Архив

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свежий номер УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ Климов А. В. Усовершенствование информационно-аналитического обеспечения управления расходами предприятия

Климов А. В. Усовершенствование информационно-аналитического обеспечения управления расходами предприятия

Оцените материал
(0 голосов)

УДК 657.471

А. В. Клімов, к. е. н.

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. Розглянуто провідну роль витрат в оцінюванні ефективності розвитку підприємств. Зазначено, що витрати впливають не тільки на собівартість продукції та її ціну, а й на обсяг одержаного прибутку. Актуалізується проблема контролю зростання витрат та отримання неупередженої інформації щодо діяльності підприємства. Зазначена необхідність формування дієвої системи обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємства. Діяльність підприємства розглянута з позиції процесного підходу (підприємство є сукупністю взаємопов’язаних потокових процесів). Представлена модель обліку витрат на управління підприємством як сукупністю бізнес-процесів. Визначено, що інтенсивність витрат, навіть при раціонально організованому управлінні, не залишається постійною і зростає з ускладненням таких процесів. Надана економічна постановка завдання щодо визначен-ня рівня оптимальності управління бізнес-процесами підприємства через визначення загальних витрат на управління такими процесами. Розглянута та наочно представлена структура витрат на управління бізнес-процесами підприємства. Представлена схема пошуку оптимального варіанту управління бізнес-процесами. Визначено, що основні витрати йдуть на усунення невідповідностей значень параметричних характеристик бізнес-процесів. Наведено логіку формування стратегії зниження сукупних витрат на управління бізнес-процесами підприємства. Наукова новизна дослідження полягає в удосконаленні інформаційно-аналітичного забезпечення управління витратами підприємства, відмінність якого полягає у врахуванні сценарію стратегічної поведінки підприємства та орієнтуванні на стан управління параметрами його бізнес-процесів при відборі та визначенні цільових орієнтирів.

Ключові слова: витрати, бізнес-процеси, інформаційно-аналітичне забезпечення, підприємство.

А. В. Климов, к. э. н.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. Рассмотрена ведущая роль затрат в оценке эффективности развития предприятий. Указано, что расходы влияют не только на себестоимость продукции и ее цену, но и на объем полученной прибыли. Актуализируется проблема контроля роста затрат и получения объективной информации о деятельности предприятия. Отмечена необходимость формирования действенной системы учетно-аналитического обеспечения управления затратами предприятия. Деятельность предприятия рассмотрена с позиции процессного подхода (предприятие является совокупностью взаимосвязанных потоковых процессов). Представлена модель учета затрат на управление предприятием как совокупность бизнес-процессов. Определено, что интенсивность расходов, даже при правильно организованном управлении, не остается постоянной и растет с усложнением таких процессов. Предоставлена экономическая постановка задачи по определению уровня оптимальности управления бизнес-процессами предприятия через определение общих затрат на управление такими процессами. Рассмотрена и наглядно представлена структура расходов на управление бизнес-процессами предприятия. Представлена схема поиска оптимального варианта управления бизнес-процессами. Определено, что основные расходы идут на устранение несоответствий значений параметрических характеристик бизнес-процессов. Приведена логика формирования стратегии снижения совокупных затрат на управление бизнес-процессами предприятия. Научная новизна исследования заключается в совершенствовании информационно-аналитического обеспечения управления затратами предприятия, отличие которого состоит в учете сценария стратегического поведения предприятия и ориентировании на состояние управления параметрами его бизнес-процессов при отборе и определении целевых ориентиров.

Ключевые слова: расходы, бизнес-процессы, информационно-аналитическое обеспечение, предприятие.

A. V. Klimov, Candidate of Economic Sciences

IMPROVEMENT OF INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF ENTERPRISE COST MANAGEMENT

Abstract. The leading role in assessing the cost effectiveness of enterprises has been considered. It's been indicated that costs affect not only the cost of production and its price but the amount of profit. The control issue of diseconomy and receipts of unbiased information on the enterprise. The need to form an effective system of accounting and analytical software management costs has been indicated. The enterprise activities has been considered from the process approach perspective (enterprise is a set of related flow processes). The model of cost accounting for business management as a set of business processes has been presented It's been determined that the intensity of the costs, even if management is rationally organized, remains constant and increases with the complexity of such processes. This economic problem definition to determine the optimal management of business processes by determining the total cost of managing such processes has been presented. Discussed and clearly shows the cost structure of business process management company has been discussed and visualized. The search pattern of the optimal variant of business process management has been presented. It's been determined that basic expenses are required for reconciling the discrepancies in values of parametric characteristics of business processes. Shows the logic of forming strategy to reduce the overall cost of business process management company has been introduced. The scientific novelty of research is to improve the information and analytical support of cost management company and its difference is in the consideration of strategic behavior scenario the company and the state orienteering control parameters of its business processes in the process of selecting and defining targets.

Keywords: costs, business processes, information and analytical support, enterprise.

 

Прочитано 5624 раз Последнее изменение Среда, 13 Апреля 2016 11:25
 

На сайте

Сейчас 51 гостей онлайн

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня3769
mod_vvisit_counterВчера5469
mod_vvisit_counterНа этой неделе34231
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе32184
mod_vvisit_counterВ этом месяце89896
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце181832
mod_vvisit_counterВсего5074028