Архив

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свежий номер ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ Кичко І. І., Мекшун Л. М. Особливості скандинавської моделі регулювання ринку праці

Кичко І. І., Мекшун Л. М. Особливості скандинавської моделі регулювання ринку праці

Оцените материал
(0 голосов)

DOI: 10.25140/2410-9576-2019-1(17)-7-13

УДК 331.5: 351: 330.1

І. І. Кичко, д. е. н, професор,
Л. М. Мекшун, к. е. н, доцент

ОСОБЛИВОСТІ СКАНДИНАВСЬКОЇ МОДЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ

Актуальність теми дослідження викликана потребою аналізу ефективних моделей регулювання ринку праці з метою застосування досвіду їх побудови в Україні.
Постановка проблеми. Національні моделі ринків праці пов’язані з особливостями політики зайнятості в різних країнах, менталітетом та різною участю держави. Проблема полягає в недостатньому аналізі особливостей скандинавської моделі регулювання ринку праці та можливостей застосування її досягнень в національній економіці.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окремі аспекти регулювання ринку праці розглянуті в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких: К. Армстронг, М. Барінова, Я. Безугла, Д. Богиня, П. Василенко, Д. Вінкот, Х. Дент, В. Дівнич, Г. Еспінг-Андерсен, Е. Лібанова, П. Регнард, А. Сапір, Я. Столяр-чук, С. Сіденко, Дж. Хопкін, В. Швець та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У більшості досліджень щодо національних моде-лей регулювання ринку праці дається їх загальна характеристика. Мало дослідженими залишаються особливості регулювання ринку праці в скандинавських країнах.
Постановка завдання. Завдання полягає в аналізі регулювання ринків праці в Фінляндії, Швеції, Данії та Норвегії, виділенні спільних та відмінних рис, пошуку можливостей застосування їх досвіду в Україні.
Виклад основного матеріалу. У статті показано, що в скандинавській моделі регулювання ринку праці значна роль відводиться державі. Вона відіграє ключову роль, забезпечуючи населення робочими місцями, високими доходами, безкоштовною освітою, охороною здо-ров’я та соціальними виплатами. В скандинавських країнах на нинішньому етапі розвитку збережена соціалізація ринку праці з урахуванням нових економічних реалій та процесів глобалізації. Виділено принципи соціалізації скандинавського ринку праці, які б доцільно було застосувати в Україні на сучасному етапі соціально-економічного розвитку національної економіки.
Висновки. Для України оптимальною моделлю ринку праці повинно стати гармонійне поєднання стимулювання індивідуальних досягнень у праці та соціальних гарантій з боку держави. Така модель забезпечує рівною мірою економічний добробут та соціальний консенсус.

Ключові слова: регулювання; ринок праці; скандинавська модель; соціалізація ринку праці.

 

UDC 331.5: 351: 330.1

I. I. Kychko, Doctor of Economics,
Associate Professor,
L. M. Mekshun, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

THE SPECIFICS OF THE SCANDINAVIAN MODEL OF LABOR MARKET REGULATION

Urgency of the research is caused by a need for an analysis of effective models of labor market regulation in order to use that experience in Ukraine.
Target setting. National models of labor markets are linked to the specific policies of employment in different countries, the mentality and the different participation level of the state. The problem is insufficient analysis of the specifics of the Scandinavian model of labor market regulation and the possibilities of using its achievements in the national economy.
Actual scientific researches and issues analysis. Some aspects of labor market are covered by the studies of such domestic and foreign scientists as K. Armstrong, M. Barinova, I. Bezugla, D. Boginya, P. Vasilenko, D. Vinkot, H. Dent, V. Divnich, G. Esping-Andersen, E.Libanova, P. Regnard, A. Sapir, Y. Stolyarchuk, S. Sidenko, J. Hopkin, V. Shvech and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. Most studies on national models of labor market regulation provide a general characteristic of them. Little research remains on the peculiarities of labor market regulation in Scan-dinavian countries.
The research objective. The task is to analyze the regu-lation of labor markets in Finland, Sweden, Denmark and Norway, the allocation of common and distinctive features, the search for opportunities to apply their experience in Ukraine.
The statement of basic materials. The article defined that in the Scandinavian model of labor market regulation the most significant role is assigned to the state. It plays a key role in providing people with jobs, high incomes, free education, health care and social benefits. In the Scandinavi-an countries, at the current stage of development, the socialization of the labor market is preserved considering the new economic realities and processes of globalization. The principles of socialization of the Scandinavian labor market, which would be expedient to apply in Ukraine at the present stage of socio-economic development of the national economy, are highlighted.
Conclusions. For Ukraine, the optimal model of the labor market must be the harmonious combination of stimulating individual achievements in labor and social guarantees by the state. This model provides equally economic well-being and social consensus.

Keywords: regulation; labor market; Scandinavian model; the socialization of the labor market.

 

Література

1. Лібанова, Е. М. Ринок праці : навч. посіб. / Е. М. Лібанова. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. – 224 с.
2. Швець, В. Я. Аналіз моделей ринку праці: теоре-тичне та практичне значення / В. Я. Швець, Н. Ф. Єфремова, В. О. Галаганов // Економіка та держава. – 2015. – № 2. – С. 70-74.
3. The legatum prosperity index 2018. RETRIEVED FROM https://www.prosperity.com/rankings?pinned=&filter=.
4. Уряд Швеції [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим доступу: https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-employment/.
5. Дівнич, В. М. Світові моделі ринку праці та іноземний досвід державного регулювання ринку праці / В. М. Дівнич // Держава та регіони. Серія : Державне управління. – 2017. – № 2 (58). – С. 43-47.
6. Статистика Швеции [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим доступу: http://svspb.net/sverige/statistika-shvecii.php.
7. Статистичний центр Фінляндії [Електронний ре-сурс] : [Веб-сайт]. – Режим доступу: https://www.stat. fi/index_en.html.
8. Заработная плата, оклады и статистика труда. Данные Статистического центра Финляндии [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим доступу: https://www. stat.fi/til/pra/2018/pra_2018_2019-03-07_tie_001_en.html.
9. Фінляндія не зупиняє експеримент із виплати базо-вого доходу. Європейська правда. 26.04.2018 р. [Елект-ронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим доступу: https://www. eurointegration.com.ua/news/2018/04/26/7081010/.
10. Гелле, К. Історія Норвегії / К. Гелле, С. Дюрвік, Р. Даніельсен, Е. Говланд, Т. Грьонлі ;пер. з норв. Н. Іваничук, І. Сабор, М. Красавіна. – Львів : Літопис, 2001. – 336 с.
11. Центральне статистичне бюро Норвегії. Ринок праці[Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим доступу: https://www.ssb.no/en/publikasjoner?sortering=&omrade=Labour+market+and+earnings. 12. Статистичне управління Данії [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим доступу:RETRIEVED FROM https://denmark.dk/.

 

References

1. Libanova, E. M. (2003). Rynok pratsi [Labor market]. Kyiv: Central Election Commission [in Ukrainian].
2. Shvets, V. Ya., Yefremova, N. F., Halahanov, V. O. (2015). Analiz modeley rynku pratsi: teoretychne ta praktychne znachennya [Analysis of labor market models: theoretical and practical value]. Ekonomika ta derzhava – Economy and state, 2, 70-74 [in Ukrainian].
3. The legatum prosperity index 2018. Retrieved from https://www.prosperity.com/rankings?pinned=&filter= [in English].
4. Ofitsiinyi sait Uryadu Shvetsiyi [Official site of Govern-ment of Sweden]. www.government.se. Retrieved from https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-employment/ [in English].
5. Divnych, V. M. (2017). Svitovi modeli rynku pratsi ta inozemnyy dosvid derzhavnoho rehulyuvannya rynku pratsi [World labor market models and foreign experience in state regulation of the labor market]. Derzhavne upravlinnya. Seriia: Derzhavne upravlinnia – State and regions. Series: Public Administration, 2(58), 43-47 [in Ukrainian].
6. Ofitsialnyi sait Statistiki Shvetsii [Official site of Statistics of Sweden]. svspb.net. Retrieved from http://svspb.net/ sverige/statistika-shvecii.php [in Russian].
7. Ofitsiinyi sait Statystychnoho tsentru Finlyandiyi [Official site of Statistical Center of Finland]. www.stat.fi. Retrieved from https://www.stat.fi/index_en.html [in English].
8. Wages, salaries and labor statistics. (n.d.). www.stat.fi. https://www.stat.fi/til/pra/2018/pra_2018_2019-03-07_tie_001 _en.html [in English].
9. Finlyandiya ne zupynyaye eksperyment iz vyplaty ba-zovoho dokhodu [Finland does not stop the experiment on basic income payments. European truth]. (2018). www.eurointegration.com.ua. Retrieved from https://www. eurointegration.com.ua/news/2018/04/26/7081010/ [in Ukrainian].
10. Helle, K., Dyurvik, S., Danielsen, R., Hovland, E., Hronli, T. (2001). Istoriya Norvehiyi [History of Norway]. (N. Ivanychuk, I. Sabor, M. Krasavina, Trans). Lviv: Litopys [in Ukrainian].
11. Ofitsiinyi sait Tsentralnoho statystychnoho byuro Norvehiyi. Rynok pratsi [Official site of the Central Statistical Bureau of Norway. Labor market]. www.ssb.no. Retrieved from https://www.ssb.no/en/publikasjoner?sortering=&omrade=Labour+market+and+earnings [in Ukrainian].
12. The official website of the Danish government. den-mark.dk. Retrieved from https://denmark.dk [in English].

Прочитано 1345 раз Последнее изменение Четверг, 20 Июня 2019 07:12
 

На сайте

Сейчас 76 гостей онлайн

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня4414
mod_vvisit_counterВчера10328
mod_vvisit_counterНа этой неделе20181
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе35415
mod_vvisit_counterВ этом месяце122767
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце162197
mod_vvisit_counterВсего5269096