Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

New issue REGIONAL ECONOMICS Abakumenko O. V., Lukiashko P. O. Financial ratio of nuclear and hydropower enterprises of Ukraine

Abakumenko O. V., Lukiashko P. O. Financial ratio of nuclear and hydropower enterprises of Ukraine

Rate this item
(0 votes)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-1-2(10)159-165

UDC 602.9:338.5

O. V. Abakumenko, Doctor of Economic Sciences,
Professor,
P. O. Lukiashko, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

FINANCIAL RATIO OF NUCLEAR AND HYDROPOWER ENTERPRISES OF UKRAINE

Urgency of the research. The urgency of power sector modernization increased greatly as a consequence of the changes in Ukraine`s energy sector on account of political events of 2013-2015 years.
Target setting. Development of proposals for improving Ukraine's energy sector should be based on existing features and problems of its functioning.
Actual scientific researches and issues analysis. Pricing issues in the electric power market and are reflected in the works of such scholars as O. Bilotserkivsky, A. Borisenko, A. Voinov, A. Mazurenko, E. Olesevich, S. Saukh, O. Stoyan, K. Uschapovsky, N. Shiryaeva and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. Scientists pay much attention to the analysis of general-sectoral and general-market indicators of electricity sector, while the micro problems remain largely unnoticed by researchers, although the characteristics and problems of enterprises largely determine the overall industry turmoil.
The research objective. The article is focused on the identification of common trends and problems of development of power generating segment of the electricity sector of Ukraine, namely nuclear and hydroelectric power companies.
The statement of basic materials. Financial reports of SE "NNEC "Energoatom" and JSC "Ukrhydroenergo" indicate the existence of common features of their activities, despite divergent trends of development. The common features are the high volume of funds of products and the corresponding need for financial resources to restore production capacity. And while the growth of fixed assets of JSC "Ukrhydroenergo" is largely provided by state support through the establishment of sufficiently high prices for the products, the SE "NNEC" Energoatom" is disregarded and gradually loses production potential
Conclusions. A common problem in functioning of nuclear and hydropower energetic is finding sources for financing fixed assets, which actually disappear under current conditions. Mechanisms of support of satisfactory condition and dynamics of fixed assets of JSC "Ukrhydroenergo" cannot be extended to the entire energetic sector.

Keywords: nuclear power; electricity; fixed assets; material consumption; the price of electricity.

 

УДК 602.9:338.5

О. В. Абакуменко, д. е. н., професор,
П. О. Лук’яшко, к. е. н., доцент

ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ АТОМНОЇ ТА ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Актуальність теми дослідження. Зміни в енергетичній сфері України внаслідок політичних подій 2013-2015 років підвищили актуальність модернізації електроенергетики.
Постановка проблеми. Розробці пропозицій щодо вдосконалення енергетичного сектору України повинна ґрунтуватися на існуючих особливостях та проблемах його функціонування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку електроенергетики України знайшли своє відображення в працях таких вчених, як О. Білоцерківський, А. Борисенко, А. Воїнов, А. Мазуенко, Е. Олесевич, С. Саух, О. Стоян, К. Ущаповський, Н. Ширяєва та інших.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Науковці приділяють багато уваги аналізу загально галузевих та загальноринкових показників електроенергетичної сфери, при цьому проблеми мікрорівня переважно залишаються поза увагою дослідників, хоча саме особливості та проблеми діяльності підприємств значною мірою визначають загально галузеві негаразди.
Постановка завдання. Стаття орієнтована на ідентифікацію спільних тенденцій та проблем розвитку частини енергогенеруючого сегменту електроенергетичного сектору України, а саме компаній атомної та гідроелектроенергетики.
Виклад основного матеріалу. Дані фінансової звітності ДП „НАЕК „Енергоатом” та ПАТ „Укргідроенерго” дозволяють вказати на наявність спільних особливостей їх діяльності, незважаючи на розбіжні тренди розвитку. Згадані спільні особливості полягають у високій фондоємності продукції та відповідній потребі у фінансових ресурсах для відновлення виробничого потенціалу. І, якщо зростання основних засобів ПАТ „Укргідроенерго” значною мірою забезпечується державною підтримкою через встановленні достатньо високих цін на продукцію, то ДП „НАЕК „Енергоатом” залишене без уваги та поступово втрачає виробничий потенціал.
Висновки. Спільною проблемою функціонування атомної та гідроенергетики є пошук джерел фінансування оновлення основних засобів, котрі в сучасних умовах фактично „проїдаються”. Механізми підтримки задовільної динаміки розвитку та стану основних засобів ПАТ „Укргідроенерго” не можуть бути поширені на весь енергонеруючий сектор.

Ключові слова: атомна енергетика; електроенергетика; основні засоби; матеріалоємність; ціна електроенергії.

 

Read 4417 times Last modified on Monday, 03 July 2017 10:57
 

Who is on-line

We have 94 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday13807
mod_vvisit_counterYesterday10896
mod_vvisit_counterThis week13807
mod_vvisit_counterLast week67587
mod_vvisit_counterThis month154359
mod_vvisit_counterLast month215865
mod_vvisit_counterAll days6887700