Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

New issue MANAGEMENT Rozheliuk V. M., Kalchenko О. М. Research of influence factors of professional competence on efficiency activity of accounting personnel

Rozheliuk V. M., Kalchenko О. М. Research of influence factors of professional competence on efficiency activity of accounting personnel

Rate this item
(0 votes)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-4(12)-137-143

UDC 657.358.01

V. M. Rozheliuk, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor,
О. М. Kalchenko, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

RESEARCH OF INFLUENCE FACTORS OF PROFESSIONAL COMPETENCE ON EFFICIENCY ACTIVITY OF ACCOUNTING PERSONNEL

Urgency of the research. Euro integration processes in the Ukrainian economy put new demands on the organization of accounting in accordance with International accounting and reporting standards, which stipulates the use of a competent approach for the formation of qualification requirements for accounting officers.
Target setting. Disclosure of the essence of the competence of accountants in the context of the study of the factors of its impact on effective accounting.
Actual scientific researches and issues analysis. The problem of the formation and development of the accountant's profession is one of the key places among research in scientific circles, which has been devoted and continues to be given more attention by both domestic and foreign scientists, in particular O. Bakayev, I. Bilousova, M. Bilukha, P. Bezrukykh, F. Butinets, M. Weber, C. Golov, S. J. Gray, V. Zhuk, V. Ivashkevych, G. Kireytsev, A. Mikhalkevych, A. Petruk, S. Prylypko, J. Sokolov, L. Chyzhevskaya and other.
Uninvestigated parts of general matters defining. Competency approach in the formation of professional skills and abilities of accounting staff is the basis of effective accounting service activities.
The research objective: to determine the influence of factors of professional competence on the state of adaptation of the accounting service to international requirements.
The statement of basic materials. Effective activity of accountants in the system of management of the enterprise-type market is determined by the level of professionalism of accountants, not only in the knowledge of legal acts and procedures of conducting accounts, but also in the ability to solve constructive tasks, to take effective decisions of production, financial and investment character, influence the development strategy Enterprises in a competitive environment and form information products for different groups of interested users.
Conclusions. The competence of accounting officers on the basis of professional advantages creates the basis for a reliable information environment for the adoption of effective managerial decisions by management of enterprises in market conditions.

Keywords: competence; accounting; accounting personnel; organization of accounting; accounting profession; ethical behavior.


УДК 657.358.01

В. М. Рожелюк, д. е. н., доцент,
О. М. Кальченко, к. е. н., доцент

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ОБЛІКОВОГО ПЕРСОНАЛУ

Актуальність теми дослідження. Євроінтеграційні процеси в економіці України ставлять нові вимоги до організації обліку за Міжнародними стандартами обліку та звітності, що обумовлює використання компетентнісного підходу формуванні кваліфікаційних вимог до облікових працівників.
Постановка проблеми. Розкриття сутності компетенції облікових працівників у контексті дослідження факторів її впливу на ефективне ведення обліку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема формування та розвитку професії бухгалтера займає одне з ключових місць серед досліджень у наукових колах, якій приділяли і продовжують приділяти все більше уваги як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, зокрема О. Бакаєв, І. Білоусова, М. Білуха, П. Безруких, Ф. Бутинець, М. Вебер, С. Голов, С. Дж. Грей, В. Жук, В. Івашкевич, Г. Кірейцев, А. Міхалкевич, О. Петрук, С. Прилипко, Я. Соколов, Л. Чижевська та ін.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Компетентнісний підхід у формуванні професійних вмінь та навичок працівників бухгалтерії є підґрунтям ефективної діяльності бухгалтерської служби.
Мета статті: визначити вплив факторів професійної компетенції на стан адаптації облікової служби до міжнародних вимог.
Виклад основного матеріалу. Ефективна діяльність облікового персоналу в системі управління підприємством ринкового типу визначається рівнем професіоналізму бухгалтерів не лише у знаннях нормативно-правовових актів та процедурах ведення облікових записів, а й у вмінні вирішувати конструктивні завдання, приймати дієві рішення виробничого, фінансового та інвестиційного характеру, впливати на стратегію розвитку підприємства у конкурентному середовищі та формувати інформаційні продукти для різних груп зацікавлених користувачів.
Висновки. Компетентність облікових працівників на базі професійних переваг створює підґрунтя надійного інформаційного середовища для прийняття дієвих управлінських рішень менеджментом підприємств у ринкових умовах.

Ключові слова: компетентність; облік; обліковий персонал; організація обліку; бухгалтерська професія; етична поведінка.

 

 

Read 1969 times Last modified on Thursday, 28 December 2017 11:19
 

Who is on-line

We have 66 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday156
mod_vvisit_counterYesterday5832
mod_vvisit_counterThis week45653
mod_vvisit_counterLast week39608
mod_vvisit_counterThis month119182
mod_vvisit_counterLast month162156
mod_vvisit_counterAll days4518444