Архив

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свежий номер ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ Якубек П., Шапошникова І. В., Шапошников К. С. Напрями адаптації світового досвіду розвитку вищої освіти в Україні у період становлення інформаційної економіки

Якубек П., Шапошникова І. В., Шапошников К. С. Напрями адаптації світового досвіду розвитку вищої освіти в Україні у період становлення інформаційної економіки

Оцените материал
(0 голосов)

DOI: 10.25140/2410-9576-2019-1(17)-78-84

УДК 330.101

П. Якубек, к. е. н., доцент,
І. В. Шапошникова, д. соц. н., доцент,
К. С. Шапошников, д. е. н., професор

НАПРЯМИ АДАПТАЦІЇ СВІТОВОГО ДОСВІДУ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Актуальність теми дослідження. Ключовим чинником соціально-економічного, інституційного, політичного та культурного розвитку будь-якої країни є освіта. У свою чергу, реалізація концепції сталого розвитку є одним із завдань формування інформаційної економіки та залежить від якісних характеристик людського капіталу.
Постановка проблеми. У зв’язку з швидким зростанням ринку інноваційної продукції та високим рівнем його конкуренції доцільним є пошук стратегічних напрямів забезпечення інноваційного розвитку вищої освіти шляхом дослідження світового досвіду та перспективних напрямів його адаптації в Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні положення щодо розвитку вищої освіти в Україні знайшли відображення в розробках таких вітчизняних та зарубіжних фахівців як: В. Авер’янова, Г. Атаманчук, О. Васильєвої, М. Вебер, Д. Зеркін, О. Овчарук, А. Стадник, Є. Суліми, Н. Холявко, В. Цвєтковогом, С. Шкарлета, О. Якименка та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на значні наукові напрацювання аналіз останніх публікацій свідчить про необхідність дослідження наукових підходів до адаптації світового досвіду щодо розвитку вищої освіти в Україні.
Постановка завдання. Стаття покликана струк-турувати методологічні підходи до адаптації світового досвіду розвитку вищої освіти у період становлення інформаційної економіки в Україні.
Виклад основного матеріалу. У статті розгляну-то та визначено особливості розвитку вищої освіти у країнах світу. Систематизований методологічний підхід до визначення напрямів інноваційного розвитку сфери вищої освіти в умовах становлення інформаційної економіки. Виокремлено напрями адаптації світового досвіду в Україні.
Висновки. Результатами дослідження є розроблені заходи щодо адаптації світового досвіду розвитку вищої освіти в інформаційній економіці: структурно-функціональні, інформаційно-комунікаційні, науково-інноваційні, фінансові, мотиваційні, темпологічні, інституційні.

Ключові слова: вища освіта; розвиток, інформаційна економіка; інновації; державна політика.

 

UDС 330.101

P. Yаkubеk, Candidate of Economic Sciences,
Associate Рrofessor,
I. V. Shaposhnykova, Doctor оf Sociology,
Associate Рrofessor,
K. S. Shaposhnykov, Doctor of Economics,
Professor

DIRECTIONS OF WORLD EXPERIENCE ADAPTATION OF HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT IN UKRAINE DURING
THE INFORMATION ECONOMICS FORMATION

Urgеnсy оf thе rеsеаrсh. Education is the key factor in the socio-economic, institutional, political and cultural development of any country. In turn, the sustainable development concept implementation is one of the tasks of the information economy formation and depends on the qualitative characteristics of human capital.
Tаrgеt sеttіng. Due to the rapid growth of the innovative products market and the high level of its competition, it is expedient to search for strategic directions of providing innovative development of higher education by studying world experience and perspective directions of its adaptation in Ukraine.
Асtuаl sсіеntіfіс rеsеаrсhеs аnd іssuеs аnаlysіs. The main provisions for the development of higher education in Ukraine have been reflected in the development of such domestic and foreign experts as V. Averianov, H. Atamanchuk, O. Vasylieva, M. Veber, D. Zerkin, O. Ovcharuk, A. Stadnyk, Ye. Sulima, N. Kholiavko, V. Tsvietkovoh, S. Shkarlet, O. Yakymenko, etc.
Unіnvеstіgаtеd раrts оf gеnеrаl mаttеrs dеfіnіng.
Despite the considerable scientific developments, the analysis of recent publications shows the need to study scientific approaches to the adaptation of world experience on the development of higher education in Ukraine.
Thе rеsеаrсh оbjесtіvе. The article is aimed to structure the methodological approaches to the adaptation of world experience in the development of higher education in the peri-od of the information economy formation in Ukraine.
Thе stаtеmеnt оf bаsіс mаtеrіаls. The peculiarities of the higher education development in the countries of the world are considered and determined in the article. The methodological approach to the definition of innovative development directions of the sphere of higher education in the conditions of the information economy formation are systematized. The directions of world experience adaptation in Ukraine are singled out.
Соnсlusіоns. The results of the study include measures to adapt world experience in the higher education development in the information economy: structural and functional, information and communication, research and innovation, financial, motivational, tempological, institutional.

Kеywоrds: higher education; development, information economy; innovation; state policy.

 

Література

1. Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи : бібліотека з освітньої політики / за заг. ред. О. В. Овчарук. - К. : К.І.С., 2004. - 112 с.
2. Кобилянська, І. В. Організація системи освіти в Іспанії / І. В. Кобилянська // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". - 2011. - № 4. - С. 60-65.
3. Захаревич Г. О. Державне кредитування здобуття вищої освіти : вітчизняний та зарубіжний досвід [Електрон-ний ресурс] / Г. О. Захаревич // Економiчний часопис-XXI.  - 2011. - № 9-10. - С. 41-44. – Режим доступу : httр://sоskіn.іnfо/еа/2011/9-10/201117.html.
4. Shestakovska T., Kholiavko N. The Economic and Legal Mechanism of Commercialization of R&DResults. Economics & Education. International Scientific Journal. Vol. 3, Issue 1. Riga, 2018p.23-29.
5. Brаdlеy J. Іntеgrіty іn hіghеr еduсаtіоn mаrkеtіng? А tyроlоgy оf mіslеаdіng dаtа-bаsеd сlаіms іn thе unіvеrsіty рrоsресtus. Іntеrnаtіоnаl Jоurnаl fоr Еduсаtіоnаl Іntеgrіty. 2013. Vоl. 9. Nо. 2. Dесеmbеr. Р. 74–88.
6. Холявко Н. І. Пріоритети інноваційного розвитку ВНЗ України / Н. І. Холявко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2014. - Вип. 10 (1). - С. 173-181.

References

1. Ovcharuk, O. V. (Eds.). (2004). Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy: biblioteka z osvitnoi polityky [Competence approach in modern education: world-wide experience and Ukrainian perspectives: library on educational policy]. Kyiv: K.I.S. [in Ukrainian].
2. Kobylianska, I. V. (2011). Orhanizatsiia systemy osvity v Ispanii [Organization of the education system in Spain]. Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii Universytetu "Ukraina" – Collection of scientific works of the Khmelnytsky Institute of Social Technologies at the Univeristy "Ukraine", 4, 60-65 [in Ukrainian].
3. Zakharevych, H. O. (2011). Derzhavne kredytuvannia zdobuttia vyshchoi osvity : vitchyznianyi ta zarubizhnyi dosvid [Public Loans for Higher Education: Domestic and Foreign Experience]. Ekonomichnyi chasopys-XXI – Economic Annals-XXI, 9-10, 41-44. Retrieved from httr://soskin.info/ea/2011/9-10/201117.html [in Ukrainian].
4. Shestakovska, T., Kholiavko, N. (2018). The Economic and Legal Mechanism of Commercialization of R&DResults. Economics & Education, 3(1), 23-29 [in Ukrainian].
5. Bradley, J. (2013). Integrity in higher edusation marketing? A tyrology of misleading data-based slaims in the university rrosrestus. International Journal for Edusational Integrity, 9(2), 74-88 [in Ukrainian].
6. Kholiavko, N. I. (2014). Priorytety innovatsiinoho rozvyt-ku VNZ Ukrainy [Priorities of Innovation Development of Higher Education Institutions in Ukraine]. Aktualni problemy rozvytku ekonomiky rehionu – Current Problems development of the economy of the region, 10(1), 173-181 [in Ukrainian].

Прочитано 1481 раз Последнее изменение Четверг, 20 Июня 2019 12:19
 

На сайте

Сейчас 191 гостей онлайн

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня4652
mod_vvisit_counterВчера10328
mod_vvisit_counterНа этой неделе20419
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе35415
mod_vvisit_counterВ этом месяце123005
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце162197
mod_vvisit_counterВсего5269334