Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

News NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT AND ECONOMICS Pinchuk A. O. Genesis of transformations in economics

Pinchuk A. O. Genesis of transformations in economics

Rate this item
(0 votes)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-115-124

UDC 330.354:330.341.1

A. O. Pinchuk, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

GENESIS OF TRANSFORMATIONS IN ECONOMICS

Urgency of the research. Most countries in the world are trying to make a transition to a "new economy" in which the main factors of the country economic growth and competitiveness are information, knowledge and innovation. All over the world, thousands of scientific articles, monographs and conferences are dedicated to the study of the "new economy", which suggests the relevance and significance of this study.
Target setting. New knowledge definitely becomes the basis for the development of a "new economy". For all countries of the world, the construction of a "new economy" (knowledge economy) becomes a pressing problem of the twenty-first century, therefore, it becomes increasingly important to identify the strengths and weaknesses of Ukraine on its way to building a knowledge economy.
Actual scientific researches and issues analysis. The theoretical and applied aspects of the "new economy" formation were made by such well-known foreign and domestic scientists as P. Drucker, A. Toffler, F. Machlup, Y. Masuda, M. Porat, D. Bell, Z. Brzezinski, Y. Bazhal, A. Chukhno and many others.
Uninvestigated parts of general matters defining. Despite the large number of publications, we can affirm that there are still differences in understanding and building a new format economy.
The research objective. The article is devoted to structuring scientific approaches and statements about the development of a new model of socio-economic development in Ukraine.
The statement of basic materials. The article substantiates the expediency of transition of Ukraine from the industrial economy to the knowledge economy. In the course of the study, it was determined that education, science and innovation became the source of knowledge economy development. In Ukraine intellectual potential holds high positions in the international rankings of the world, which is the most important factor in building up the knowledge economy and the competitiveness of the state.
Conclusions. As the world experience shows, the key factor to the development of the knowledge economy is the use of information, innovations and diverse knowledge that can be applied in technical, economic and social aspects. The emergence of innovative goods and services is possible with decent investment in education and science only.

Keywords: knowledge; information; innovation; "New economy"; information economy; knowledge economy; innovative economy.

 

УДК 330.354:330.341.1

А. О. Пінчук, к. е. н., доцент

ГЕНЕЗА ТРАНСФОРМАЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ

Актуальність теми дослідження. Більшість країн світу намагаються здійснити перехід до «нової економіки» в якій головними чинниками економічного зростання та конкурентоспроможності країни виступають інформація, знання та інновації. По всьому світу, дослідженню «нової економіки» присвячені тисячі наукових статей, монографій та конференцій, що говорить про актуальність і надзвичайну значимість даного дослідження.
Постановка проблеми. Нові знання, безперечно стають фундаментом розвитку «нової економіки». Для всіх країн світу побудова «нової економіки» (економіки знань) стає назрілою проблемою ХХІ ст., тому актуальним стає виявити сильні та слабкі сторони України на шляху розбудови економіки знань.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та прикладні аспекти формування «нової економіки» внесли такі відомі зарубіжні та вітчизняні вчені як: P. Drucker, A. Toffler, F. Machlup, Y. Masuda, M. Porat. D. Bell, Z. Brzezinski, Ю. Бажал, А. Чухно та багато інших.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Не дивлячись на велику кількість публікацій, можна стверджувати, що ще і досі існують розбіжності в розумінні та побудові економіки нового формату.
Постановка завдання. Стаття присвячена структурувати наукові підходи та твердження про розбудову нової моделі соціально-економічного розвитку в Україні.
Виклад основного матеріалу. У статті обґрунтовується доцільність переходу України від індустріальної економіки до економіки знань. В ході дослідження, було визначено, що освіта, наука та інновації стають джерелом розвитку економіки знань. В Україні інтелектуальний потенціал займає високі позиції в міжнародних рейтингах світу, що являється найважливішим чинником в розбудові економіки знань та конкурентоспроможності держави.
Висновки. Як свідчить світовий досвід, вирішального значення в розвитку економіки знань, є використання інформації, інновацій та різноманітних знань, які можуть застосовуватися в технічних, економічних та соціальних аспектах. Поява інноваційних товарів та послуг, можливе лише при гідних інвестиціях в освіту і науку.

Ключові слова: знання; інформація; інновації; «нова економіка»; інформаційна економіка; економіка знань; інноваційна економіка.

Read 2192 times Last modified on Wednesday, 27 December 2017 13:16
 

Who is on-line

We have 40 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3154
mod_vvisit_counterYesterday5469
mod_vvisit_counterThis week33616
mod_vvisit_counterLast week32184
mod_vvisit_counterThis month89281
mod_vvisit_counterLast month181832
mod_vvisit_counterAll days5073413