Архив

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свежий номер ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ Козирєва О. В., Гарафонова О. І., Яковлєв А. В. Сучасні тенденції та стратегічні напрями реалізаціїї кластерної моделі розвитку фармацевтичної галузі в Україні

Козирєва О. В., Гарафонова О. І., Яковлєв А. В. Сучасні тенденції та стратегічні напрями реалізаціїї кластерної моделі розвитку фармацевтичної галузі в Україні

Оцените материал
(0 голосов)

DOI: 10.25140/2410-9576-2019-1(17)-14-25

УДК 615.012:332.132(477.54)

О. В. Козирєва, д. е. н., професор,
О. І. Гарафонова, д. е. н., професор,
А. В. Яковлєв, д. ю. н., професор

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇЇ КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

Актуальність теми дослідження. Сьогодні кластерна модель економіки упроваджується майже в усіх країнах світу, кластери функціонують у багатьох (і найчастіше в інноваційних) галузях економіки.
Постановка проблеми. Для України актуальність створення фармацевтичних регіональних кластерів обумовлена необхідністю своєчасності забезпечення населення високоякісними лікарськими засобами в необхідних обсягах за доступною ціною.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми кластеризації в фармації на сьогодні ще не знайшли широкого розповсюдження. Окремі аспекти розвитку вертикальної і горизонтальної інтеграції фармацевтичної галузі в умовах її розвитку розглядалися в роботах В. А. Загорія, З. М. Мнушко, А. С. Немченко, М. С. Пономаренко, О. В. Посилкіної, В. М. Толочка.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Основними проблемами, які перешкоджають створенню кластерів в Україні, є недовіра підприємців один одному, їх небажання до кооперації, недосконала державна, регіональна й місцева політика підтримки кластерів і нормативна база їх функціонування, фінансові перепони тощо.
Постановка завдання. Метою даного дослідження є формування та реалізаціїя кластерної моделі розвитку фармацевтичної галузі в Україні під призмою актуалізації аспекту кластеризації в зарубіжних країнах.
Виклад основного матеріалу. Проведений аналіз кластерізації саме фармацевтичного сектору в країнах Європейського Союзу продемонстрував, що стабільне економічне зростання суб’єктів фармацевтичної галузі забезпечується завдяки створенню кластерів з метою поєднання зусиль при розробці, виробництві й виведенні на ринок оригінальних лікарських засобів.
Висновки. Проведені дослідження дозволяють зробити висновок, що реалізація кластерного підходу сприяє оптимізації забезпечення населення лікарськими засобами за доступними цінами, підвищенню конкурентоспроможності СФГ і прозорості відносин між учасниками кластера.

Ключові слова: кластер; фармацевтична галузь; регіональний фармацевтичний кластер (РФК); суб’єкт фармацевтичної галузі (СФГ).

 

UDC 615.012:332.132(477.54)

O. V. Kozyrieva, Doctor of Economics,
Professor,
O. I. Garafonova, Doctor оf Economics,
Professor,
A. V. Yakovlev,
Doctor of Law,
Professor

MODERN TRENDS AND STRATEGIC DIRECTIONS OF REALIZATION OF THE CLUSTER MODEL FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY DEVELOPMENT IN UKRAINE

Urgency of the research. Today, the cluster model of the economy is being introduced in almost all countries of the world, clusters are functioning in many (and most often in innovative) sectors of the economy.
Target setting. For Ukraine, the urgency of creating pharmaceutical regional clusters is due to the need for the timeliness of providing the population with high-quality medicines in the required volumes at an affordable price.
Actual scientific researches and issues analysis. The problems of clustering in pharmacy today are not yet widespread. Certain aspects of the development of vertical and horizontal integration of the pharmaceutical industry in the context of its development are considered in the works by V. A. Zahorii, Z. M. Mnushko, A. S. Nemchenko, M. S. Ponomarenko, O. V. Posylkina, V. M. Tolochko.
Uninvestigated parts of general matters defining. The main problems that prevent the creation of clusters in Ukraine are businessmen’s distrust to each other, their unwillingness to cooperate, imperfect government, regional and local cluster support policies and the regulatory framework for their functioning, financial barriers, etc.
The research objective. The purpose of this study is the formation and implementation of a cluster model of the development of the pharmaceutical industry in Ukraine under the prism of the actualization of the clustering aspect in foreign countries.
The statement of basic materials. The analysis of the clusterization of the pharmaceutical sector in the European Union showed that stable growth of the pharmaceutical industry is achieved through the creation of clusters with the aim of combining efforts in the development, production and marketing of original medicines.
Conclusions. The conducted studies allow us to conclude that the implementation of the cluster approach contributes to optimizing the provision of medicinal products by the population at affordable prices, enhancing the competitiveness of the subject of pharmaceutical industry and transparency of relations between the participants in the cluster.

Keywords: cluster; pharmaceutical industry; regional pharmaceutical cluster (RPC); subject of pharmaceutical industry (SPI).

 

Література

1. Porter, M. E. Location, competition, and economic development: local clusters in a global economy / M. E. Porter // Economic Development Quarterly. - 2000. – 14 (1). - P. 15-34.
2. Porter, M. E. Clusters and the new economics of competition / M. E. Porter // Harvard Business Review. - 1998. - November-December. - P. 77-90.
3. Porter, M. E. Location, clusters and the ‘new’ microeconomics of competition / M. E. Porter // Business Economics. - 1998. - Vol. 33-1. - P. 7-17.
4. Solvell, O. Building the Cluster Commons - An Evolu-tion of 12 Cluster Organizations in Sweden 2005-2012 / О. Solvell, M. Williams. - Stockholm. Ivory Tower Publish-ers, 2013. - 348 p.
5. Solvell, O. Clusters: balancing evolutionary and constructing forces / O. Solvell. - Stockholm, Ivory Tower Publishing, 2008. - 452 p.
6. Rosenfield, S. A. Bringing business clusters into the mainstream of economic development / S. A. Rosenfield // European Planning Studies. - 1997. - Vol. 5-1. - P. 3-23.
7. Roelandt Theo J. A. Cluster Analysis and Cluster-Based Policy Making in OECD Countries. An Introduction and Theme / Theo J. A. Roelandt, Pim Den Hertog // Boosting Innovation. The Cluster Approach. OECD Publications. - Paris, France, 1999. - P. 9-23.
8. Swann, G. A comparison of the dynamics of industrial clustering in computing and biotechnology / G. Swann, M. Preveser // Research Policy. - 1996. - Vol. 25, issue 7. - P. 1139-1157.
9. Hatsch, S. Cluster Management Excellence in Germany / S. Hatsch, H. Kergel. - Berlin, 2013. - 350 p.
10. Войнаренко, М. П. Кластери в економіці: аналіз теорії і практики: монографія / М. П. Войнаренко. - Хмельницький: ХНУ, 2008. - 220 с.
11. Комар, Н. Концепція формування та державної підтримки кластерних структур в Європі / Н. Комар // Вісник Тернопільського національного технічного економічного університету. - 2014. - № 2. - С. 53-64.
12. Лещук, В. П. Формування кластерних структур у Волинській області / В. П. Лещук, С. В. Буснюк // Бізнес Інформ. - 2012. - № 11. - C. 93-96.
13. Толкованов, В. В. Кластери як інноваційний інструмент сталого місцевого і регіонального розвитку: українська практика та досвід зарубіжних країн [Електронний ресурс] / В. В. Толкованов // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управлін-ня». - 2013. – Вип. 2. - С. 16-27. - Режим доступу: http://amu.edu.ua/images/stories/Upr_2_2013.pdf.
14. Ярощук, М. Кластерна модель як ефективний інструмент розвитку приватного підприємництва / М. Ярощук // Проблеми повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности: сб. науч. тр.; НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти; [ред. кол. И. П. Булеев (отв. ред.) и др.] - Донецк, 2004. - С. 70-77.
15. Єрмолін, В. М. Роль інноваційних структур в р-алізації європейської регіональної кластерної політики / В. М. Єрмолін , К. С. Колесніков // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2009. – № 16 (94). – С. 19–28.
16. Карпінець, В. Й. Зарубіжний і вітчизняний досвід щодо створення та розвитку кластерів / В. Й. Карпінець // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2011. - №3 (12). – С. 106-112.
17. Левченко, А. О. Зарубіжний досвід функціонування кластерних утворень та шляхи його використання в Україні / А. О. Левченко, І. О. Царенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університе-ту. Економічні науки – 2017. - Вип. 31. - С. 71-79.

 

References

1. Porter, M. E. (2000). Location, competition, and economic development: local clusters in a global economy. Economic Development Quarterly, 14(1), 15-34 [in English].
2. Porter, M. E. (1998a). Clusters and the new economics of competition. Harvard Business Review, November-December, 77-90 [in English].
3. Porter, M. E. (1998b). Location, clusters and the ‘new’ microeconomics of competition. Business Economics, 33-1, 7-17 [in English].
4. Solvell, O., Williams M. (2013). Building the Cluster Commons - An Evolution of 12 Cluster Organizations in Sweden 2005-2012. Stockholm: Ivory Tower Publishers [in English].
5. Solvell, O. (2008). Clusters: balancing evolutionary and constructing forces. Stockholm: Ivory Tower Publishing [in English].
6. Rosenfield, S. A. (1997). Bringing business clusters into the mainstream of economic development. European Planning Studies, 5-1, 3-23 [in English].
7. Roelandt, T. J. A., Hertog, P. D. (1999). Cluster Analysis and Cluster-Based Policy Making in OECD Countries. An Introduction and Theme. Boosting Innovation. The Cluster Approach. OECD Publications (pp. 9-23). Paris [in English].
8. Swann, G., Preveser, M. (1996). A comparison of the dynamics of industrial clustering in computing and biotechnology. Research Policy, 25(7), 1139-1157 [in English].
9. Hatsch, S., Kergel, H. (2013). Cluster Management Excellence in Germany. Berlin [in English].
10. Voinarenko, M. P. (2008). Klastery v ekonomitsi: analiz teorii i praktyky [Clusters in Economics: An Analysis of Theory and Practice]. Khmelnytskyi: KhNUM [in Ukrainian].
11. N. Komar, N. (2014). Conception of development and state support of cluster structures in Europe. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho tekhnichnoho ekonomichnoho universytetu – Bulletin of Ternopil National Technical Econom-ic University, 2, 53-64 [in Ukrainian].
12. Leshchuk, V. P., Busniuk, S. V. (2012). Formuvannia klasternykh struktur u Volynskii oblasti [Formation of cluster structures in the Volyn region]. Biznes Inform - Business Inform, 11, 93-96 [in Ukrainian].
13. Tolkovanov, V. V. (2013). Klastery yak innovatsiinyi instrument staloho mistsevoho i rehionalnoho rozvytku: ukrainska praktyka ta dosvid zarubizhnykh krain [Clusters as an Innovative Tool for Sustainable Local and Regional Development: Ukrainian Practice and Experience in Foreign Countries]. Naukovyi visnyk Akademii munitsypalnoho upravlinnia: Zbirnyk naukovykh prats. Seriia «Upravlinnia» – Scientific Herald of the Academy of Municipal Management: Collection of scientific works. The "Management" series. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z= 722 [in Ukrainian].
14. Iaroshchuk, M. (2004). Klasterna model yak efektyvnyi instrument rozvytku pryvatnoho pidpryiemnytstva [Cluster model as an effective tool for the development of private entrepreneurship]. Problemi povysheniya effektivnosti funktsionirovaniya predpriyatiy razlichnykh form sobstvennosti – Problems and increase of efficiency of functioning of enterprises of various forms of ownership, 70-77 [in Ukrainian].
15. Iermolin, V. M., Kolesnikov, K. S. (2009). Rol innovatsiinykh struktur v realizatsii yevropeiskoi rehionalnoi klasternoi polityky [The role of innovation structures in the implementation of European regional cluster policy]. Naukovyi visnyk. Odeskyi derzhavnyi ekonomichnyi universytet. Nauky: ekonomika, politolohiia, istoriia – Scientific herald. Odessa State Economic University. Science: economics, political science, history, 16(94), 19-28 [in Ukrainian].
16. Karpinets, V. Y. (2011). Zarubizhnyi i vitchyznianyi dosvid shchodo stvorennia ta rozvytku klasteriv [Foreign and domestic advisers for the creation and development of clus-ters]. Visnyk Universytetu bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy – Bulletin of Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine, 3(12), 106-112 [in Ukrainian].
17. Levchenko, A. O., Tsarenko, I. O. (2017). Zarubizhnyi dosvid funktsionuvannia klasternykh utvoren ta shliakhy yoho vykorystannia v Ukraini [Foreign experience in the functioning of cluster formations and ways of its use in Ukraine]. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky – Scientific papers of Kirovohrad National Technical University. Economic sciences, 31, 71-79 [in Ukrainian].

Прочитано 1370 раз Последнее изменение Четверг, 20 Июня 2019 07:57
 

На сайте

Сейчас 176 гостей онлайн

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня4611
mod_vvisit_counterВчера10328
mod_vvisit_counterНа этой неделе20378
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе35415
mod_vvisit_counterВ этом месяце122964
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце162197
mod_vvisit_counterВсего5269293