Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

News NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT AND ECONOMICS Levkivskyi V. M. Mergers and acquisitions in foreign expansion strategies of TNCS

Levkivskyi V. M. Mergers and acquisitions in foreign expansion strategies of TNCS

Rate this item
(2 votes)

УДК 339.97

В. М. Левківський, д. е. н., професор

ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ В СТРАТЕГІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЕКСПАНСІЇ ТНК

Анотація. Актуальність теми дослідження. Останнім часом базою для розширення діяльності корпорацій, завоювання нових ринків, покращення їх конкурентних позицій у світовому масштабі в цілому є інвестиційна діяльність ТНК на основі укладення угод злиттів та поглинань.
Постановка проблеми. Транскордонні злиття та поглинання являють собою один із найшвидших шляхів забезпечення зростання компаній та створення передумов для нових організаційних форм транснаціональних корпорацій. Зростання динаміки злиттів та поглинань, що спостерігається в останні роки, їх суттєвий вплив на економіку країн-учасниць, залучення до цих процесів все більшої кількості країн,об’єктивно зумовлюють необхідність глибоких досліджень цього надзвичайно важливого явища.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо активної експансіоністської політики ТНК, яка проявляється насамперед через злиття та поглинання, стали об’єктом наукових досліджень таких вчених як І.Бураковський, О.Давидович, Д.Лук’яненко, А.Поручник, О.Рогач, Є.Савельєв, С.Сіденко, А.Філіпенко, Т.Фролова, О.Шнирков та ін. Але при цьому все ще недостатньо дослідженими залишаються питання щодо механізмів та структурних особливостей транскордонних злиттів та поглинань у сучасних умовах.
Постановка завдання. Метою статті є розкриття сучасних тенденцій розвитку злиттів та поглинань як фактора посилення зарубіжної експансії ТНК в світовій економіці.
Виклад основного матеріалу. У стратегіях виходу виробництва за національні межі ТНК широко використовують міжнародні потоки прямих іноземних інвестицій, формування стратегічних альянсів, створення спільних підприємств. Важливе місце у стратегіях ТНК відіграють акціонерні форми розвитку їх діяльності, зокрема, через злиття та поглинання.
Експансіоністська політика ТНК через злиття та поглинання на сучасному етапі стає все більш активною. Об’єднуючись і поглинаючи одна одну, компанії концентрують у своїх руках економічну владу, здійснюють вплив на розвиток окремих ринків та на економічну політику окремих держав. Пожвавлення процесів злиття та поглинання можна пов’язати з поліпшенням економічної ситуації в розвинутих країнах, переорієнтацією великих компаній на політику експансії, а також активізація діяльності компаній країн, що розвиваються.
Якщо аналізувати у галузевому розрізі, то найбільш активною галуззю з проведення угод злиттів та поглинань у 2015 році були угоди в сфері охорони здоров’я, кількість яких збільшилась на 50% у порівнянні з минулим роком. Серед основних чинників що підвищили інтерес до цієї галузі, були розробка нових препаратів та сучасних способів діагностики різних захворювань. За даними компанії Ernst&Young, сукупна вартість угод у 2015 році в цій галузі склала 340 млрд дол. США. Водночас зросла привабливість  і нафтогазової сфери, де кількість угод збільшилась вдвічі. Варто також зазначити, що зростання угод спостерігалось і у сфері техніки та телекомунікаційному секторі. Вартість угод тут зросла на 69% і 13% відповідно.
Представляє інтерес територіальний аналіз діяльності ТНК на ринку злиттів та поглинань. Найбільше дані стратегії використовують компанії з Північної Америки та корпорації з європейських країн. Саме країни цього регіону є лідерами як серед «продавців» своїх компаній, так і серед «покупців» іноземних активів. Тенденційно найбільша кількість угод злиття та поглинання здійснюється компаніями США. Так, на частку американських компаній у 2015 році припадала половина загального обсягу угод – 2,5 трлн дол. США.
На другому місці за масштабами укладання угод злиття-поглинання знаходяться компанії європейських країн, де частка таких угод становить 27% від загального обсягу злиття-поглинання компаній.
Важливий внесок у розвиток ринку злиттів та поглинань роблять компанії з країн, що розвиваються. Особливо виділяється Азіатсько-Тихоокеанський регіон, де вартісна частка таких угод стабільно зростає і становить 19% від їх загального обсягу.
Найменшою популярністю стратегії злиття та поглинання користуються у ТНК, які працюють у країнах Африки та Латинської Америки. Їх частка у загальному обсязі злиттів та поглинань становить 6%.
Висновки. Діяльність транснаціональних корпорацій на основі стратегій злиття-поглинання пояснюється різними причинами. Основою запровадження даної стратегії є бажання ТНК отримати доступ до стратегічних активів інших компаній, розширення асортименту надаваних послуг, досягнення оптимального розміру компанії для отримання ефекту масштабу, забезпечити диверсифікацію діяльності для мінімізації ризику.
Динаміка і структура транскордонних злиттів та поглинань засвідчує, що основними лідерами є компанії найбільш розвинутих країн. Однак останнім часом поступово збільшується кількість операцій злиття та поглинання у країнах, що розвиваються. Даний вид угод стає важливим джерелом іноземних інвестицій та дає можливість побачити подальше зростання транснаціоналізації економіки цих країн.
Виокремлення галузевого аналізу свідчить про зростання кількості угод злиття та поглинання в таких секторах як фармацевтика і енергетика. Також спостерігається активність у сфері послуг, хімічні промисловості, телекомунікаційному секторі. Галузеві особливості злиттів та поглинань визначають напрям діяльності ТНК, їх стратегічне позиціонування в цих галузях.

Ключові слова: транснаціональні корпорації; злиття та поглинання; консолідація; країни, що розвиваються.

В. Н. Левковский, д. э. н., профессор

СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ В СТРАТЕГИИ ЗАРУБЕЖНОЙ ЭКСПАНСИИ ТНК

Аннотация. В статье рассмотрено изменение стратегий транснациональных корпораций на современном этапе. Особое внимание уделено раскрытию зарубежной экспансии ТНК через слияния и поглощения. Выделены основные мотивы слияния и поглощения, приведена динамика их стоимости и количества. Проанализированы особенности отраслевой и региональной структуры этих процессов и основные факторы, влияющие на них. Определено место и роль компаний развивающихся стран в процессах слияния и поглощения.

Ключевые слова: транснациональные корпорации; слияния и поглощения; консолидация; развивающиеся страны.

V. M. Levkivskyi, Doctor of Economic Sciences, Professor

MERGERS AND ACQUISITIONS IN FOREIGN EXPANSION STRATEGIES OF TNCS


Abstract. Urgency of the research. Investments activities of TNCs in the form of mergers and acquisitions (M&A) transactions have been recently the basis for expanding activities of corporations, conquering new markets and improving their competitive position on a global scale as a whole.
Target setting. Cross-border M&A is one of the fastest ways of ensuring companies growth and creating preconditions for new organizational forms of transnational corporations. The growth in dynamics of M&A observed in recent years, as well as their significant impact on the economies of member countries, and even more countries being involved in these processes, objectively determine the necessity of profound research of this highly important phenomenon. Actual scientific researches and issues analysis. The issue of active expansionist policies of TNCs, which manifests itself primarily through M&A, has been the subject of research of such scholars as I. Burakovskyi, O. Davydovych, D. Lukianenko, A. Poruchnyk, O. Rohach, Y. Saveliev, S. Sidenko, A. Filipenko, T. Frolova, O. Shnyrkov and others. However, issues on the mechanisms and structural features of cross-border M&A in modern conditions still remain examined not enough. The research objective. The article is to outline current trends in the development of M&A as a factor of strengthening overseas expansion of TNCs in the global economy.
The statement of basic materials. As a strategy for moving production beyond national boundaries TNCs widely use international flows of foreign direct investment, formation of strategic alliances, and creation of joint ventures. Joint-stock forms of development of activities of TNCs, including M&A, play an important role in their strategies. At the present stage, expansionary policy of TNCs through M&A is becoming more active. By merging and acquiring one another, companies concentrate economic power in their hands, exercise influence on the development of individual markets and economic policies of individual states. Recovery of M&A processes can be attributed to improved economic conditions in developed countries, large companies’ reorientation to expansion policy as well as revitalization of companies in developing countries. If analyzed by sector, the most active area in M&A in 2015 was health and care, were the number of transactions increased by 50% compared to previous year. Among the main factors that raised interest in this area were the development of new drugs and modern methods of diagnosis of various diseases. According to Ernst & Young, the total value of transactions in 2015 in health and care amounted to USD 340 billion. At the same time the attractiveness of oil and gas sector increased, where the number of transactions doubled. It should also be noted that the growth in transactions was also observed in technology and telecommunications sectors. The value of M&A there increased by 69% and 13% respectively. It is interesting to feature geographical analysis of activities of TNCs in the M&A market. These strategies are used most by companies from North America and corporations from European countries. Just countries of these regions are leaders both among "sellers" of own companies and among "buyers" of foreign assets. Generally the largest number of M&A transactions is performed by companies from the United States. Thus, in 2015 the share of American companies accounted for half of the total volume of transactions – USD 2.5 trillion. The second place with respect to the scale of M&A transactions is taken by companies from European countries, where the share of such transactions amounts to 27% of the total M&A volume. Companies from developing countries make an important contribution to the development of the M&A market. The most prominent is the Asia-Pacific region, where the share in value of such transactions is growing steadily and makes up 19% of their total volume. M&A strategies are least popular among TNCs operating in Africa and Latin America. Their share in the total M&A volume is only 6%. Conclusions. The activities of transnational corporations based on M&A strategies are explained by various reasons. The basis for the implementation of this strategy is the desire of TNCs to gain access to strategic assets of other companies, expand the range of services rendered, achieve optimum size for economies of scale, and ensure diversification of activities to minimize risk. The dynamics and structure of cross-border M&A shows that key leaders are companies from most developed countries. However, in recent years the number of M&A transactions in developing countries is gradually increasing. This type of transactions becomes an important source of foreign investment and makes it possible to see further growth in transnationalization of economies of these countries. The industry analysis shows the increase in the number of M&A transactions in such sectors as pharmaceutics and energy. Yet some agility is witnessed in the service sector, chemical industry, and telecommunications sector. Industry features of M&A determine the direction of activities of TNCs and their strategic positioning in these areas.

Keywords: transnational corporations, mergers and acquisitions, consolidation, developing countries.

Read 5901 times Last modified on Wednesday, 07 September 2016 07:03
 

Who is on-line

We have 66 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday4264
mod_vvisit_counterYesterday10328
mod_vvisit_counterThis week20031
mod_vvisit_counterLast week35415
mod_vvisit_counterThis month122617
mod_vvisit_counterLast month162197
mod_vvisit_counterAll days5268946