Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

News MANAGEMENT Shkarlet S N., Dubyna M V., Tunyk M. V. The essence of controlling information and the main requirements for its formation

Shkarlet S N., Dubyna M V., Tunyk M. V. The essence of controlling information and the main requirements for its formation

Rate this item
(1 Vote)

УДК 005.584:001.102

С. М. Шкарлет, д. е. н., професор,

М. В. Дубина, к. е. н., доцент,

М. В. Тунік, к. е. н.

СУТНІСТЬ КОНТРОЛІНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЇЇ ФОРМУВАННЯ

Анотація. Актуальність теми дослідження. Ефективність функціонування підприємств національного господарства завжди залежить від якості управління, що здійснюється у межах діяльності таких суб’єктів господарювання. Однак, у сучасних ринкових реаліях господарювання з урахуванням високого рівня трансформаційних процесів, досить важко постійно володіти актуальною інформацією, швидко її опрацьовувати та на базі отриманих висновків приймати виважені управлінські рішення. Саме тому, у сучасних умовах власники багатьох підприємств значну увагу приділяють формування ефективних систем обігу інформації різної природи у межах суб’єктів господарювання.
Постановка проблеми. Контролінг як ефективна система забезпечення управлінської ланки у межах підприємства необхідною інформацією, стає на сьогодні поширеним методом акумулювання, обробки та аналізу інформаційних потоків різної природи. В умовах активного розвитку інформаційної економіки та з урахуванням постійного продукування і нагромадження інформаційних ресурсів у межах окремих підприємств, контролінг дозволяє цей хаотичний процес організувати у складну, динамічну, але ефективно працюючу систему.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Контролінг як ефективний засіб управління, що на сьогодні активно використовується у межах функціонування підприємств загалом, та  особливості формування системи обігу контролінгової інформації, зокрема, знаходяться у фокусі уваги багатьох вітчизняних так зарубіжних вчених, до числа яких варто віднести наступних: Акентьєва О. Б., Бланк И. А., Брохун Н. С., Кіпіоро І. М., Криворотько І. О., Маркіна І. А., Приймак С. В., Прокопенко О. В., Тельнова Г., Хайлук С. О. та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Однак, теоретична компонента дослідження контролінгу не достатньо розвинута у частині вивчення особливостей побудови системи обігу контролінгової інформації. Ґрунтовного вивчення потребують питання ідентифікації сутності контролінгової інформації та її відмінність від інших інформаційних масивів, базові вимоги до формування такої інформації та дослідження особливостей її продукування і руху у межах суб’єктів господарювання. 
Постановка завдання. Метою статті є дослідження сутності контролінгової інформації, аналіз особливостей її виникнення та обігу у межах суб’єктів підприємств та ідентифікація основних вимог до створення такого типу даних.
Викладення основного матеріалу. Загалом у статті поглиблено теоретичну компоненту дослідження особливостей впровадження системи контролінгу у діяльність окремих підприємств. Контролінгову інформацію запропоновано розглядати як сукупність різнобічних даних, які продукуються окремими структурними підрозділами суб’єктів господарювання, державними органами влади, іншими установами та організаціями та використовується у процесі підготовки звітів для керівників різних рівнів з метою прийняття ними  правильних  управлінських рішень.
З урахування надскладної природи контролінгової інформації, яка формується під тиском значної кількості різних чинників, у роботі проведена класифікація такого типу даних та виділені наступні класифікуючи ознаки: за джерелом продукування, за змістом, за рівнем опрацювання, за рівнем надійності, за ієрархією призначення, за термінами продукування, за напрямом руху. Виконана конкретизація та уточнення сутності ідентифікованих типів інформації. Особливості виникнення та обігу контролінгової інформації досліджено за допомогою застосування процесного методу до її пізнання, що дозволило виділити базові вимоги до продукування, збору, передачі та обігу, обробки такої інформації.
Висновки. У статті розглянуто особливості формування системи обігу контролінгової інформації у межах діяльності суб’єктів господарювання, визначено сутність контролінгової інформації, здійснено класифікацію різних типів контролінгової інформації та виконаний їх опис. Застосування процесного підходу до дослідження особливостей виникнення, акумулювання та обробки контролінгової інформації дозволило ідентифікувати та описати основні вимоги до продукування, збору, передачі та обігу, обробки такої інформації.

Ключові слова: контролінг; інформація; контролінгова інформація; процес; класифікація; горизонтальна інформація; вертикальна інформація.

С. Н. Шкарлет, д. э. н., профессор,

М. В. Дубина, к. э. н., доцент,

М. В. Туник, к. э. н.

СУЩНОСТЬ КОНТРОЛЛИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ ФОРМИРОВАНИЮ

Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования системы обращения контроллинговой информации в рамках деятельности субъектов хозяйствования различных сфер и отраслей национального хозяйства, в частности, определена сущность контроллинговой информации. Также в статье осуществлена классификация различных типов контроллинговой информации и выполнено их описание. Применение процессного подхода к исследованию особенностей возникновения, аккумулирования и обработки контроллинговой информации позволило идентифицировать и описать основные требования к продуцированию, сбора, передачи и обращения, обработки такой информации.

Ключевые слова: контроллинг; информация; контроллинговая информация; процесс; классификация; горизонтальная информация; вертикальная информация.

S. M. Shkarlet, Doctor of Economic Sciences, Professor,

M. V. Dubina, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

M. V. Tunyk, Candidate of Economic Sciences

THE ESSENCE OF CONTROLLING INFORMATION AND THE MAIN REQUIREMENTS FOR ITS FORMATION

Abstract.Timeliness of the research topic. Efficiency of the enterprises operation of the national economy always depends on the management quality, which is performed in the limits of such economic entities activity. However, in modern market realities of economy considering high level of transformation processes , it is quite easy to have relevant information , to process it quickly and on the base of received conclusions to make informed management decisions. That is why in modern conditions owners of many enterprises pay considerable attention to the creation of efficient flows of information of different nature within the economic entities.
Problem formulation. Controlling as an efficient system of providing management link within the enterprise is necessary information, becomes for nowadays spread method of accumulating, processing and analysis of informational currents of versatile nature. In conditions of active development of informational economics and considering constant production and accumulation informational sources within separate enterprises, controlling allows to organize this chaotic process in complex, dynamic, but efficiently operating system.
Analysis of the recent researches and publications. Controlling as an efficient means of management which is currently  actively used  within the enterprises in general and peculiarities of the system creation of controlling information flow, in particular, are in focus of attention of many both domestic and foreign scientists, to the number of which the following ones should be related to : Alentieva O. B., Blank I. A., Brokhun N. S., Kipioro I. M., Kryvorotko I. O., Markina I. A., Pryimal S. V., Prokopenko O. V., Telnova G., Khailuk S. O. and others.
Definition of not investigated parts of the general problem. However, theoretical component of the controlling research is not enough developed in the part of investigation of the peculiarities of the system structure of controlling information flow. Issues of essence identification of controlling information and its  difference from other informative massive, base requirements to the creations of such information and the peculiarities of its producing and movement within the economic entities require to be grounded.
Objective setting. The purpose of the article is to research the essence of controlling information, to analyze the peculiarities of its arise and flow  within the enterprises entities and to identify the main demands to the data creation of this type.
Statement of the main material. In general within the article was deepened the theoretical component of the investigation of introduction peculiarities of the controlling system in the activity of individual enterprises. It was proposes to consider controlling information as a complex of diverse set of data  which are produced by separate structural subdivisions of the economic entities, state authority bodies, other establishments and organizations and which is used in the process of reports preparation for leaders of different level with the purpose to be accepted by them correct management decisions.
Taking into account extra complicated nature of controlling information which is formed under the pressure of considerable majority of  factors, classification of such data type was made within the work and following classifying peculiarities were defined : by the source of producing, by content, by the level of processing, by the level of reliability, by hierarchy of   destination, by producing terms, by the movement direction. Specification and clarification of the essence of identified information types were performed. Peculiarities of controlling information arise was investigated with the help of using process method to its acquisition, which allowed to define base requirements to producing, collecting, transfer and flow , processing of such information.
Conclusions. Peculiarities of the system creation of controlling information flow within the activity of the economic entities was investigated in the article, essence of controlling information was defined, classification of the different types of controlling information was performed and their description was made. Use of the process approach to the investigation of the peculiarities of their arise, accumulating and processing of controlling information allowed to identify and describe the main requirements to producing, accumulating, transfer and flow, processing of such information.

Keywords: controlling; information; controlling information; process; classification; horizontal information; vertical information.

Read 5854 times Last modified on Monday, 12 September 2016 09:04
 

Who is on-line

We have 62 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1150
mod_vvisit_counterYesterday5211
mod_vvisit_counterThis week1150
mod_vvisit_counterLast week31225
mod_vvisit_counterThis month128156
mod_vvisit_counterLast month181832
mod_vvisit_counterAll days5112288