Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

New issue NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT AND ECONOMICS Palant O. Y., Ortina G. V., Kucher M. N. Statistical assestment of socio-economic determination of crime in Ukraine

Palant O. Y., Ortina G. V., Kucher M. N. Statistical assestment of socio-economic determination of crime in Ukraine

Rate this item
(1 Vote)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-4(16)-14-20

UDC 303.7:338:304.9:343.973 (477)

O. Y. Palant, Doctor of Economics, Honored Transport
Worker of Ukraine, Associate Professor,
G. V. Ortina, Doctor in Public Administration,
Associate Professor,
M. М. Kucher, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

STATISTICAL ASSESSMENT OF SOCIO-ECONOMIC DETERMINATION OF CRIME IN UKRAINE

Urgency of the research. One of the topical social prob-lems in the world is the criminalization of society in general and the economy in particular. This problem is most acute in countries with transitional economies.
Target setting. In conditions when traditional direct methods of fighting crime are not sufficiently effective, the development of alternative measures of state policy aimed at achieving the desirable results in the sphere of socio-economic relations is required.
Actual scientific researches and issues analysis. The generalization of the conceptual approaches to the study considered in the works [2-6], showed that at the present stage a scientific representation of economic determinism has already been formed. The understanding of the determination of deviant behavior by economic factors has been its basis.
Uninvestigated parts of general matters defining. The lack of expanded characteristics, scientific and methodical tools for analyzing the socio-economic determination of crime complicates the processes of establishing the economic determinants, means, cognition forms and methods, formation of a comprehensive program for its prevention and counteraction.
The research objective. The main task of the study is to assess the socio-economic determination of crime in Ukraine using econometric methods.
The statement of basic materials. The problem of analyzing the socio-economic determination of crime based on the use of econometric models has been studied, the correlation-regression models have been adapted, the applied aspects of the constructed regression equation to solve the problems of crime determination analysis have been considered.
Conclusions. The identifying the mechanism of interrelationships of socio-economic phenomena and the criminal situation has theoretical significance and allows to anticipate possible changes in the crime rate in the future in accordance with the predicted changes in socio-economic phenomena. The analysis of such interrelations allows increasing the effectiveness of socio-economic policy measures at the state level.

Keywords: socio-economic determination; crime rate; correlation-regression analysis; model.

 

УДК 303.7:338:304.9:343.973 (477)

О. Ю. Палант, д. е. н, Заслужений працівник
транспорту України, доцент,
Г. В. Ортіна, д. н. з держ. упр., доцент,
М. М. Кучер, к. е. н., доцент

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Актуальність теми дослідження. Однією із актуальних соціальних проблем у світі є криміналізація суспільства у цілому і економіки зокрема. Найбільш гостро дана проблема постає у країнах з перехідною економікою.
Постановка проблеми. В умовах, коли традиційні прямі методи боротьби зі злочинністю не є достатньо результативними та ефективними, потрібна розробка альтернативних заходів державної політики, спрямованих на досягнення бажаних результатів у сфері соціально-економічних відносин.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Узагальнення концептуальних підходів до дослідження, які розглянуті у працях [2-6], показало, що на сучасному етапі вже сформовано наукове уявлення про економічний детермінізм, підґрунтям якого є розуміння детермінації девіантної поведінки економічними факторами.
Виділення раніше недослідженої частини загальної проблематики. Відсутність розгорнутої характеристики та науково-методичного інструментарію аналізу соціально-економічної детермінації злочинності ускладнює процеси визначення економічних детермінантів, засобів, форм і методів пізнання, формування цілісної програми її запобігання та протидії.
Постановка задач. Головною задачею дослідження є оцінка соціально-економічної детермінації злочинності в Україні за допомогою економетрічних методів.
Виклад основного матеріалу. Досліджено проблему аналізу соціально-економічної детермінації злочинності на основі використання економетрічних моделей, побудовано адаптовані кореляційно-регресійні моделі, розглянуто прикладні аспекти побудованого регресійного рівняння щодо вирішення проблем аналізу детермінації рівня злочинності.
Висновки відповідно до статті. Виявлення механізму взаємозв'язків соціально-економічних явищ і криміногенної ситуації має теоретичне значення та дозволяє передбачати можливі зміни рівня злочинності в майбутньому відповідно до прогнозованих змін соціально-економічних явищ. Аналіз такого роду взаємозв'язків дозволяє підвищувати ефективність заходів соціально-економічної політики на державному рівні.

Ключові слова: соціально-економічна детермінація; рівень злочинності; кореляційно–регресійний аналіз; модель.

Read 632 times Last modified on Friday, 28 December 2018 14:34
 

Who is on-line

We have 55 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2641
mod_vvisit_counterYesterday4608
mod_vvisit_counterThis week2641
mod_vvisit_counterLast week29039
mod_vvisit_counterThis month93724
mod_vvisit_counterLast month154593
mod_vvisit_counterAll days4028200