Версия для печати

Mnykh O. B., Safonov Yu. M. Exit from innovation crisis of Ukraine and identification of new economic zones of problem marketing and logistic situations

Оцените материал
(0 голосов)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-4(16)-86-95

UDC 658.7:658.8

O. B. Mnykh, Doctor of Economics,
Professor,
Yu. M. Safonov, Doctor of Economics,
Professor

EXIT FROM INNOVATION CRISIS OF UKRAINE AND IDENTIFICATION OF NEW ECONOMIC ZONES
OF PROBLEM MARKETING AND LOGISTIC SITUATIONS

Urgency of the research. The globalization of business permeates all spheres of life of economic agents and their functioning can not be successful without increasing the social value of marketing and logistics.
Target setting. The competent detection of problem ar-eas in the field of marketing and logistics can influence the speed of the exit from the innovation crisis in various sectors of the economy.
Actual scientific researches and issues analysis. Significant contributions to the development of the methodological provisions on the problems of innovation economics and the interaction of marketing and logistics were made by foreign and domestic scientists, such as I. Ansoff, F. Kotler, V. L. Dykan, S. N. Illyashenko, Ye. V. Krykavsky, N. I. Chukhray et al.
Uninvestigated parts of general matters defining. In the field of marketing and logistics include both hidden large reserves and the potential for emerging from crisis situations and the innovative development of market participants.
The objective of the research is to identify new economic zones of problem marketing and logistics situations and development of a systematic approach in innovation management activity on macro- and mіcro levels.
The statement of basic materials. Identification of new economic zones of problem marketing and logistics situations for the purpose of implementation of the system ap-proach to management of innovation activity is given. The scheme of interaction of marketing and logistics with the change of priorities in the activity of the innovative active enterprise is shown.
Conclusions. Identification of problem areas and stable relationships of market agents opens up new perspectives for enriching the content of marketing and logistics relation-ships and their emergence from the innovation crisis.

Keywords: innovation crisis; innovative activity; economy; potential; marketing; logistics; system.

 

УДК 658.7:658.8

О. Б. Мних, д. е. н., професор,
Ю. М.Сафонов, д. е. н., професор

ВИХІД З ІННОВАЦІЙНОЇ КРИЗИ УКРАЇНИ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ НОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН
ПРОБЛЕМНИХ МАРКЕТИНГОВИХ І ЛОГІСТИЧНИХ СИТУАЦІЙ

Актуальність теми дослідження. Глобалізація бізнесу пронизує всі сфери життєдіяльності економічних агентів і їх функціонування не може бути успішним без підвищення суспільної цінності маркетингу і логістики.
Постановка проблеми. Від грамотного виявлення проблемних зон у сфері маркетингу і логістики буде залежати швидкість виходу з інноваційної кризи в різних галузях економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток методологічних і методичних положень з проблем інноваційної економіки і взаємодії маркетингу та логістики внесли закордонні і вітчизняні вчені: І. Ансофф, Ф. Котлер, В. Л. Дикань, С. М. Ілляшенко, Є. В. Крикавський, Н. І. Чухрай та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У сфері маркетингу і логістики приховані значні резерви та потенційні можливості виходу із кризових ситуацій та інноваційного розвитку учасників ринкових відносин.
Постановка завдання. ідентифікація нових економічних зон проблемних маркетингових і логістичних ситуацій та розроблення системного підходу до управління інноваційною діяльністю на макро- і мікрорівнях.
Виклад основного матеріалу. Дано ідентифікацію нових економічних зон проблемних маркетингових і логістичних ситуацій для цілей впровадження системного підходу до управління інноваційною діяльністю. Показано схему взаємодії у сфері маркетингу і логістики при зміні пріоритетів у діяльності інноваційно активного підприємства.
Висновки. Ідентифікація проблемних зон і стійких взаємозв’язків ринкових агентів відкриває нові перспективи збагачення змісту взаємовідносин маркетингу і логістики і їх вихід з інноваційної кризи.

Ключові слова: інноваційна криза; інноваційна діяль-ність; економіка; потенціал; маркетинг; логістика; система.

 

References

1. Amosha, O. I., Nikolayenko, А. І. (2015). Natsionalna innovatsiyna systema Ukrayiny v konteksti mizhnarodnykh porivnyan [National Innovation System of Ukraine in the Context of International Comparisons]. Ekonomichnyy visnyk Donbasu – Economic Bulletin Donbass, 1(39), 115-121 [in Ukrainian].

2. Illyasheno, S. M. (Eds.). (2013). Innovatsiyi u marketynhu i menedzhmenti [Innovation in marketing and management]. Sumy: TOV «Drukarskyy dim «Papirus» – LLC "Printing House "Papyrus" [in Ukrainian].

3. Chukhray, N. I. (2002). Formuvannya innovatsiynoho potentsialu pidpryyemstva: marketynhove ta lohistychne zab-ezpechennya [Formation of innovative potential of the enter-prise: marketing and logistic support]. Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu «Lvivska politekhnika» [in Ukrainian].

4. Krykavskyy, Ye., Chornopyska, N. (2012). Ukrayina u hlobalnykh lantsyuhakh postavok [Ukraine in global supply chains]. Lohistyka: teoriya ta praktyka. – Logistics: Theory and Practice, 1, 92-100 [in Ukrainian].

5. Shkurupiy, O. V., Bazavluk, N. H. (2016). Konkurentos-promozhne funktsionuvannya natsionalnoyi ekonomiky na osnovi chynnykiv intelektualno-innovatsiynoho rozvytku [Competitive functioning of the national economy on the basis of factors of intellectual and innovation development]. Poltava: PUET [in Ukrainian].

6. Fedulova, L. I. (2014). Kontseptualni zasady formu-vannya innovatsiynoyi systemy pidpryyemstv [Conceptual Principles of the Formation of an Innovative System of Enter-prises]. Aktualni problemy ekonomiky – Actual problems of the economy, 10, 195-205 [in Ukrainian].

7. Illyashenko, S. M., Holysheva, Yе. O., Kolodka, A. V. (2017). Upravlinnya intelektualnym kapitalom pidpryyemstva [Management of the intellectual capital of the enterprise]. Su-my: TOV «Trytoriya» [in Ukrainian].

8. Lyashenko, V. I., Kotov, Ye. V. (2015). Ukrayina XXI: neoidustrialna derzhava abo «krakh proektu»? [Ukraine 21: Neoindustrial Power or "Crash Project"]. Kyiv [in Ukrainian].

9. Dykan, V. L. (2017). Inzhynirynho-marketynhovyy tsentr innovatsiynykh tekhnolohiy yak osnova aktyvizatsiyi inno-vatsiyno-investytsiynoho potentsialu pidpryyemstv zaliznych-noho transportu [Engineering-market center of innovational technologies as the basis of activation of the innovation and investment potential of railway enterprises]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti – Bulletin of Transport and Industry Economics, 57, 9-20 [in Ukrainian].

10. e-Estonia, ili Tsyfrovoi lider Yevropy [E-Estonia, or Digital Leader of Europe]. (2017). innotechnews.com. Re-trieved from http://innotechnews.com/reviews/1931-e-estonia-ili-tsifrovoj-lider-evropy [in Russian].

11. Bloomberg nazvav 10 nayhirshykh ekonomik svitu v 2016 rotsi [Bloomberg called the 10 worst economies in the world in 2016]. (2016). zn.ua. Retrieved from https://zn.ua/ECONOMICS/bloomberg-nazval-10-hudshih-ekonomik-mira-v-2016-godu-200867_.html [in Ukrainian].

12. Vprovadzhennya innovatsiy na promyslovykh pidpryyemstvakh [Implementation of innovations at industrial enterprises]. (2015). Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

13. Ryzyky i zahrozy ekonomichniy bezpetsi Ukrayiny u 2015-2016 rr. ta mekhanizmy yikh minimizatsiyi. Analitychna zapyska [Risks and threats to economic security of Ukraine in 2015-2016 and mechanisms for their minimization. Analytical note]. (n.d.). www.niss.gov.ua. Retrieved from http://www.niss.gov.ua/articles/1886/ [in Ukrainian].

14. Sobkevych, O. V., Shevchenko, A. V., Mykhaylychen-ko, K. M., Rusan, V. M., Byelashov, Yе. V., et al. (2017). Re-alnyy sektor ekonomiky Ukrayiny: priorytety rozvytku v umo-vakh zminy vektora ekonomichnoyi polityky [The real sector of the economy of Ukraine: priority development in the conditions of changing the vector of economic policy]. Kyiv: NISD [in Ukrainian].

15. Ukrayina uviyshla v TOP-50 innovatsiynykh krayin [Ukraine entered TOP-50 innovative countries]. (2017). www.epravda.com.ua. Retrieved from https://www. epravda.com.ua/news/2017/06/15/626071/ [in Ukrainian].

16. Valovyi vnutrishniy product [Gross Domestic Product]. (n.d.). www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat. gov.ua/operativ/operativ2018/vvp/vvp_kv/vvp_kv_u/vvpf_kv2018u.htm [in Ukrainian].

17. Derzhavnyi borh Ukrayiny [State debt of Ukraine]. (2018). index.minfin.com.ua. Retrieved from https://index. minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/2018 [in Ukrainian].

18. The Global Innovation Index 2017 [Global Innovation Index 2017]. (n.d.). www.globalinnovationindex.org. Retrieved from https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report# [in Ukrainian].

19. Stratehiya staloyi lohistyky ta Plan diy dlya Ukrayiny Proekt dlya rozhlyadu [Sustainable Logistics Strategy and Ukraine's Dialogue Plan. Project to review]. (n.d.). mtu.gov.ua. Retrieved from https://mtu.gov.ua/files/Logistics.pdf [in Ukrainian].

Література

1. Амоша, О. І., Ніколаєнко, А. І. . Національна інно-ваційна система України в контексті міжнародних порівнянь / Економічний вісник Донбасу. – 2015. – № 1 (39). – С. 115–121.

2. Інновації у маркетингу і менеджменті: монографія / за заг. ред. д.е.н., професора С. М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2013. – 616 с.

3. Чухрай, Н. І. Формування інноваційного потенціалу підприємства: маркетингове та логістичне забезпечення: монографія / Наталія Чухрай. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2002. – 314 с.

4. Крикавський, Є., Чорнописька, Н. Україна у глобаль-них ланцюгах поставок / Логістика: теорія та практика. – 2012. – № . 1. – С. 92–100.

5. Шкурупій, О. В. ,Базавлук, Н. Г. Конкурентоспро-можне функціонування національної економіки на основі чинників інтелектуально- інноваційного розвитку : моно-графія.– Полтава : ПУЕТ, 2016. – 247 с.

6. Федулова, Л. І. Концептуальні засади формування інноваційної системи підприємств / Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 10. - С. 195-205.

7. Ілляшенко, С. М., Голишев, Є. О., Колодка, А. В. Управління інтелектуальним капіталом підприємства: мо-нографія . – Суми : ТОВ «Триторія», 2017. – 360 с.

8. Ляшенко, В. І., Котов, Є. В. Україна XXI: неоінду-стріальна держава або «краховий проект»: монографія . - Інститут економіки промисловості. - Полтавський універси-тет економіки і торгівлі. - Київ, 2015. -196 с.

9. Дикань, В. Л. Інжиниринго-ринковий центр інно-ваційних технологій як основа активізації інноваційно-інвестиційного потенціалу підприемств залізничного транспорту / Вісник економіки транспорту та промисло-вості. - 2017. - Вип. 57. - С. 9-20.

10. e-Estonia, или Цифровой лидер Европы. Режим до-ступу http://innotechnews.com/reviews/1931-e-estonia-ili-tsifrovoj-lider-evropy.

11. Bloomberg назвав 10 найгірших економік світу в 2016 році. Режим доступу https://zn.ua/ECONOMICS/ bloomberg-nazval-10-hudshih-ekonomik-mira-v-2016-godu-200867_.html.

12. Впровадження інновацій на промислових підприємствах : Статистичний збірник [Електронний ре-сурс]. – К. : Державна служба статистики України, 2015. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

13. Ризики і загрози економічній безпеці України у 2015-2016 рр. та механізми їх мінімізації. Аналітична за-писка .Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1886/.

14. Реальний сектор економіки України: пріоритети ро-звитку в умовах зміни вектора економічної політики : аналіт. доп. / О. В. Собкевич, А. В. Шевченко, К. М. Михай-личенко, В. М. Русан, Є. В. Бєлашов [та ін.]. – К. : НІСД, 2017. – С. 40

15. Україна увійшла в ТОП-50 інноваційних країн.
Режим доступу https://www.epravda.com.ua/news /2017/06/15/626071/.

16. Валовий внутрішній продукт. Режим доступу http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/vvp/vvp_kv/vvp_kv_u/vvpf_kv2018u.htm.

17. Державний борг України. Режим доступу https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/2018.

18. Глобальний інноваційний індекс 2017. Отримано з https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report#.

19. Стратегія сталої логістики та План діалогу України. Проект для розгляду. Режим доступу https://mtu.gov. ua/files/Logistics.pdf.

 

Прочитано 4251 раз Последнее изменение Среда, 08 Мая 2019 08:58