Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

News MANAGEMENT Kovaliv V. M. Management technologies ergonomics

Kovaliv V. M. Management technologies ergonomics

Rate this item
(0 votes)

УДК 65.015.11

В. М. Ковалів, к. е. н., доцент

ЕРГОНОМІКА УПРАВЛІНСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Анотація. Актуальність теми дослідження. Система виробництва та державного управління найбільш потребує впровадження новітніх технологій з використанням принципів ергономіки. Повноцінне та всебічне використання комп’ютерної техніки спонукає працівників до сумлінного виконання поставлених задач, зменшення негативних наслідків у взаємодії людина-людина, швидкості проходження інформації та здійснення аналізу. Автоматизація процесів повинна відбуватися всебічно і розпочинатися з побутових речей. Впровадження інформаційних технологій у сільськогосподарське виробництво стикається з багатьма труднощами, серед яких: відсутність необхідної техніки на місцях, відсутність методики впровадження новітніх технологій, висока вартість пропонованих продуктів, необізнаність персоналу, відсутність відповідної системи обробки інформації на національному рівні.
Постановка проблеми. Вітчизняні підприємства використовують застарілі управлінські технології та техніку, не враховують вимог сучасного виробництва, швидкості обміну інформацією тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання впровадження інформаційних технологій у сфери управління вказує Сажко Г.І., використання переваг відзначає Шевяков О.В., Сєріков О.Я. та ін. До переліку  за кордонних авторів віднесемо Chaffey, D., White, G., C. Graham та D. Cobham.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Обґрунтування методики створення глобальної інформаційної системи для спрощення прийняття управлінських рішень в сільському господарстві.
Постановка завдання. Розгляд запропонованої проблематики дасть можливість розробити науково-обґрунтовані методи запровадження новітніх систем управління виробництвом, новітніх технологій у взаємовідносини між виробниками, виробниками та переробниками продукції, дасть змогу створити необхідні бази даних для державної підтримки, спростити роботу фермера та підприємця на селі.
Виклад основного матеріалу. Стосуючись до ергономічного забезпечення при проектуванні системи управління визначається ступінь і рівень участі людини, вимоги до форми представлення інформації, оточуючого середовища, державних стандартів, порядок роботи і відпочинку персоналу, нормативи навантаження і надійності персоналу; вимоги до технічних засобів тощо.
Однією з переваг існування інформаційного суспільства є швидкість проходження інформації. Сучасна економіка побудована на прийнятті ефективних рішень, що базуються на інформаційних потоках.
Інформаційні системи корисні також при плануванні поточної та стратегічної діяльності підприємства, плануванні бюджетів різних рівнів, оптимізації виробничих процесів та технології, пришвидшення обміну інформацією внутрі підприємства та із зовнішніми користувачами.
Одним із елементів вдосконалення інформаційної системи є використання «хмарних технологій», що покликані створити єдину мережу збору та розповсюдження інформації. Запропоновано стратегічний план розвитку інформаційної галузі в управлінні сільськогосподарським виробництвом.
Висновок. Майбутнє сільськогосподарського виробництва не можливе без використання новітньої техніки, що спонукатиме використовувати новітні технології. Система управління є складовою стратегії підприємства, а тому використання новітніх засобів повинно складати основу прийняття рішень, а ІТ засоби мають стати вагомою часткою капіталу сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова: управління; ергономіка; технології.

В. Н. Ковалев, к. э. н., доцент

ЭРГОНОМИКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация. В статье показано влияние современных технологий на аграрное производство. Проанализировано современное состояние технического обеспечения процесса принятия управленческих решений. Разработана стратегия развития технического оснащения отрасли и внедрение новейших технологий.

Ключевые слова: управление; эргономика; технологии.

V. M. Kovaliv, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

MANAGEMENT TECHNOLOGIES ERGONOMICS

Abstract. Urgency of the research. System of production and state management most requires the introduction of new technologies using principles of ergonomics. Full and comprehensive use of computer technology encourages employees to conscientious execution of tasks, reducing the negative consequences in the interaction man-man, speed the flow of information and analysis. Automation of processes must happen comprehensively and start with household items. The introduction of information technologies in agricultural production faces many challenges, among which are: lack of necessary equipment, lack of technique in the introduction of new technologies, the high cost of the proposed products, the lack of personnel, lack of information processing systems at the national level.
Target setting.  Domestic enterprises are using outdated management methods and techniques and do not take into account requirements of modern production, the speed of information exchange.
Actual scientific researches and issues analysis. The issues of introduction of information technologies in the sphere of control specifies Sazhko G. I., taking advantage of the notes Sheviakov A. V., Serikov, A. I., etc. To the list of foreign authors relate Chaffey, D., White, G., Graham C. and D. Cobham.
Uninvestigated parts of general matters defining. Substantiation the method of creation a global information system to facilitate managerial decision-making in agriculture.
The research objective. Consideration of proposed issues will give the opportunity to develop evidence-based methods of introducing the latest production management systems, new technologies in the relationships between producers, manufacturers and processors, and will create the necessary database for state support and facilitate the work of farmer and entrepreneur in the village.
The statement of basic materials. Referring to ergonomic support in the design of the control system is determined by the degree and level of human participation, the requirements for the presentation of information, the environment, state standards, work order and rest of the staff regulations of load and reliability of personnel; requirements to the technical means and ets.
One of the benefits of the information society is the rate of information flow. Modern economy is built on effective decision-making based on information flows.
Information systems are also useful in the planning of the current and strategic activity of the enterprise, planning of budgets of various levels, optimization of production processes and technologies, accelerating the exchange of information within the enterprise and with external users.
One element of improving the information system is the use of «cloud technologies» that are designed to create a network for the collection and dissemination of information. Proposed strategic plan of development information industry in the management of agricultural production.
Conclusion. The future of agricultural production is not possible without the use of the latest technology that will encourage use of the latest technology. The control system is an integral part of business strategy, and therefore the use of new funds should constitute the basis of decision-making and IT tools will have become a significant share of capital of agricultural enterprises.

Keywords: management; ergonomics; technology.

Read 4455 times Last modified on Tuesday, 01 November 2016 11:47
 

Who is on-line

We have 59 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday437
mod_vvisit_counterYesterday6383
mod_vvisit_counterThis week437
mod_vvisit_counterLast week36314
mod_vvisit_counterThis month124703
mod_vvisit_counterLast month146546
mod_vvisit_counterAll days4205725