Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

News FINANCE. BANKING Frych А. О. Directions of improvement of financial sector taxation

Frych А. О. Directions of improvement of financial sector taxation

Rate this item
(0 votes)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-2-2(10)-127-132

УДК 336.71

А. О. Фрич, к. е. н.

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ

Актуальність теми дослідження. Світова фінансова криза, що супроводжувалася фінансовою підтримкою урядами провідних країн своїх банківських систем, довела необхідність підвищення їх відповідальності за наслідки своєї діяльності, у т. ч. шляхом формування резервів, кошти з яких можна задіяти для подолання наслідків майбутніх криз, запроваджуючи додаткові податки на фінансові установи.
Постановка проблеми. Щоб визначити доцільність встановлення таких податків в Україні, необхідно розглянути світові моделі оподаткування фінансового сектору.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, вивчені у статті, розглядали такі автори, як: А. Буркова, O. Василик, А. Гальчинський, О. Гусак, Т. Єфименко, А. Мoрoз, Н. Петровська, К. Проскура, В. Унинець-Ходаківська.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. В умовах економічної кризи вивчення світового досвіду щодо спеціальних податків для фінансових інститутів та їх перспективи в Україні залишаються дискусійними.
Постановка завдання. Мета публікації - систематизація відомостей про світові моделі оподаткування фінансового сектору та визначення напрямків модернізації системи оподаткування у цій сфері в Україні.
Виклад основного матеріалу. У статті розглянуто теоретичні та практичні питання оподаткування фінансового сектору країни. Окрему увагу приділено історії становлення, складовим і видам спеціального податку на банківські установи. Запропоновано примірний порядок впровадження оподаткування фінансового сектору для України, з урахуванням необхідності створення механізмів боротьби з тіньовими схемами.
Висновок. Основні напрями вдосконалення оподаткування фінансового сектору в Україні: запровадження в перспективі нових податків на діяльність фінансових інститутів для запобігання кризам у фінансовому секторі; внесення змін і доповнень до податкового законодавства, спрямованих на запобігання використання небанківських фінансових установ для мінімізації податкових зобов’язань суб’єктів підприємницької діяльності.

Ключові слова: база податку; банк; збір; податок; фінансова операція; фінансовий сектор; ставка податку.

 

UDC 336.71

А. О. Frych, Candidate of Economic Sciences

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF FINANCIAL SECTOR TAXATION

Urgency of the research. The global financial crisis, ac-companied by financial injections from governments of leading countries to support their banking systems, proved the need to increase their responsibility for the consequences of their actions, in particular through the creation of reserves, financial resources from which can be used to overcome the effects of future crises, by the imposition of additional taxes on financial institutions.
Target setting. To determine the practicability of imposi-tion of such taxes in Ukraine it is necessary to consider world’s models of financial sector’s taxation.
Actual scientific researches and issues analysis. The issues researched in the article, have been studied by such authors as: A. Burkova, O. Vasylyk, A. Halchynsky, O. Husak, T. Yefymenko, A. Moroz, N. Petrovska, K. Proskura, V. Unynets-Khodakivska
Uninvestigated parts of general matters defining. In conditions of economic crisis, the study of the world practices concerning special taxes for financial institutions and their prospects in Ukraine remains controversial.
The research objective. The aim of the publication is a systematization of information on world’s models of taxation of the financial sector and a determination of directions of modernization of the tax system in this sphere in Ukraine. The statement of basic materials. The article deals with theoretical and practical issues of taxation of a state financial sector. The particular attention is paid to the history of origin, elements and types of the special tax on bank institutions. The article offered an approximate order of imposing of the financial sector’s taxation for Ukrainewith account of the need to create a mechanism of fight against shadow schemes.
Conclusions. The main directions of improvement of financial sector taxation in Ukraine are: imposition in prospect new taxes on financial institutions activities to prevent crises in the financial sector; amendments of tax laws, aimed to prevent the use of nonbank financial institutions to minimize the tax liabilities of business entities.

Keywords: tax basis; bank; fee; tax; financial transaction; tax rate.

 

Read 3154 times Last modified on Friday, 30 June 2017 15:43
 

Who is on-line

We have 80 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1722
mod_vvisit_counterYesterday5093
mod_vvisit_counterThis week17004
mod_vvisit_counterLast week33585
mod_vvisit_counterThis month83920
mod_vvisit_counterLast month156084
mod_vvisit_counterAll days4321026