Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

News FINANCE. BANKING Bondarenko O. S., Seliverstova L. S. Formation of the paradigm of financial management under the impact of the economic development megatrends

Bondarenko O. S., Seliverstova L. S. Formation of the paradigm of financial management under the impact of the economic development megatrends

Rate this item
(0 votes)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-3(15)-104-112

UDC 06.044.5:336.012.23


O. S. Bondarenko, Doctor of Economics,
Assistant Professor,
L. S. Seliverstova, Doctor of Economics,
Professor

FORMATION OF THE PARADIGM OF FINANCIAL MANAGEMENT UNDER THE IMPACT OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT MEGATRENDS

Urgency of the research. Modern socio-economic transformations, determined by the influence of the megatrends of economic development, are characterized by the prevalence of logistic systems, which are an integral part of the world economy and at the same time the driving force of activating all sectors for integration into the world economy.
Target setting. The formation of the efficient applied financial management mechanisms is determined by the perfection of theoretical approaches, which must be in line with modern highly dynamic changes and adapted to the megatrends of economic development.
Actual scientific researches and issues analysis. In Ukraine the certain issues of logistisation are devoted to the works of such scientists as M. Grigorak, O. Zborovska, S. Smerichevska, V. Omelchenko, L. Frolova, M. Chubanov.
Uninvestigated parts of general matters defining. Nowadays, the issues of financial management remain unresolved regarding to the development of a methodology oriented to take into account the influence of the megatrends of economic development, which determine the dynamic balance of economic systems, determine the need for integration of the directions of economic theories into new conceptual approaches to the financial management.
The research objective. The purpose of the study is to establish a functional relationship between the value of logistical chains and the cost of the company, as well as substantiation of the current provisions of the financial management paradigm taking into account the global megatrends.
The statement of basic materials. Based on the application of scientific methods of analysis and synthesis, the objective conditions for the development of financial management are substantiated and an approach to its modern paradigm is formulated. The necessity of extrapolating the additional megatrends (globalization, financialization, informatization, intellectualization, socialization) to additional logistisation is established and the expediency of formulating a new level of generalizations and unorthodox scientific approaches is substantiated.
Сonclusions. The functional dependence between the value of logistical chains and the cost of the company is established, which reveals the applied nature of creating the value of logistical chains by maximizing the net financial flow in operational and increasing the value of companies in strategic periods.

Keywords: financial management; megatrends of economic development; logistisation; paradigm; logistical system; financial flows.

 

УДК 06.044.5:336.012.23

О. С. Бондаренко, д. е. н., доцент,
Л. С. Селіверстова, д. е. н., професор

ФОРМУВАННЯ ПАРАДИГМИ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ
ПІД ВПЛИВОМ МЕГАТРЕНДІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Актуальність теми дослідження. Сучасні соціально-економічні трансформації, що визначаються впливом мегатрендів економічного розвитку, характеризуються поширеністю логістичних систем, які є невід’ємною складовою світової економіки і водночас рушійною силою активізації всіх галузей до інтеграції у світове господарство.
Постановка проблеми. Формування дієвих прикладних механізмів фінансового управління визначається досконалістю теоретичних підходів, які мають відповідати сучасним високодинамічним змінам та бути адаптованими до мегатрендів економічного розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні окремим аспектам логістизації присвячено праці таких вчених як М. Григорак, О. Зборовська, С. Смеричевська, В. Омельченко, Л. Фролова, М. Чубанов.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. На сьогодні залишаються не вирішеними питання фінансового управління в частині розробки методології орієнтованої на врахування впливу мегатрендів економічного розвитку, що зумовлюють динамічну рівновагу економічних систем, визначають необхідність інтегрування напрямів економічних теорій в нові концептуальні підходи фінансового управління.
Постановка завдання. Метою дослідження є встановлення функціональної залежності між цінністю логістичних ланцюгів та вартістю компанії, а також обґрунтування сучасних положень парадигми фінансового управління з урахуванням глобальних мегатрендів.
Викладення основного матеріалу. На основі застосування наукових методів аналізу і синтезу обґрунтовано об’єктивні умови розвитку фінансового управління та сформульовано підхід до його сучасної парадигми. Встановлено необхідність виокремлення в межах визначених дослідниками мегатрендів (глобалізація, фінансіалізація, інформатизація, інтелектуалізація, соціалізація) додатково логістизації та обґрунтовано доцільність формулювання нового рівня узагальнень та неортодоксальних наукових підходів.
Висновки. Встановлено функціональну залежність між цінністю логістичних ланцюгів та вартістю компанії, яка розкриває прикладний характер створення цінності логістичних ланцюгів шляхом максимізації чистого фінансового потоку в оперативному та зростанні вартості компаній у стратегічному періодах.

Ключові слова: фінансове управління; мегатренди економічного розвитку; логістизація; парадигма; логістична система; фінансові потоки.

 

References

1. Logistics Performance Index: Connecting to Compete 2016. lpi.worldbank.org. Retrieved from http://http://lpi. worldbank.org/international/global/2016 [in English].
2. Kristofik, P., Kok, J., de Vries, S., van Sten-van’t Hoff, J. (2012). Financial Supply Chain Management – Challenges and Obstacles. ACRN Journal of Entrepreneurship Perspectives, 1, 2, 132-143 [in English].
3. European Logistics Association. www.elalog.eu. Retrieved from http://www.elalog.eu/content/eurolog-2012 [in English].
4. Hausman, W. H. (n.d.). Financial Flows & Supply Chain Efficiency. www.visa-asia.com. Retrieved from https://www.visa-asia.com/ap/sea/commercial/corporates/includes/uploads/Supply_Chain_Management_Visa.pdf [in English].
5. Pandian, R. D. (2013). An analysis of effective financial supply chain management. International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences, 2, 8. Retrieved from http://www.garph.co.uk/IJARMSS/Aug 2013/18.pdf [in English].
6. Luo, W. (2013). Managing Material and Financial Flows in Supply Chains. Doctor’s thesis. Durham: Graduate School of Duke University [in English]. 7. Dankova, A., Telus, M. (2015). Financial Logistics of Small and Medium Sized Enterprises. Financial Logistics of Small and Medium Sized Enterprises, Applied Mechanics and Materials, 708, 205-209 [in English].
8. Barykin, S. E. (2007). Logisticheskaya metodologiya upravleniya finansami korporatsiy [The logistical methodology of the financial management of corporations]. Audit i finansovyy analiz – Audit and financial analysis, 5, 1-19 [in Russian].
9. Remnyova, L. M. Nikolaenko, Yu. V. (2015). Kontseptualizatsiia paradyhmalnykh zrushen u systemi finansovoho menedzhmentu pid vplyvom hlobalnykh mehatrendiv ekonomichnoho rozvytku [Conceptualization of paradigmatic shifts in the system of the financial management under the influence of global megatrends of economic development]. Naukovyi visnyk Polissia – Scientific Bulletin of Polissya, 2, 139-147 [in Ukrainian].
10. Smerichevska, S. V. (2015). Formation of Educational-Innovative Potential for Logistisation of the National Economy: Strategic Imperatives [Formuvannia osvitno-innovatsiinoho potentsialu lohistyzatsii natsionalnoi ekonomiky: stratehichni imperatyvy]. Kherson: LLC Publishing House "Helvetika" [in Ukrainian].
11. Hrigorak, М. Yu. (2017). Intellectualization of the market of logistic services: concept, methodology, competence [Intelektualizatsiia rynku lohistychnykh posluh: kontseptsiia, metodolohiia, kompetentnist]. Kyiv: Juice Groups Ukraine [in Ukrainian].
12. Omelchenko, V. Y. (2009). Lohistychna stratehiia rozvytku svitovoi ekonomiky v umovakh hlobalizatsii [Logistical strategy of global economy development in the conditions of globalization]. Extended abstract of doctor’s thesis. Donetsk: Donetsk National Un [in Ukrainian].
13. Chubanova, M. (2010). Proizvodstvenno-sbytovaya deyatelnost predpriyatiy i ikh logisticheskaya podderzhka [Production and marketing activities of enterprises and their logistical support]. Logistika – Logistics, 3, 21-23 [in Russian].
14. Zborovskaya, O. M. (2011). Systemne upravlinnia potokovymy protsesamy promyslovoho pidpryiemstva na pidstavi lohistychnoho pidkhodu [System control of the flow processes of an industrial enterprise on the basis of a logistical approach]. Dnipropetrovsk: Dnipropetrovsk University named after Alfred Nobel [in Ukrainian].
15. Golikov, E. A., Purlik, V. M. (1993). Osnovy logistiki i biznes-logistiki [Basics of logistics and business logistics]. Moscow: Izv. Ros. econ Acad. [in Russian].
16. Olgin, V. A., Odintsova, T. N. (2010). Logisticheskie operatsii s osnovnymi potokami v turizme [Logistical operations with major flows in tourism]. Vestnik SGTU – Bulletin of the State Technical University, 3 (48), 239-244 [in Russian].
17. Frolova, L. V. (2005). Mekhanizmy lohistychnoho upravlinnia torhovelnym pidpryiemstvom [Mechanisms of logistical management of a trading enterprise]. Donetsk: DonDUET them. Tugan-Baranovsky [in Ukrainian].
18. Kedrosky, P. & Stangler, D. (2011). Financialization and Its Entrepreneurial Consequences. Kauffman Foundation Research Series: Firm Formation and Economic Growth. Kansas: Ewing Marion Kauffman Foundation [in English].
19. Chukhno, A. A. (2007). Tvory u 3-kh tomakh. T. 3. Stanovlennia evoliutsiinoi paradyhmy ekonomichnoi teorii [Works in 3 volumes. Vol. 3. Formation of an evolutionary paradigm of the economic theory]. Kyiv [in Ukrainian].

Література

1. Logistics Performance Index: Connecting to Compete 2016. [Електронний ресурс]. URL: http:// http://lpi.worldbank. org/international/global/2016.
2. Kristofik, P. Financial Supply Chain Management – Challenges and Obstacles / Peter Kristofik, Jenny Kok, Sybren de Vries, Jenny van Sten-van’t Hoff // ACRN Journal of Entrepreneurship Perspectives. – 2012. – Vol. 1, Issue 2. – P. 132-143.
3. European Logistics Association. [Електронний ресурс]. URL: http://www.elalog.eu/content/eurolog-2012.
4. Warren, H. Hausman Financial Flows & Supply Chain Efficiency [Електронний ресурс]. URL: https://www.visa-asia.com/ap/sea/ commercial/corporates/includes/uploads /Supply_Chain_Management_Visa.pdf.
5. D. Revathi Pandian An analysis of effective financial supply chain management / D. Revathi Pandian // International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences Vol. 2 | No. 8 | August 2013 [Електронний ресурс]. URL: www.garph.co.uk.
6. Wei Luo Managing Material and Financial Flows in Supply Chains. Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Business Administration in the Graduate School of Duke University, 2013. 126 р.
7. A. Dankova and M. Telus, 2015, Financial Logistics of Small and Medium Sized Enterprises, Applied Mechanics and Materials, Vol. 708, pp. 205-209.
8. Барыкин, С. Е. Логистическая методология управления финансами корпораций / С. Е. Барыкин //Аудит и финансовый анализ. – 2007. – № 5. – С. 1–19.
9. Ремньова, Л. М. Концептуалізація парадигмальних зрушень у системі фінансового менеджменту під впливом глобальних мегатрендів економічного розвитку / Л. М. Ремньова, Ю. В. Ніколаєнко // Науковий вісник Полісся. – 2015. – Вип. 2. – С. 139–147.
10. Смерічевська, С. В. Формування освітньо-інноваційного потенціалу логістизації національної економіки: стратегічні імперативи монографія / С. В. Смерічевська. – Херсон : ТОВ Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 320 с.
11. Григорак, М. Ю. Інтелектуалізація ринку логістичних послуг: концепція, методологія, компетентність: монографія / М. Ю. Григорак. - К. : Сік Груп Україна, 2017. – 513 с.
12. Омельченко, В. Я. Логістична стратегія розвитку світової економіки в умовах глобалізації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / В. Я. Омельченко. – Донецьк, Донецький нац. ун-т , 2009. – 41 с.
13. Чубанова, М. Производственно-сбытовая деятельность предприятий и их логистическая поддержка / М. Чубанова // Логистика. – 2010. – № 3. – С. 21-23.
14. Зборовська, О. М. Системне управління потоковими процесами промислового підприємства на підставі логістичного підходу: монографія / О. М. Зборовська.– Д. : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2011. – 312 с.
15. Голиков, Е. А. Основы логистики и бизнес-логистики: монографія / Е. А. Голиков, В. М. Пурлик. – М. : Изд-во Рос. экон. акад., 1993. – 76 с.
16. Ольгин, В. А. Логистические операции с основными потоками в туризме / В. А. Ольгин, Т. Н. Одинцова // Вестник СГТУ. – 2010. – № 3 (48). – С. 239 – 244.
17. Фролова, Л. В. Механізми логістичного управління торговельним підприємством: монографія / Л. В. Фролова. – Донецьк : ДонДУЕТ ім. Туган − Барановського, 2005. − 322 с.
18. Paul Kedrosky and Dane Stangler (2011). Financialization and Its Entrepreneurial Consequences. Kauffman Foundation Research Series: Firm Formation and Economic Growth
19. Чухно, А. А. Твори у 3 х томах / А. А. Чухно. – Т. 3. Становлення еволюційної парадигми економічної теорії. – К., 2007. – 592 с.

Read 2514 times Last modified on Wednesday, 24 October 2018 09:45
 

Who is on-line

We have 105 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday4015
mod_vvisit_counterYesterday5469
mod_vvisit_counterThis week34477
mod_vvisit_counterLast week32184
mod_vvisit_counterThis month90142
mod_vvisit_counterLast month181832
mod_vvisit_counterAll days5074274