Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

News NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT AND ECONOMICS Savchenko V. F., Stoika V. O., Stoika S. O. Theoretical and practical compositions of economic security in Ukraine

Savchenko V. F., Stoika V. O., Stoika S. O. Theoretical and practical compositions of economic security in Ukraine

Rate this item
(0 votes)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-1-2(14)-16-21

УДК 330.354(477)

В. Ф. Савченко, д. е. н., професор
Заслужений економіст України,
В. О. Стойка, к. е. н.,  доцент,
С. О. Стойка, к. е. н.

ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ СКЛАДОВІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  В УКРАЇНІ

Актуальність теми дослідження. Розвинуті країни світу, спираючись на потужний інноваційний потенціал та розроблені методи впливу, бажають наростити свої переваги і отримані нагромадження. Це, а також слабка власна конкурентоспроможність, створює нові фактори ризику для багатьох держав, у тому числі України.
Постановка проблеми. Доцільними є аналіз чинників, які формують загрози розвитку нашої держави, та окреслення заходів щодо мінімізації їх впливу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати вивчення проблем забезпечення економічної безпеки в Україні та світі висвітлено у працях О. С. Власюка, В. М. Гейця, В. П. Горбуліна, Т. С. Клебинової, В. А. Предборського, А. І. Семенченка, Г. П. Ситника та інших.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Враховуючи теоретичні та практичні здобутки напрацювань вчених, необхідно також зазначити, що багато проблем потребують подальшого вивчення.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження проблем економічної безпеки в Україні, та розробка рекомендацій у даному напрямку.
Виклад основного матеріалу. У статті проведено аналіз з питань забезпечення економічної безпеки на сучасному етапі розвитку держави і суспільства. Охарактеризовано світовий досвід сьогодення, коли економіка все більше інтегрується у глобальні процеси. Досліджено внутрішні та зовнішні загрози економічній безпеці. Визначено основні завдання економічної безпеки в Україні.
Висновки. Вагому роль у частині забезпечення економічної безпеки держави відіграють процеси інтеграції і глобалізації, що призводять до необхідності розробки власної моделі розвитку, яка гармонійно поєднується із зазначеними явищами і мінімізує наслідки криз в економіці. Зроблено висновок, що економічна безпека України є особливо складною і важливою категорією і потребує додаткових заходів інституційно-правового, економічного та інформаційно-аналітичного характеру.

Ключові слова: економічна безпека; національна економіка; глобалізація; макрорівень; загрози; менеджмент; суспільство; Європейський Союз.


UDC 330.354(477)

V. F. Savchenko, Doctor of Economics, Professor,
Honored Economist of Ukraine,
V. O. Stoika, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
S. O. Stoika, Candidate of Economic Science
THEORETICAL AND PRACTICAL COMPOSITIONS OF ECONOMIC SECURITY IN UKRAINE

Urgency of the research. Relying on strong innovative capacity and advanced methods of influence, developed countries wish to increase their benefits and received accumulation. This, as well as its own weak competitiveness, creates new risk factors for many countries, including Ukraine.
Target setting. It is advisable to analyze the factors that form threats to the development of our state, and outline measures to minimize their impact.
Actual scientific researches and issues analysis. The results of the studies on the problems of ensuring economic security in Ukraine and in the world are highlighted in the works of O. S. Vlasiuka, V. M. Heitsia, V. P. Horbulina, T. S. Klebynovoi, V. A. Predborskoho, A. I. Semenchenka, H. P. Sytnyka and others. Uninvestigated parts of general matters defining. Taking into account theoretical and practical achievements of scientists' developments, it should also be noted that many problems require further study.
The research objective. The objective of the article is to study the issues of economic security in Ukraine, and to develop recommendations in this direction.
The statement of basic materials. The article analyzes the issues of ensuring economic security at the present stage of state and society` development. Characterizes the world`s experience of the present, when the economy is increasingly integrated into global processes. The paper also investigates the internal and external threats to economic security and determines The main tasks of economic security in Ukraine.
Conclusions. A significant role in terms of ensuring economic security of the state is played by the processes of integration and globalization, which lead to the need of creating its own model of development, which is harmoniously combined with the above mentioned phenomena and minimizes the consequences of the crises in the economy. It is concluded that the economic security of Ukraine is particularly complicated and important category that requires additional measures of legal and institutional, economic and information-analytical characters.

Keywords: economic security; National economy; globalization; macro level; threats; management; society; European Union.

Література
1. Маргасова, В. Г. Стратегія забезпечення стійкості національної економіки та її безпеки: теорія, методологія, практика управління : монографія / В. Г. Маргасова. – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – 415 с.
2. Роговий, А. В. Економічна безпека: детермінанти забезпечення в умовах циклічності економіки : монографія / А. В. Роговий. – К. : Видавничий дім «Кондор», 2017. – 376 с.
3. Економічна безпека : навч. посібник / З. С. Варналій, П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул та ін.; за ред. З. С. Варналія. – К. : Знання, 2009. – 647 с.
4. Янковець, Т. М. Взаємозв’язок потенціалу, економічної безпеки та розвитку економічних систем / Т. М. Янковець // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 9. – С. 66–73.
5. Самарцева, А. Е. Значение малого и среднего предпринимательства в обеспечении экономической безопасности России [Электронный ресурс] / А. Е. Самарцева, М. Г. Чепрасов // Научное сообщество студентов ХХI столетия. Экономические науки : сб. ст. по мат. XLIII Междунар. студ. науч.-практ. конф. – 2016. – № 6 (43). – Режим доступа : https://sibac.info/archive/economy/6(43).pdf
6. Гордуновський, О. М. Сучасний стан та напрями посилення інноваційної безпеки України / О. М. Гордуновський // Фінансовий простір. – 2014. – № 2. – С. 23–29.
7. Чупіков, А. А. Сучасні підходи до класифікації рівнів економічної безпеки та їх взаємовплив / А. А. Чупіков // Економіка, фінанси, право. – 2017. – № 5. – С. 14–20.
8. Ляшенко, О. М. Забезпечення соціально-економічної безпеки в умовах глобалізації / О. М. Ляшенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – № 5. – С. 357–359.
References
1. Marhasova, V. H. (2015). Stratehiia zabezpechennia stiykosti natsionalnoi ekonomiky ta ii bezpeky: teoriia, metodolohiia, praktyka upravlinnia [Strategy for ensuring the sustainability of the national economy and security: theory, methodology, management practice]. Chernihiv: Desna Polihraf [in Ukrainian].
2. Rohovyi, A. V. (2017). Ekonomichna bezpeka: determinanty zabezpechennia v umovakh tsyklichnosti ekonomiky [Economic security: the determinants of security in a cyclical economy]. Kyiv: Vydavnychyi dim «Kondor» [in Ukrainian].
3. Varnalii, Z. S., Melnyk, P. V., Taranhul, L. L. (2009). Ekonomichna bezpeka [Economic security]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
4. Yankovets, T. M. (2015). Vzaiemozviazok potentsialu, ekonomichnoi bezpeky ta rozvytku ekonomichnykh system [Interconnection of potential, economic security and development of economic systems]. Aktualni problemy ekonomiky – Actual problems of the economy, 9, 66-73 [in Ukrainian].
5. Samartseva, A. E., Cheprasov, M. H. (2016). Znachenye maloho y sredneho predprynymatelstva v obespechenyy ekonomycheskoj bezopasnosty Rossyy [The Importance of Small and Medium Enterprises in Ensuring Russia's Economic Security]. Nauchnoe soobschestvo studentov ХХI stoletyia. Ekonomycheskye nauky – Students’ scientific community of the twenty-first century. Economic sciences: Proceedings from XLIII International student’s scientific-practical conference. (Vols. 6 (43)). Retrieved from: https://sibac.info/archive/economy/6(43).pdf
6. Hordunovskyi, O. M. (2014). Suchasnyi stan ta napriamy posylennia innovatsiinoi bezpeky Ukrainy [The current state and directions of enhancement of Ukraine's innovation security]. Finansovyi prostir – Financial space, 2, 23-29 [in Ukrainian].
7. Chupikov, A. A. (2017). Suchasni pidkhody do klasyfikatsii rivniv ekonomichnoi bezpeky ta ikh vzaiemovplyv [Modern approaches to the classification of economic security levels and their interactions]. Ekonomika, finansy, pravo – Economics, finance, law, 5, 14-20 [in Ukrainian].
8. Liashenko, O. M. (2007). Zabezpechennia sotsialno-ekonomichnoi bezpeky v umovakh hlobalizatsii [Ensuring social and economic security in a globalized environment]. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu – Bulletin of the Ternopil National University of Economics, 5, 357-359 [in Ukrainian].
Read 2401 times Last modified on Thursday, 25 October 2018 10:07
 

Who is on-line

We have 47 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday4792
mod_vvisit_counterYesterday10328
mod_vvisit_counterThis week27089
mod_vvisit_counterLast week32972
mod_vvisit_counterThis month123145
mod_vvisit_counterLast month162197
mod_vvisit_counterAll days5269474