Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

News MANAGEMENT Goncharenko О. G. Conceptualization approaches to strategic management of penitentiary system

Goncharenko О. G. Conceptualization approaches to strategic management of penitentiary system

Rate this item
(0 votes)

UDC 343.8

O. G. Goncharenko, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor

CONCEPTUALIZATION APPROACHES TO STRATEGIC MANAGEMENT OF PENITENTIARY SYSTEM

Urgency of the research. Changing market environment leads to change forms and methods of control and in need of new approaches to the definition of the mission and goals of the penal system. Penitentiary department to provide qualitative transformations necessary to define the strategic prospects of development and strive to achieve them.
Target setting. Problems of the mission, goals and evaluation of the effectiveness of the penal system as a subsystem of law enforcement agencies, is relevant as the socio-economic development. No single approach to understanding the goals and methods of evaluation of the results of their achievement is a factor that reduces the effectiveness of the management of the penitentiary system.
Actual scientific researches and issues analysis. Problems of improving the management and formation purposes of law enforcement agencies and the penal system in particular, studied in the works of foreign scientists M. Babayev, V.Kvashysa, V. Kedova, N. Christy, V.Terehina, V. Chernyshev and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. Despite significant theoretical development of the problem, there is no single approach to defining the mission, goals and evaluation of the penal system.
The research objective. The article investigates the formation of strategic goals, objectives and system performance criteria of the penal system as a subsystem of the police.
The statement of basic materials. Conditions of detention of prisoners in penal institutions, the study of social prisoners and their reintegration quality, leads to the conclusion about the political and economic situation of the state, level of civility and quality of government. In the strategic management of the penitentiary system plays an important role and mission objectives, which allows you to create strategic goals and ways to achieve them and identify system-wide performance criteria. The strategic aim of the penitentiary system is correct and reintegration of prisoners into society. The level of the strategic goal of penal institutions are considered as local performance criteria. Assessment is carried out which indicators: reduction potential criminal prisoners payment institutions to reduce recidivism, the level of public danger of prisoners released from institutions and public enterprises charge penal institutions to the special fund and so on.
Conclusions. Described system "mission - wide and local goals - performance criteria" allows a quantitative assessment of the effectiveness of the penal system and its units as a subsystem of the police.

Keywords: mission; strategic objective; the system objectives; efficienc criteria; indexes of efficiency.

 

УДК 343.8

О. Г. Гончаренко, д. е. н., доцент

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЮ СИСТЕМОЮ

Актуальність теми дослідження. Зміна ринкового середовища зумовлює зміну форм і методів управління та потребує застосування нових підходів до визначення місії і цілей кримінально-виконавчої системи. Пенітенціарному відомству для забезпечення якісних перетворень необхідно визначати стратегічні пер-спективи розвитку та спрямовувати зусилля на їх досягнення.
Постановка проблеми. Проблеми формування місії, цілей та оцінка ефективності діяльності кримінально-виконавчої системи, як підсистеми правоохоронних органів держави, стає актуальною по мірі соціально-економічного розвитку держави. Відсутність єдиного підходу до розуміння цілей та методів оцінки результатів їх досягнення є фактором, який знижує ефективність управління кримінально-виконавчою системою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми удосконалення управління та формування цілей діяльності правоохоронних органів держави, і кримінально-виконавчої системи зокрема, досліджувались в працях закордонних вчених Бабаєва М., Квашиса В., Кедова В., Крісті Н., Терехіна В., Чернишова В. та інших.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на значну теоретичну розробку даної проблеми, відсутній єдиний підхід до визначення місії, цілей та оцінки результатів діяльності кримінально-виконавчої системи.
Постановка завдання. Стаття присвячена дослідженню формування стратегічної мети, системи цілей та критеріїв ефективності діяльності кримінально-виконавчої системи як підсистеми правоохо-ронних органів.
Виклад основного матеріалу. Умови тримання засуджених в установах виконання покарань, вивчення соціального складу засуджених та якість їх реінтеграції, дозволяє зробити висновок щодо політичного і економічного стану держави, рівня її цивілізованості та якості державного устрою. У системі стратегічного управління кримінально-виконавчою системою важливу роль відіграє місія і цілі, яка дозволяє сформувати стратегічні орієнтири, шляхи їх досягнення та визначити загальносистемні критерії ефективності функціонування. Стратегічною метою кримінально-виконавчої системи є виправлення і реінтеграція засуджених в суспільстві. Рівень досягнення стратегічної мети установ виконання покарань розглядаються, як локальні критерії ефективності. Оцінка яких здійснюється за показниками: зниження кримінального потенціалу засуджених, внесок установи в зниження рецидивної злочинності,рівень суспільної небезпеки засуджених, звільнених з установ, а також відрахування державних підприємств установ виконання покарань до спеціального фонду тощо.
Висновки. Викладена система «місія – загальносистемні та локальні цілі – критерії ефективності» дозволяє здійснити кількісну оцінку ефективності діяльності кримінально-виконавчої системи і її підрозділів, як підсистеми правоохоронних органів.

Ключові слова: місія; стратегічна мета; система цілей; критерії ефективності; показники ефективності.

Read 3460 times Last modified on Monday, 24 April 2017 10:06
 

Who is on-line

We have 76 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1391
mod_vvisit_counterYesterday5970
mod_vvisit_counterThis week1391
mod_vvisit_counterLast week38105
mod_vvisit_counterThis month75469
mod_vvisit_counterLast month198817
mod_vvisit_counterAll days4877769