Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

New issue MANAGEMENT Kopytova I. V., Fedorenko V. V. Efficiency of management activity on the basis of moral-legal and psychological regulation

Kopytova I. V., Fedorenko V. V. Efficiency of management activity on the basis of moral-legal and psychological regulation

Rate this item
(0 votes)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-1(13)-165-169

UDC 338.24:346:331.44

I. V. Kopytova, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
V. V. Fedorenko, Candidate of Philosophic Sciences

EFFICIENCY OF MANAGEMENT ACTIVITY ON THE BASIS OF MORAL-LEGAL AND PSYCHOLOGICAL REGULATION

Urgency of the research. The processes of globalization, eurointegration and domestic decentralization require more efficient management model. The complexity of the formation of such a model is conditioned by social and economic instability, morality crisis and legal consciousness. A particular relevance in these conditions obtain the study of the moral and legal and psychological principles of the effectiveness of management.
Target setting. Management effectiveness is determined by external and internal factors of influence. Therefore, the increasing role of moral and legal and psychological factors is logical, since it actualizes the meaning of improvement of human capital quality.
Actual scientific researches and issues analysis. Famous scientists R.H. Thaler, D. Kahneman, A. Tversky, H. A. Simon, M. Rabin, K. Krylov, L. Orban-Lembryk and others have made a significant contribution to the development of the theory and methodology of moral and legal and psychological principles for improving the efficiency of management activity. etc.
Uninvestigated parts of general matters defining. Insufficient scientific works highlight features, essence, content of the relationship of morality and law in management activities.
The research objective. The purpose of investigation is a determination of terms of implementation of moral and legal and psychological factors of impact for increase of efficiency of management on all its hierarchical levels.
The statement of basic materials. In the article the essence, content, features of the relationship of morality and law are considered in the light of new achievements in management psychology, including in the theory of "controlling choice". Moral-legal and psychological basics of management activity are considered as internal factors of determination of efficiency of management.
Conclusions. Determining the essence, content, features of the relationship of morality and law in management activities gives the opportunity to the most fully use this knowledge in the increase of quality of human capital. The factor of consciousness, moral and legal and psychological principles play a key role in maintaining high level of efficiency of management.

Keywords: management efficiency; right; personnel; the quality of human capital; morality; improvement of management activity.

 

УДК 338.24:346:331.44

І. В. Копитова, к. е. н., доцент,
В. В. Федоренко, к. філос. н.

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ МОРАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ

Актуальність теми дослідження. Процеси глобалізації, євроінтеграції і вітчизняної децентралізації потребують більш ефективної управлінської моделі. Складність з формуванням такої моделі обумовлені соціально-економічною нестабільністю, кризою моральності і правосвідомості. Особливої актуальності в цих умовах набуває дослідження морально-правових та психологічних засад ефективності управління.
Постановка проблеми. Ефективність управління детермінована зовнішніми та внутрішніми факторами впливу. Тому підвищення ролі морально-правового і психологічного чинників є закономірним, оскільки актуалізує значення підвищення якості людського капіталу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток теорії та методології морально-правових та психологічних засад підвищення ефективності управлінської діяльності зробили відомі вчені Р. Талєр, Д. Канєман, А. Тверські, Г. Саймон, М. Рабін, К. Крилов, Л. Орбан-Лембрик та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Недостатньо наукових праць, що висвітлюють особливості, сутність, зміст взаємозв’язку моралі і права в управлінській діяльності.
Постановка завдання. Метою дослідження є визначення умов реалізації морально-правових і психологічних чинників впливу на підвищення ефективності управління на всіх його ієрархічних рівнях.
Виклад основного матеріалу. У статті розглянуто сутність, зміст, особливості взаємозв’язку моралі і права з урахуванням нових досягнень в психології управління, у тому числі в теорії «управляючого вибору». Морально-правові і психологічні засади управлінської діяльності розглядаються як внутрішні фактори детермінації ефективності управління.
Висновки. Визначення сутності, змісту, особливостей взаємозв’язку моралі і права в управлінській діяльності дає можливість найбільш повно використовувати це знання в підвищенні якості людського капіталу. Чинник свідомості, морально-правові і психологічні засади відіграють ключову роль в забезпеченні високого рівня ефективності управління.

Ключові слова: ефективність управління; право; персонал; якість людського капіталу; мораль; удосконалення управлінської діяльності.

References

1. Surmin, Yu. P., & Tulenkov, N. V. (2004). Teoriia sotsialnykh tekhnologii [Theory of social technologies]. Kiev: MAUP [in Ukrainian].
2. Thaler, R. (2017). Novaia povedencheskaia ekonomika. Pochemu liudi narushaiut pravila traditsionnoi ekonomiki i kak na etom zarabotat [Contemporary Conduct Economy. Why human violate rules of traditional economy and who to get profit from]. Moscow: Eksmo [in Russian].
3. Thaler, R. (2000). From Homo economicus to Homo sapiens. Journal of Economic Perspectives, 1(14), 133–141 [in English].
4. Коpytova, I. V., Fedorenko, V. O., & Zelinska, A.M. (2017). Metodolohiia otsinky efektyvnosti sotsialnoho upravlinnia [Methodology of Evaluation of Efficiency of Social Management]. Zhytomyr: Vydavets O. O. Yevenok [in Ukraine].
5. Krylov, K. D. (2016). K voprosu ob obshchem poniatii i pravovom soderzhanii sotsialnoi spravedlivosti [To the issue of general notion and legal content of social just]. T. A. Soshnikova (Eds.). Sotsialnaia spravedlivost i pravo problemy teorii i praktiki − Social just and law: issues of theory and practice: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, (pp. 26−31). Moscow: MosGU [in Russian].
6. Maksimov, S. I. (2001). Spravedlivost i effektivnost kak kriterii otsenki prava [Just and efficiency as criteria of evaluation of law]. Problemy zakonnosti − Issues of legality, 49, 195−204 [in Ukrainian].

Література

1. Сурмин, Ю. П. Теория социальных технологий: учеб. пособие./ Ю. П. Сурмин, Н. В. Туленков − К. : МАУП, 2004. − 608 с.
2. Талер, Р. Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать / Ричард Талер. – М. : Эксмо, 2017.− 368с.
3. Thaler R. From Homo economicus to Homo sapiens / R. Thaler // Journal of Economic Perspectives. − Winter 2000. − Vol. 14. - № 1. − Pp. 133–141.
4. Копитова, І. В. Методологія оцінки ефективності соціального управління: монографія / І. В. Копитова, В. О. Федоренко, А. М. Зелінська; за наук. ред. І. В. Копитової – Житомир : Видавець О. О. Євенок, 2017. – 168 с.
5. Крылов, К. Д. К вопросу об общем понятии и правовом содержании социальной справедливости / К. Д. Крылов // Социальная справедливость и право: проблемы теории и практики: материалы междунар. науч.-практ. конф. (МосГУ, Москва, Россия 19 февраля 2016). – М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2016. – С. 26−31.
6. Максимов, С. И. Справедливость и эффективность как критерии оценки права / С. И. Максимов // Проблеми законності. – 2001. – Вип. 49. – С. 195–204.

Read 1945 times Last modified on Monday, 20 May 2019 08:42
 

Who is on-line

We have 189 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday6276
mod_vvisit_counterYesterday6886
mod_vvisit_counterThis week6276
mod_vvisit_counterLast week37577
mod_vvisit_counterThis month110769
mod_vvisit_counterLast month156084
mod_vvisit_counterAll days4347875