Архив

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свежий номер ФИНАНСЫ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО Ремнёва Л. М., Николаенко Ю. В. Концептуализация парадигмальных сдвигов в системе финансового менеджмента под влиянием глобальных мегатрендов экономического развития

Ремнёва Л. М., Николаенко Ю. В. Концептуализация парадигмальных сдвигов в системе финансового менеджмента под влиянием глобальных мегатрендов экономического развития

Оцените материал
(0 голосов)

УДК 06.044.5:336.012.23

Л. М. Ремньова, к. е. н., доцент,

Ю. В. Ніколаєнко, к. е. н., доцент

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ЗРУШЕНЬ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІД ВПЛИВОМ ГЛОБАЛЬНИХ МЕГАТРЕНДІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Анотація. У статті розглянуто вплив світових мегатрендів економічного розивитку (глобалізації, фінансіалізації, інформатизації, інтелектуалізації, соціалізації) на фінансову систему як об’єкт управління. До основних наслідків такого впливу віднесено: появу якісно нових послуг, фінансових продуктів та фінансових інструментів; видозміну механізмів та обсягів надання фінансових послуг в умовах підвищення фінансових ризиків, посилення нестабільності та циклічності розвитку фінансових ринків, загрози світових фінансових криз; складність у досягненні рівноважного стану фінансової системи через розбалансованість грошових потоків і відриву грошової маси від реального забезпечення; ущільнення простору та зменшення витрат часу на проведення міжнародних фінансових операцій, «віртуалізація» фінансових інструментів та об’єктивне підвищення потреби у захисті від кіберзагроз; перетворення фінансового менеджменту у реальний драйвер ефективності відтворювальних процесів, впровадження нових ідей та інновацій; необхідність переорієнтації фінансових потоківна сталий розвиток та пошук нових критеріїв ефективності інвестиційної та фінансової діяльності економічних суб’єктів в системі «природа-виробництво-суспільство». Зроблено висновок щодо зміни концептуальних засад формування нової парадигми фінансового менеджменту в ХХІ столітті. До основних принципів формування системи фінансового менеджменту у змінюваному глобальному середовищі віднесено: домінування парадигми цінності як основи вартісно-орієнтованого фінансового менеджменту; пріоритет адаптивного фінансового управління змінами за фазами циклів; визнання в якості основного критерію ефективності максимізації операційних грошових потоків; підвищення ролі фінансових менеджерів у вирішенні агентських конфліктів; трансформація інформації, знань та інновацій в основний ресурс фінансового управління; необхідність розробки стратегій сталого управління фінансами.

Ключові слова: фінансова система, фінансовий менеджмент, глобальні мегатренди, вартісно-орієнтоване управління фінансами.

Л. М. Ремнёва, к. э. н., доцент,

Ю. В. Николаенко, к. э. н., доцент

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПАРАДИГМАЛЬНЫХ СДВИГОВ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПОД ВЛИЯНИЕМ ГЛОБАЛЬНЫХ МЕГАТРЕНДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация. В статье рассмотрено влияние мировых мегатрендов экономического розивитку (глобализации, финансиализации, информатизации, интеллектуализации, социализации) на финансовую систему как объект управления. К основным последствиям такого влияния отнесены: появление качественно новых услуг, финансовых продуктов и финансовых инструментов; видоизменение механизмов и объемов предоставления финансовых услуг в условиях повышения финансовых рисков, усиления нестабильности и цикличности развития финансовых рынков, угрозы мировых финансовых кризисов; сложность в достижении равновесного состояния финансовой системы из-за разбалансированности денежных потоков и отрыва денежной массы от реального обеспечения; уплотнение пространства и уменьшение затрат времени на проведение международных финансовых операций, «виртуализация» финансовых инструментов и объективное повышение потребности в защите от киберугроз; преобразования финансового менеджмента в реальный драйвер эффективности воспроизводственных процессов, внедрение новых идей и инноваций; необходимость переориентации финансовых потоков на устойчивое развитие и поиск новых критериев эффективности инвестиционной и финансовой деятельности экономических субъектов в системе «природа-производство-общество». Сделан вывод об изменении концептуальных основ формирования новой парадигмы финансового менеджмента в XXI веке. К основным принципам формирования системы финансового менеджмента в изменяющемся глобальной среде отнесены: доминирование парадигмы ценности как основы ценностно-ориентированного финансового менеджмента; приоритет адаптивного финансового управления изменениями по фазам циклов; признание в качестве основного критерия эффективности максимизации операционных денежных потоков; повышение роли финансовых менеджеров в решении агентских конфликтов; трансформация информации, знаний и инноваций в основной ресурс финансового управления; необходимость разработки стратегий устойчивого управления финансами.

Ключевые слова: финансовая система, финансовый менеджмент, глобальные мегатренды, стоимостно-ориентированное управление финансами.

L. M. Remnyova, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Yu. V. Nikolaienko, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

CONCEPTUALIZATION OF PARADIGM’S SHIFTS IN THE SYSTEM OF FINANCIAL MANAGEMENT UNDER THE INFLUENCE OF GLOBAL MEGATRENDS IN ECONOMIC DEVELOPMENT

Abstract. The article examines the impact of global megatrends of economic development (globalization, financialization, informatization, intellectualization, socialization) on the financial system as an object of management. The main consequences of such exposure include: the emergence of a qualitatively new services, financial products and financial instruments; modification of the mechanisms and the volumes of financial services in the context of rising financial risks, increasing instability and recurrence of financial markets, the threat of global financial crisis; difficulty in achieving equilibrium state of the financial system due to the imbalance of cash flows and the separation of money from the real security; seal area and reduce the time required to conduct international financial transactions, "virtualization" of financial instruments and the objective need to increase protection from cyber threats; transformation of financial management in the real driver of efficiency of reproduction processes, new ideas and innovations; the need to reorient financial flows on sustainable development and the search for new criteria of the investment and financial activities of economic entities in the "production-nature-society." The conclusion to change the conceptual principles of forming a new paradigm of financial management in the XXI century has been drawn. The main principles of forming the financial management system in the changing global environment are: the dominance paradigm values as the basis of value-oriented financial management; priority of adaptive changes in the financial management of the phases of cycles; recognition as the main criterion of maximizing the efficiency of operating cash flows; enhancing the role of financial managers in resolving conflicts agency; transformation of information, knowledge and innovation to the core resource financial management; the need to develop strategies for sustainable financial management.

Keywords: financial system, financial management, global megatrends, value-oriented financial management.

 

Прочитано 5222 раз Последнее изменение Понедельник, 12 Октября 2015 11:36
 

На сайте

Сейчас 58 гостей онлайн

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня3163
mod_vvisit_counterВчера5060
mod_vvisit_counterНа этой неделе13357
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе35613
mod_vvisit_counterВ этом месяце101309
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце146546
mod_vvisit_counterВсего4182331