procurement costs and their inclusion in the cost of goods investigated by many domestic and foreign scholars, in particular: F. F. Butinets, O. T. Brovko, A. V. Kalinichenko, G. Y. Kasyanov, L. V. Napadovska, I. Pavlyuk, V. B. Zakhozhaj and M. F. Bazas and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. Failure is developed of theoretical and practical issues of databases and methods of distribution transportation and procurement costs of retailers, which would allow obtaining relevant information to control cost of sold goods.
The research objective. The main objective of the study is an analysis of regulatory documents and scientific studies of accounting and distribution of transportation and procurement costs for retailers and proposals for their improvement.
The statement of basic materials. Different authors propose to take purchasing cost or purchase price without value added tax, or including it for the base of distribution of transportation and procurement costs. Ukrainian researchers write off transportation and procurement costs of cost of goods sold by the average percentage offer. We analyzed the impact of different bases of distribution on the profitability of sales. It was found that the use of different distribution bases affects the profitability of sales of certain goods.
Conclusions. Trading enterprises can independently choose the way of including transportation and procurement costs in the cost of sold goods, as well as their distribution base. It is proposed: inclusion in the Guidelines on the formation of expenses and the order of their planning in the trading activities of simplified options for assigning transportation and procurement costs in the cost of goods sold; amendments to the relevant regulations that would indicate, that «the roseorder division of transportation and procurement costs, the company defines itself»; to enter a chosen method of cost allocation in the internal regulations on accounting policies.

 

Keywords: transportation and procurement expenses; accounting; methods of distribution; bases distribution; the enterprises of retail trade.

Read 2614 times Last modified on Sunday, 11 June 2017 12:59
 

Who is on-line

We have 92 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2379
mod_vvisit_counterYesterday3030
mod_vvisit_counterThis week13694
mod_vvisit_counterLast week32749
mod_vvisit_counterThis month75738
mod_vvisit_counterLast month154593
mod_vvisit_counterAll days4010214