Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

News ENTERPRISE MANAGEMENT Gonchar М. V. Background structuring enterprise resource potential

Gonchar М. V. Background structuring enterprise resource potential

Rate this item
(1 Vote)

УДК 658

М. В. Гончар, аспірант

ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИЗАЦІЇ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. У статті узагальнено наукові підходи щодо визначення сутності ресурсного потенціалу підприємства. Акцентовано увагу на тому, що кількісні і якісні параметри складових ресурсного потенціалу визначають виробничу здатність підприємства. Виробничі ресурси, які формують виробничий потенціал підприємств, стають дієвими елементами самого процесу виробництва, тобто джерелами економічного розвитку.
Звернуто увагу на те, що основна проблема у дослідженні ресурсного потенціалу сучасних підприємств полягає в тому, що всі його елементи функціонують одночасно і в сукупності. Тобто ресурсний потенціал є складною і динамічною системою.
Динамізм ресурсного потенціалу промислових підприємств обумовлений впливом інновацій, нестабільністю зовнішніх чинників господарювання, кон'юнктурними умовами виробництва, глобалізацією економічних процесів. Внаслідок впливу цих чинників постійно відбуваються певні структурні зрушення всередині потенціалу.
Доведено що, ефективність управління ресурсним потенціалом буде досягатись лише за умови, одержання ефективного критерію результативності управління його окремими ресурсними елементами.
Акцентовано увагу на тому, що умови сучасної ринкової конкуренції передбачають формування нового підходу до управління ресурсним потенціалом підприємства, який повинен бути спрямований на досягнення господарських цілей
підприємства. Так, ринкові відносини відкрили великі можливості для підприємств, але й змусили підприємства будувати та здійснювати самим свою господарську діяльність, і цей аспект найболючіше позначився на сучасних підприємствах, на яких спостерігається часто скорочення темпів діяльності та зниження прибутковості.
Побудовано схему процесу управління ресурсним потенціалом підприємства. Зроблено висновок про те, що структуризація ресурсного потенціалу, оптимізація та збалансування його елементів повинні бути наріжним каменем щодо прийняття управлінських рішень по забезпеченню розвитку.

Ключові слова: ресурси; потенціал; ресурсний потенціал; структуризація; управління; ефективність.

М. В. Гончар, аспирант

ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРИЗАЦИИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. В статье обобщены научные подходы к определению сущности ресурсного потенциала предприятия и его структуризации. Обращено внимание на то, что все его элементы функционируют одновременно и в совокупности. То есть, определено ресурсный потенциал как сложную и динамичную систему. Акцентировано внимание на том, что условия современной рыночной конкуренции предусматривают формирование нового подхода к управлению ресурсным потенциалом предприятия, который должен быть направлен на достижение хозяйственных целей предприятия. Доказано, что эффективность управления ресурсным потенциалом будет достигаться только при условии получения эффективного критерия результативности управления его отдельными элементами.

Ключевые слова: ресурсы; потенциал; ресурсный потенциал; структурирование; управление; эффективность.

М. V. Gonchar, Postgraduate Student

BACKGROUND STRUCTURING ENTERPRISE RESOURCE POTENTIAL

Abstract. This article summarizes the scientific approaches to determining the nature of the resource potential of the company. The attention that the quantitative and qualitative parameters determining components of resource potential production capacity of the company. Production resources that form the productive capacity of enterprises, are effective elements of the manufacturing process, ie sources of economic development.
To point out that the main problem in the study of resource potential of modern enterprises is that all its elements operate simultaneously and collectively.
That resource potential is a complex and dynamic system.
Dynamism resource potential due to the influence of industrial enterprises innovation, economic instability of external factors, market conditions of production, globalization of economic processes. As a result of the impact of these factors are constant certain structural changes within the building.
It is proved that the effectiveness of management resource potential will be achieved only if the criterion obtain effective performance management of its individual resource elements.
The attention that the modern market competition involving the formation of a new approach to the management of enterprise resource potential, which should be aimed at achieving the economic objectives of the enterprise. Thus, the market opened up great opportunities for businesses, but also forced the company to build and implement by its economic activity, and the most painful aspect of the impact on modern enterprises, which are often observed reduction in activity and reduced profitability.
A scheme of the management of enterprise resource potential. It is concluded that the structuring resources, optimizing and balancing its elements should be the cornerstone on management decisions to ensure development.

Keywords: resources; potential; resource potential; structuring; management efficiency.

Read 5360 times Last modified on Wednesday, 07 September 2016 13:46
 

Who is on-line

We have 51 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday4285
mod_vvisit_counterYesterday4245
mod_vvisit_counterThis week30299
mod_vvisit_counterLast week40116
mod_vvisit_counterThis month126080
mod_vvisit_counterLast month181832
mod_vvisit_counterAll days5110212