Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

News FINANCE. BANKING Sadchykova I. V., Sadchykov V. S., Krasnyanska Y. V. Structure and concept of the automatic banking systems operating: domestic and foreign experience

Sadchykova I. V., Sadchykov V. S., Krasnyanska Y. V. Structure and concept of the automatic banking systems operating: domestic and foreign experience

Rate this item
(0 votes)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-2-2(10)-94-103

UDC 336:004.032.2 (477)

I. V. Sadchykova, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
V. S. Sadchykov, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
Y. V. Krasnyanska, Student

STRUCTURE AND CONCEPT OF THE AUTOMATIC BANKING SYSTEMS OPERATING: DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE

Urgency of the research. Urgency of research of the banking information systems peculiarities of the developed countries of the world and the European Union with the purpose of using them in the domestic practice.
Target setting. It is reasonable to study the world experience for the perspectives of the banking system automation of Ukraine.
Actual scientific researches and issues analysis. Scientific works of such researches as О. Ananyev, V. Antonuyik, P. Belkin, V. Gizhevsky, А. Gurzhiy, N. Eriomina, F. Mashykhin, О. Mikhalsky, І. Matskevych, А. Oliynyk, Т. Pysarevska, L. Ponomarenko, І. Rogach, L. Strelbytska, М. Tatarchuk, V. Shatska, N. Yurchuk and others founded theoretical bases of the development of the world banking information systemи.
Uninvestigated parts of general matters defining. The scientists haven’t until now worked out in full amount issues of the ways search of automatization the Ukrainian banking system using the world experience of the countries in the world.
The research objective. The article is aimed to structure the best practices of the world experience of the ways of automatization of the banking system of Ukraine considering the ideas of the scholars and experience of the leading countries of the world.
The statement of basic materials. Creation of the definition of automatic banking system is researched in the article. The main problems of introducing modern information tech-nologies and specific banking electronic products are determined in the article. Author structure of creating banking informational system is suggested. The most spread electronic systems of the world and recommendations concerning rational use of separate commercial automatic products in the banking system of Ukraine are given.
Conclusions. In the process of work essence of the definition “automatic banking system” was studied; retrospective of information technologies in the banking activity of Ukraine was investigated; current state of automatization of this sphere in our country and statesmembers of the EU was diagnosed that gave the possibility to track the main drawbacks and define priority directions of reforming the domestic informational banking system.

Keywords: bank; banking system; information technologies; automatic banking system; banking information system.

 

УДК 336:004.032.2 (477)

І. В. Садчикова, к. е. н., доцент,
В. С. Садчиков, к. е. н., доцент,
Ю. В. Краснянська, студентка

СТРУКТУРА ТА КОНЦЕПЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

Актуальність теми дослідження. Важливість вивчення особливостей банківських інформаційних систем розвинутих країн світу та Європейського Союзу задля використання їх у вітчизняній практиці.
Постановка проблеми. Доцільним є вивчення світо-вого досвіду задля перспектив автоматизації банківської системи України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові праці таких вчених, як О. Ананьєв, В. Антонюк, П. Бєлкін, В. Гіжевський, А. Гуржій, Н. Єрьоміна, Ф. Машихін, О. Міхальський, І. Мацкевич, А. Олійник, Т. Писаревська, Л. Пономаренко, І. Рогач., Л. Стрельбицька, М. Татарчук, В. Шацька, Н. Юрчук та інші заклали теоретичні основи розвитку світової банківської інформаційної системи.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Науковцями ще недостатньо опрацьовані питання пошуку шляхів автоматизації української банківської системи з використанням світового досвіду провідник країн світу.
Постановка завдання. Стаття покликана структурувати кращі практики міжнародного досвіду шляхів автоматизації банківської системи України з врахуванням ідей науковців та накопиченого досвіду передових країн світу.
Виклад основного матеріалу. В статті розглянуто формування поняття автоматизована банківська система. Виявлені основні проблеми запровадження сучасних інформаційних технологій та специфічних банківських електронних продуктів. Запропонована авторська структура формування банківської інформаційної системи. Приведені найпоширеніші електронні системи світу та надані рекомендації щодо раціонального використання окремих комерційних автоматизованих продуктів в банківській системі України.
Висновки. У процесі роботи було вивчено суть поняття «автоматизована банківська система»; розглянуто ретроспективу інформаційних технологій у банківській діяльності України; діагностовано сучасний стан автоматизації даної сфери в нашій країні та державах-членах ЄС, що дало змогу прослідкувати основні недоліки та визначити пріоритетні напрями реформування вітчизняної інформаційної банківської системи.

Ключові слова: банк; банківська система; інформа-ційні технології; автоматизована банківська система; банківська інформаційна система.

Read 3440 times Last modified on Friday, 30 June 2017 15:11
 

Who is on-line

We have 53 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3669
mod_vvisit_counterYesterday5469
mod_vvisit_counterThis week34131
mod_vvisit_counterLast week32184
mod_vvisit_counterThis month89796
mod_vvisit_counterLast month181832
mod_vvisit_counterAll days5073928