Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

News NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT AND ECONOMICS Palyvoda O. М., Seliverstova, L. S. Management of the industry’s innovative development in the European Union based on cluster infrastructure formation

Palyvoda O. М., Seliverstova, L. S. Management of the industry’s innovative development in the European Union based on cluster infrastructure formation

Rate this item
(0 votes)

УДК 502.131.1: 005.21:061ЄС

 

О. М. Паливода, к. е. н., доцент,
Л. С. Селіверстова, д. е. н., доцент

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОСТІ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Актуальність теми дослідження. Ефективний інноваційний розвиток промисловості у країнах ЄС забезпечується завдяки підтримці міжгалузевих контактів в межах кластерних організацій.
Постановка проблеми. Враховуючи поглиблення співпраці вітчизняних підприємств з європейським бізнесом, існує практична потреба в розвитку кластерної концепції вітчизняної економіки на основі використання досвіду європейських країн.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку кластерних мереж підприємств активно вивчаються у західній та вітчизняній економічній науці.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Проте відсутніми є дослідження, в яких би досліджувалися види кластерних послуг та аналізувалися перспективи їх розвитку. При цьому слід зазначити, що створення необхідної кластерної інфраструктури є основою ефективної кластерної кооперації, що сприяє зростанню конкурентоспроможності на всіх рівнях.
Постановка завдання. Метою статті є вивчення та аналіз підходів до розробки та реалізації різних видів кластерних послуг, що надаються кластерними службами у країнах Європейського Союзу.
Викладення основного матеріалу. Авторами узагальнено практичний досвід європейських кластерних служб в організації таких послуг, як дослідження ринків, посередництво в пошуку партнерів, проектна підтримка, організація трансферу технологій та підтримка в отриманні фінансування. Продемонстровано роль перелічених послуг в активізації міжгалузевої інноваційної співпраці учасників мереж.
Висновки. Кластерні організації забезпечують відповідне сприятливе середовище для розвитку перспективних технологій і нових бізнес-моделей, виступаючи «трамплінізмами» для залучення компаній і наукових установ з різних галузей і країн до спільної розробки інноваційних рішень. Вони також полегшують доступ МСП до глобальних ланцюгів створення вартості і сприяють їх участі в довгостроковому співробітництві зі стратегічними партнерами з інших країн.

Ключові слова: кластер підприємств; кластерна інфраструктура; кластерні послуги; міжгалузеві зв’язки; Європейський Союз.


UDC 502.131.1: 005.21:061ЄС

O. М. Palyvoda, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
L. S. Seliverstova, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor

MANAGEMENT OF THE INDUSTRY’S INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN UNION BASED ON CLUSTER INFRASTRUCTURE FORMATION

Relevance of the research. Effective innovative development of industry in the EU is provided through support for interindustry contacts within the cluster organizations.
Target setting. Due to deepen cooperation between domestic and European business, there is a practical need for the development of the cluster concept of the national economy on the basis of European experience.
Actual scientific researches and issues analysis. The problems of cluster networking companies actively studied in western and domestic economic science.
Uninvestigated parts of general matters defining. However, missing are studies that have analyzed the types of clustered services and analyzed the prospects for their development. It should be noted that the establishment of the necessary infrastructure cluster is the basis of effective cluster cooperation that promotes competitiveness at all levels.
The research objective. The article is the study and analysis of approaches to design and implement different types of cluster services provided by the cluster services in the European Union.
The statement of basic materials. The authors summarized practical experience of European cluster services in an organization such as market research, mediation in find-ing partners, project support, organization of technology transfer and support in obtaining financing. We demonstrate the role of these services in enhancing intersectoral innovation cooperation network participants.
Conclusions. Cluster organizations provide the appro-priate enabling environment for the development of advanced technologies and new business models, acting as "kickers" to attract companies and research institutions from different sectors and countries to jointly develop innovative solutions. They also facilitate the access of SMEs to global value chain and facilitate their participation in long-term cooperation with strategic partners from other countries.

 

Keywords: cluster companies; cluster infrastructure; cluster services; intersectoral collaboration; the European Union.

Read 4024 times Last modified on Monday, 24 April 2017 07:53
 

Who is on-line

We have 173 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday8107
mod_vvisit_counterYesterday11123
mod_vvisit_counterThis week55166
mod_vvisit_counterLast week51761
mod_vvisit_counterThis month137763
mod_vvisit_counterLast month215865
mod_vvisit_counterAll days6871104