Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

News FINANCE. BANKING Berzin P. S., Volynets R. A. Mechanism features of damaging the stock market and its significance in criminal law

Berzin P. S., Volynets R. A. Mechanism features of damaging the stock market and its significance in criminal law

Rate this item
(0 votes)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-93-98

UDC 343.7

P. S. Berzin, Doctor of Law, Associate Professor,
R. A. Volynets, Candidate of Juridical  Sciences,
Associate Professor

MECHANISM FEATURES OF DAMAGING  THE STOCK MARKET AND ITS SIGNIFICANCE IN CRIMINAL LAW

Urgency of the research. The recognition of the stock market as the object of criminal law protection requires the elucidation of socio-economic aspects of its functioning, among which outstanding place occupy: a) economic properties of the stock market; b) its relationship with the state and market economy.
Target setting. The clarification of the above-mentioned aspects allows us to identify the main features of the damage caused to the stock market and its significance for the formation of a comprehensive criminal-legal protection of the stock market. In the current Criminal Code of Ukraine (hereinafter - the CC) there is no such integrity of criminal law protection, therefore, some elements of the stock market would thus "fall out" of criminal-legal protection, and the damage caused by attacks on such elements is not taken into account when resolving the issue of criminal liability.
Actual scientific researches and issues analysis. Problems of criminal law protection of the stock market were studied by P. P. Andrushko, O. O. Dudorov, R. O. Movchan, D. V. Kamenskyi, O. O. Kashkarov, H. A. Rusanov, O. B. Sakharova, Ye. L. Streltsov, V. R. Shchavinskyi and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. The need for criminal-law protection of the stock market, taking into account the socio-economic indicators of the damage caused to it, is not sufficiently substantiated in scientific works.
The research objective of this article is to develop the research directions of mechanism features of damaging the stock market, which ultimately will allow substantiating the need and ways of recognizing some elements of the stock market as the components of a single, integral object of criminal law protection.
The statement of basic materials. The authors consider the peculiarities of the formation of negative changes in the stock market, the socio-economic essence of such changes, concerning the interests of stock market participants and the links between them.
Conclusions. The conducted research allows to determine the components of the criminal-legal protection of the stock market, which are associated with the normative regulation of the mechanism of causing damage to the stock market.

Keywords: stock market; Criminal Law; securities; damage; changes; stock market participants; social ties.

 

УДК 343.7

П. С. Берзін, д. ю. н., доцент,
Р. А. Волинець, к. ю. н., доцент

ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ ФОНДОВОМУ РИНКУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ

Актуальність теми дослідження. Визнання фондового ринку об’єктом кримінально-правової охорони потребує з’ясування соціально-економічних аспектів його функціонування, серед яких окреме місце посідають: а) економічні властивості фондового ринку; б) його зв’язок з державою та ринковою економікою.
Постановка проблеми. З’ясування названих вище аспектів дозволяє виділити основні особливості заподіюваної фондовому ринку шкоди та її значення для формування цілісної кримінально-правової охорони фондового ринку. У чинному Кримінальному кодексі України (далі – КК) така цілісність кримінальноправової охорони відсутня, у зв’язку з чим окремі елементи фондового ринку так би мовити “випадають” із кримінально-правової охорони, а заподіювана посяганнями на такі елементи шкода не враховується при вирішенні питання про кримінальну відповідальність.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам кримінально-правової охорони фондового ринку присвячені роботи П. П. Андрушка, О. О. Дудорова, Р. О. Мовчана, Д. В. Каменського, О. О. Кашкарова, Г. А. Русанова, О. Б. Сахарової, Є. Л. Стрельцова, В. Р. Щавінського та інших.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Недостатньо у наукових працях обґрунтовується потреба кримінально-правової охорони фондового ринку з урахуванням соціально-економічних показників заподіяної йому шкоди.
Постановка завдання. Основним завданням даної статті є розроблення напрямів дослідження механізму заподіяння шкоди фондовому ринку, що зрештою дозволить обґрунтувати потребу та способи визнання деяких елементів фондового ринку складовими єдиного, цілісного об’єкта кримінально-правової охорони.
Викладення основного матеріалу. Автори розглядають особливості утворення у фондовому ринку негативних змін, соціально-економічну сутність таких змін, що стосується інтересів учасників фондового ринку та зв’язків між ними.
Висновки. Проведене дослідження дозволяє визначити складові кримінально-правової охорони фондового ринку, що пов’язуються з нормативною регламентацією механізму заподіяння шкоди фондовому ринку.

Ключові слова: фондовий ринок; кримінальне право; цінні папери; шкода; зміни; учасники фондового ринку; соціальні зв’язки.

Read 825 times Last modified on Tuesday, 26 June 2018 14:41
 

Who is on-line

We have 51 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2146
mod_vvisit_counterYesterday3748
mod_vvisit_counterThis week12700
mod_vvisit_counterLast week24178
mod_vvisit_counterThis month88837
mod_vvisit_counterLast month126439
mod_vvisit_counterAll days3610873