Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

News NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT AND ECONOMICS Shylepnytskyi P. I., Zybareva O. V., Popadiuk O. V. Public-private partnership in the field of innovations as an effect of social responsibility

Shylepnytskyi P. I., Zybareva O. V., Popadiuk O. V. Public-private partnership in the field of innovations as an effect of social responsibility

Rate this item
(0 votes)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-50-55

UDC 334

P. I. Shylepnytskyi, Doctor of Economic Sciences,
Professor,
O. V. Zybareva, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor,
O. V. Popadiuk, Postgraduate Student

 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE FIELD OF INNOVATIONS AS AN EFFECT OF SOCIAL RESPONSIBILITY

Urgency of the research. Public - private partnership (PPP) is now recognized as an important tool for promoting innovations. This is due to many reasons, among which: lack of budget resources, low level of commercialization of inventions of public research institutions, low level of cooperation between public and private research institutions, etc.
Target setting.
In the conditions of a shortage of financial resources, one of the options for providing resources for innovations in both the economy and other spheres of economic life the use of private business opportunities in the form of public-private partnership (PPP) could be considered useful that is seen as a manifestation of social responsibility.
Actual scientific researches and issues analysis.
The issues of PPP development as a form of effect of social responsibility in the field of innovations were studied by both native scholars (V. M. Heyets, O. M. Golovinov, A. F. Melnik, I. V. Mosiichuk) and foreign researchers (M. Geddes, M. Łakomy-Zinowik, N. Lee, P. de Witte) et al.
Uninvestigated parts of general matters defining.
PPP in the sphere of innovations is a relatively new topic and the issue of seeking the ways for innovative development of the economy, based on social responsibility and cooperation between the public, business and society is not analyzed enough in the national scientific field.
The research objective.
Analysis of peculiarities of introduction of innovations using the PPP mechanism on the basis of social responsibility.
The statement of basic materials. The article is focused on analysis of the usage of public and private business cooperation in the form of public-private partnership in sphere of innovations development. The PPP in the present research is defined as an innovative form of development of public infrastructure and the allocation of related services. The tasks that the public pursues via the usage of public-private partnership in the innovation sector are identified. The attention is paid to the role of PPP in the innovation field of particular countries.
Conclusions.
The main purpose of the PPP in the field of innovations can be both the introduction of inventions into the market and their commercialization, the exchange of results of scientific researches between the public and private business, as well as increase of global competitiveness of the national economy.

Keywords: public-private partnership (PPP); social responsibility; innovation; innovative PPP; "Green Growth"; "Green Growth Strategy".

 

УДК 334

П. І. Шилепницький, д. е. н., професор,
О. В. Зибарева, д. е. н., доцент,
О. В. Попадюк, аспірант

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ ІННОВАЦІЙ ЯК ПРОЯВ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Актуальність теми дослідження. Державно-приватне партнерство (ДПП) визнається сьогодні важливим інструментом просування інновацій. Пов’язано це з багатьма причинами, серед яких: брак бюджетних коштів, недостатній рівень комерціалізації винаходів державних дослідницьких інституцій, слабкий рівень співпраці між державними та приватними дослідницькими інституціями тощо.
Постановка проблеми. В умовах дефіциту фінансових ресурсів одним з варіантів ресурсного забезпечення запровадження інновацій як у економіку, так і інші сфери господарського життя, могло б стати використання можливостей приватного бізнесу у формі державно-приватного партнерства (ДПП), яке за своєю природою є проявом соціальної відповідальності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку ДПП як форми прояву соціальної відповідальності у сфері інновацій розглядали як вітчизняні вчені (В. М. Геєць, О. М. Головінов, А. Ф. Мельник, І. В. Мосійчук), так і зарубіжні дослідники (М. Геддес, М. Лакоми-Ціновік, Н. Лі, П. де Вітте) та інші.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Оскільки ДПП у сфері інновацій є відносно новою сферою, недостатньо дослідженим у вітчизняній науковій думці залишається питання пошуку інструментів інноваційного розвитку економіки на засадах соціальної відповідальності та співпраці держави, бізнесу та суспільства.
Постановка завдання. Аналіз особливостей запровадження інновацій з використанням механізму ДПП на засадах соціальної відповідальності.
Виклад основного матеріалу. Стаття присвячена використанню співпраці держави та приватного бізнесу у формі державно-приватного партнерства у розвитку інновацій. В роботі надана характеристика ДПП як інноваційної форми розвитку інфраструктури загального користування та надання пов’язаних послуг. Також, визначено завдання, які держава переслідує використанням державно-приватного партнерства в інноваційній галузі. Окрім того, проаналізована роль ДПП в інноваційній сфері окремих країн.
Висновки. Основною метою застосування ДПП в галузі інновацій може бути як виведення винаходів на ринок та їх комерціалізація, взаємообмін результатами наукових досліджень між державою та приватним бізнесом, так і підвищення глобальної конкурентоспроможності національної економіки.

Ключові слова: державно-приватне партнерство (ДПП); соціальна відповідальність; інновації; інноваційні ДПП; «Зелене зростання»; «Стратегія зеленого зростання».

References

1. Łakomy-Zinowik, M. (2017). Public-private partnership as an alternative source of financing of public tasks. Ekonomia i Prawo – Ecomomics and Law, 16(1), 75–86 [in English].
2. KPMG. (June, 2015). Public Private Partnerships. Emerging global trends and the implications for future infrastructure development in Australia. Retrieved from kpmg.com.au [in English].
3. Girouard, N. (2011). The Green Growth Strategy: Reshaping the OECD’s Work Agenda for the Years to Come. Retrieved from http://www.greeneconomycoalition.org/know-how/green-growth-strategy-reshaping-oecd%E2%80%99s-work-agenda-years-come [in English].
4. OECD. (2014). Strategic public/private partnerships in science, technology and innovation – Final report”. Proceedings from Working Party on Innovation and Technology Policy. Paris: Conference Centre [in English].
5. Lee, N. (2014). Public-Private Partnerships as a policy instrument to advance green growth. Retrieved from http://www.greengrowthknowledge.org/blog/public-private-partnerships-policy-instrument-advance-green-growth [in English].
6. Almarri, Kh. & B. Abu-Hijleh (2013). Developing guidelines for a framework for accelerating green growth through public private partnerships in the UAE. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/282672303 [in English].
7. Bouma, J. & Berkhout, E. (2015). Public–private partnerships in development cooperation. Potential and pitfalls for Inclusive Green Growth. The Hague: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency [in English].
8. Witters, L., Marom, R. & Steinert, K. (2012). The Role of Public-Private Partnerships in Driving Innovation. S. Dutta (Ed.). The Global Innovation Index 2012. Stronger Innovation Linkages for Global Growth, 2, 81-88 [in English].
9. Fernholz, G. (n.d.). Electric Mobility in Germany. The National Platform and the Government program “Electric Mobility”. Retrieved from http://www.egvi.eu/uploads/0_2%20Fernholz_%20Electric%20Mobility%20in%20Germany%20-V2.pdf [in English].
10. Kazuyuki, M. (2015). Role of Public Research Institutes as an Innovation Platform: Case study of the Tsukuba Innovation Arena (TIA-nano). Retrieved from http://www.rieti.go.jp/en/publications/summary/15100012.html [in English].
11. Tsukuba Innovation Arena (2016). TIA, a platform for open innovation. Retrieved from https://www.tia-nano.jp/pamphlet/pdf/TIA_E_201610.pdf [in English].
12. Beenker, G. (2014). Top down innovation in The Netherlands. Retrieved from http://blog.nxp.com/automotive/top-down-innovation-in-the-netherlands [in English].
13. FOM (2017). Industrial Partnership Programme (IPP). Retrieved from https://www.fom.nl/en/valorisation-and-industry/collaboration-with-companies/ipp/ [in English].
14. Witte de, P. (2012). Public-Private Partnerships - an Example from the Netherlands: The Industrial Partnership Programme. Retrieved from https://www.fom.nl/wp-content/uploads/2012/01/nanotechnology-commercialization-for-managers-and-scientists-chapter11-176592.pdf [in English].

Література

1. Łakomy-Zinowik, M. Public-private partnership as an alternative source of financing of public tasks / M. Łakomy-Zinowik // Ekonomia i Prawo. Ecomomics and Law. – 2017. - 16 (1). - P. 75–86.
2. KPMG. Public Private Partnerships. Emerging global trends and the implications for future infrastructure development in Australia [Electronic resource] / KPMG. - June, 2015. – Access mode: kpmg.com.au.
3. Girouard, N. The Green Growth Strategy: Reshaping the OECD’s Work Agenda for the Years to Come [Electronic resource] / N. Girouard. – Access mode: http://www.greeneconomycoalition.org/know-how/green-growth-strategy-reshaping-oecd%E2%80%99s-work-agenda-years-come.
4. OECD. Strategic public/private partnerships in science, technology and innovation - Final report / OECD // Working Party on Innovation and Technology Policy, 16-17 December 2014. – Paris, 2014. – 58 p.
5. Lee, N. Public-Private Partnerships as a policy instrument to advance green growth [Electronic resource] / N. Lee. – Access mode: http://www.greengrowthknowledge.org/blog/public-private-partnerships-policy-instrument-advance-green-growth.
6. Almarri, Kh. Developing guidelines for a framework for accelerating green growth through public private partnerships in the UAE [Electronic resource] / Kh. Almarri, B. Abu-Hijleh. – Access mode: https://www.researchgate.net/publication/282672303.
7. Bouma, J. Public–private partnerships in development cooperation. Potential and pitfalls for Inclusive Green Growth / J. Bouma, E. Berkhout. - The Hague : PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, 2015. – 45 p.
8. Witters, L. The Role of Public-Private Partnerships in Driving Innovation / L. Witters, R. Marom, K. Steinert // The Global Innovation Index 2012. Stronger Innovation Linkages for Global Growth / S. Dutta. – Fontainebleau : INSEAD. – 2012. - ch. 2. - Pp. 81-88.
9. Fernholz, G. Electric Mobility in Germany. The National Platform and the Government program «Electric Mobility» [Electronic resource] / G. Fernholz. – Access mode: http://www.egvi.eu/uploads/0_2%20Fernholz_%20Electric%20 Mobility%20in%20Germany%20-V2.pdf.
10. Kazuyuki, M. Role of Public Research Institutes as an Innovation Platform: Case study of the Tsukuba Innovation Arena (TIA-nano) [Electronic resource] / M. Kazuyuki. – Access mode: http://www.rieti.go.jp/en/publications/summary/15100012.html.
11. Tsukuba Innovation Arena. TIA, a platform for open innovation [Electronic resource] / TIA. – 2016. – Access mode: https://www.tia-nano.jp/pamphlet/pdf/TIA_E_201610.pdf.
12. Beenker, G. Top down innovation in The Netherlands [Electronic resource]/ G. Beenker. – 2014. - Access mode: http://blog.nxp.com/automotive/top-down-innovation-in-the-netherlands.
13. FOM. Industrial Partnership Programme (IPP) [Electronic resource] / FOM. - 2017. – Access mode: https://www.fom.nl/en/valorisation-and-industry/collaboration-with-companies/ipp/.
14. Witte de, P. Public-Private Partnerships - an Example from the Netherlands: The Industrial Partnership Programme [Electronic resource] / P. de Witte. – 2012. - Access mode: https://www.fom.nl/wp-content/uploads/2012/01/nanotechnology-commercialization-for-managers-and-scientists-chapter11-176592.pdf.

 

 

Read 2713 times Last modified on Friday, 16 November 2018 10:06
 

Who is on-line

We have 48 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday4814
mod_vvisit_counterYesterday10328
mod_vvisit_counterThis week27111
mod_vvisit_counterLast week32972
mod_vvisit_counterThis month123167
mod_vvisit_counterLast month162197
mod_vvisit_counterAll days5269496