Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

News NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT AND ECONOMICS Marchenko N. A., Iurchenko M. Y. Features and prospects of venture financing in Ukraine

Marchenko N. A., Iurchenko M. Y. Features and prospects of venture financing in Ukraine

Rate this item
(0 votes)

UDC 330.322

N. A. Marchenko, Candidate of Economic Science,
Associate Professor,

M. Y. Iurchenko, Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
Associate Professor

FEATURES AND PROSPECTS OF VENTURE FINANCING IN UKRAINE

Urgency of the research. Ability of domestic enterprises to spend their own resources on reconstruction and modernization of production processes, to develop and introduce innovative products today is limited.
Target setting. Attracting venture capital as a source of targeted investment of innovational developments has to become a catalyst for the introduction of innovative technologies in enterprises of Ukraine. Especially noticeable is the need for financial resources in the conditions of crisis in the economy of Ukraine.
Analysis of recent research and publications. Forming of a national system of venture financing draws the interest of many local scholars, among which should be mentiond works of Z. O. Andriychenko, L. L. Antoniuk, T. O. Buturlakina, I. Baranetskyi, O. Boyko, V. Denisyuk, O. Y. Dudchyk, Y. Zhornokut, P. V. Kovalishyna V. Nezhyborets, I. Lobas, S. V. Onyshko, A. M. Poruchnyk, V. Savchuk, B. B. Sas, A. Stepanenko, O. Yastremskyi.
Uninvestigated parts of general matters defining. Unsolved part of the problem is providing investment and innovative feature by domestic venture funds for their redistribution in favor of funding for innovative projects.
The research objective. The main objectives of the article is to study the current state of the venture investments market in Ukraine, to determine the level of development and major issues.
The statement of basic materials. The problem of effective development of the venture industry is extremely important in innovation sphere, and without creating private investment companies whose activities are supported by the state and public funds, it is impossible.
The peculiarities of phased financing of entrepreneurial projects using venture mechanism. The research allowed clarifying the essence of the concept of «venture capital». The features of venture funding are compared to traditional types of financing. The analysis of the state of the venture capital market in Ukraine is done.
Conclusions. Not enough developed Ukrainian investment and innovation systems related to the problems of the domestic investment climate, underdeveloped capital market, low prevalence of devices technology in the national economy, the imperfection of the legal system in the field of venture capital investment, low business transparency and a limited number of real investment attractive and innovative proposals. Ukrainian entrepreneurs and investors are not ready to build a European venture business models. All this creates a problem of national scope to increase the role of the classic business venture to build a new economic model of Ukraine, which will be based on the investment and innovative approach.

Keywords: venture investment; venture funds; risk; common investment institutions.


УДК 330.322

Н. А. Марченко, к. е. н., доцент,
М. Є. Юрченко, к. ф.-м. н., доцент

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Актуальність теми дослідження. Можливості вітчизняних підприємств проводити за рахунок власних ресурсів реконструкцію та модернізацію виробничих процесів, розробляти та впроваджувати інноваційну продукцію сьогодні є обмеженими.
Постановка проблеми. Залучення венчурного капіталу як джерела цільового інвестування інноваційних розробок має стати каталізатором запровадження інноваційних технологій на підприємствах України. Особливо відчутною є потреба у фінансових ресурсах в умовах кризових явищ у економіці України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Формування національної системи венчурного фінансування викликає інтерес багатьох вітчизняних вчених, серед яких слід виділити роботи Ж. О. Андрійченко, Л. Л. Антонюк, Т. О. Бутурлакіної, І. Баранецького, О. Бойко, В. Денисюка, О. Ю. Дудчик, Ю. Жорнокута, П. В. Ковалішина, В. Нежиборець, І. Лобас, С. В. Онишко,
А. М. Поручника, B. Савчука, Б. Б. Сас, А. Степаненко, О. Ястремського.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Невирішеною частиною проблеми є забезпечення виконання вітчизняними венчурними фондами інвестиційно-інноваційної функції та залучення фінансових ресурсів населення до венчурних фондів з метою їх перерозподілу на користь фінансування інноваційних проектів.
Постановка завдання. Основними цілями статті є дослідження сучасного стану ринку венчурних інвестицій в Україні,визначення рівня його розвитку та основних проблем.
Виклад основного матеріалу. Проблема ефективного розвитку венчурної індустрії набуває неабиякого значення в інноваційній сфері, а без створення приватних інвестиційних компаній, діяльність яких підтримується державними і суспільними фондами, це не уявляється можливим.
Висвітлені особливості поетапного фінансування підприємницьких проектів за використання венчурного механізму. Проведене дослідження дозволило уточнити сутність поняття “венчурний капітал”. Виявлені особливості венчурного фінансування у порівнянні з традиційними видами фінансування. Здійснено аналіз стану ринку венчурного капіталу в Україні.
Висновки. Недозрілість української інвестиційно-інноваційної системи пов’язана з проблемами вітчизняного інвестиційного клімату, нерозвиненістю ринку капіталу, переважанням низьких технологічних устроїв у національній економіці, недосконалістю законодавчої системи в галузі венчурного інвестування, низькою прозорістю бізнесу, обмеженою кількістю реальних інвестиційно-привабливих та інноваційних пропозицій. І українські підприємці та інвестори не готові будувати венчурний бізнес європейського взірця. Все це створює завдання національного масштабу щодо підвищення ролі класичного венчурного бізнесу у побудові нової моделі економіки України, яка базуватиметься на інвестиційно-інноваційному підході.

Ключові слова: венчурні інвестиції; венчурні фонди; ризик; інститути спільного інвестування.

Read 2442 times Last modified on Monday, 24 April 2017 07:49
 

Who is on-line

We have 93 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday4327
mod_vvisit_counterYesterday6073
mod_vvisit_counterThis week14562
mod_vvisit_counterLast week45651
mod_vvisit_counterThis month133374
mod_vvisit_counterLast month204221
mod_vvisit_counterAll days4736857