Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

News FINANCE. BANKING Hrubliak O. M., Karvatskyi M. V., Zhavoronok A. V. Methodical approaches to assess the efficiency of the budget process in Ukraine

Hrubliak O. M., Karvatskyi M. V., Zhavoronok A. V. Methodical approaches to assess the efficiency of the budget process in Ukraine

Rate this item
(1 Vote)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-108-113

UDC 336.14

O. M. Hrubliak, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
M. V. Karvatskyi, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
A. V. Zhavoronok, Assistant

METHODICAL APPROACHES TO ASSESS THE EFFICIENCY OF THE BUDGET PROCESS IN UKRAINE

Urgency of the research. Management of the budget process, namely an assessment of the efficiency of the redistribution of funds in the economy, the timeliness of funding of government commitments and targeted programs, requires scientific substantiation and determination of criteria for which it would be possible to evaluate and compare its efficiency.
Target setting. Proposals for improving the complex methodology to assess the budget process in Ukraine are being developed.
Actual scientific researches and issues analysis. The works of the following authors are devoted to the study of the efficiency of the budget process: Apatov N.V., Medzitov R.Sh., Bugay T.V., Frolov S.M.
Uninvestigated parts of general matters defining. Scientists pay a lot of attention to particular issues of the budget process, while the problem of evaluating its efficiency is largely ignored.
The research objective. The article is aimed to give a comprehensive assessment of the efficiency of the budget process in Ukraine with the help of the point rating method.
The statement of basic materials. Qualitative and quantitative indicators that objectively determine the effectiveness of its organization are studying while evaluating the efficiency of the budget process. According to the analysis, the budget process of 2016 is defined as more effective compared with previous years. Based on the chosen methodology, the sum of the points scored in this period was 36, which is 66,6% of the maximum possible.
Conclusions. However, a number of problems related to strategic budget planning, violation of deadlines for review and approval of budgets, ineffective use of budget funds, have to be resolved in a future. The survey confirms a necessity to give a comprehensive assessment of the budgetary process in Ukraine, aimed to provide efficient use of budgetary resources.

Keywords: the budget process; the participants of the budget process; the efficiency of the budget process.

 

УДК 336.14

О. М. Грубляк, к. е. н., доцент,
М. В. Карвацький, к. е. н., доцент,
А. В. Жаворонок, асистент

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

Актуальність теми дослідження. Управління бюджетним процесом, а саме оцінка ефективності перерозподілу коштів в економіці, своєчасності фінансування державних зобов’язань і цільових програм, потребує наукового обґрунтування та визначення критеріїв, за якими можна було б оцінити та порівняти його ефективніcть.
Постановка проблеми. Розробка пропозицій щодо вдосконалення комплексної методики оцінювання бюджетного процесу в Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням ефективності бюджетного процесу присвячені праці таких вчених: Апатова Н. В., Меджитова Р. Ш., Бугай Т. В., Фролов С. М.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Науковці приділяють багато уваги окремим питанням бюджетного процесу, при цьому проблема оцінки його ефективності переважно залишається поза увагою.
Постановка завдання. Стаття орієнтована на комплексну оцінку ефективності бюджетного процесу в Україні за допомогою бального методу.
Виклад основного матеріалу. При оцінюванні ефективності бюджетного процесу вивчають якісні та кількісні показники, які об’єктивно визначають ефективність його організації. Згідно проведеного аналізу бюджетний процес 2016 року визначено як більш ефективний порівняно з попередніми роками. На основі обраної методики сума набраних балів у цьому періоді склала 36, що становить 66,6% від максимально можливої.
Висновки. Однак, ряд проблем, що стосуються  стратегічного бюджетного планування,  порушення термінів розгляду та затвердження бюджетів, неефективне використання бюджетних коштів все ще залишаються невирішеними. Проведений аналіз засвідчує потребу в здійсненні комплексної оцінки бюджетного процесу в Україні з метою ефективного використання бюджетних ресурсів.

Ключові слова: бюджетний процес; учасники бюджетного процесу; ефективність бюджетного процесу.

References

1. Biudzhetnyi kodeks Ukrainy [The Budget Code of Ukraine]. (2010, July 8). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Kyiv: Parlam. vyd-vo [in Ukrainian].
2. Apatova, N. V. (2010). Otsinka efektyvnosti mistsevykh biudzhetiv [Assessing the effectiveness of local budgets]. Ekonomika Kryima – Economy of the Crimea, 4 (33), 104-107 [in Ukrainian].
3. Buhai, T. V. (2015). Metodychni pidkhody do otsinky efektyvnosti biudzhetnoho protsesu v Ukraini [Methodological approaches to the assessment the efficiency of the budget process in Ukraine]. Efektyvna ekonomika – Effective
economy, 9. Retrieved from http://www.economy.nayka. com.ua/pdf/9_2015/18.pdf [in Ukrainian].
4. Frolov, S. M. (2011). Otsinka yakosti instytutsiinoi skladovoi biudzhetnoho menedzhmentu [Assessment the quality of the institutional component of budget management]. Visnyk Ukrainskoi akademii bankivskoi spravy: naukovo-praktychnyi zhurnal – Bulletin of the Ukrainian Academy of Banking: a scientific and practical journal, 1 (30), 3-8 [in Ukrainian].
5. Ofitsiinyi sait Ministerstva finansiv Ukrainy [The official site of Ministry of Finance of Ukraine]. minfin.gov.ua. Retrieved from http://www.minfin.gov.ua [in Ukrainian].

Література

1. Бюджетний кодекс України : від 8 липня 2010 р. № 2456-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2010. – 192 с.
2. Апатова, Н. В. Оцінка ефективності місцевих бюджетів / Н. В. Апатова, Р. Ш. Меджитова // Экономика Крыма. – 2010. – № 4 (33). – С. 104-107.
3. Бугай, Т. В. Методичні підходи до оцінки ефективності бюджетного процесу в Україні [Електронний ресурс] / Т. В. Бугай // Ефективна економіка. – 2015. – № 9. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2015/18.pdf.
4. Фролов, С. М. Оцінка якості інституційної складової бюджетного менеджменту / С. М. Фролов // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал. – 2011. – № 1 (30). – С. 3-8.
5. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.Read 2376 times Last modified on Monday, 13 May 2019 11:02
 

Who is on-line

We have 52 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2365
mod_vvisit_counterYesterday4245
mod_vvisit_counterThis week28379
mod_vvisit_counterLast week40116
mod_vvisit_counterThis month124160
mod_vvisit_counterLast month181832
mod_vvisit_counterAll days5108292