Архив

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Суржик В. Г. Сучасні підходи щодо визначення економічної квінтесенції судово- бухгалтерської експертизи в Україні

Оцените материал
(0 голосов)

DOI: 10.25140/2410-9576-2019-1(17)-166-172

УДК 657.92

В. Г. Суржик, к. е. н., доцент

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КВІНТЕСЕНЦІЇ
СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ

Актуальність теми дослідження. У зв’язку із широким застосуванням судово-бухгалтерської експертизи виникає потреба у визначенні її економічної квінтесенції.
Постановка проблеми. Відповідно до процесуального законодавства більшість питань економічного характеру, необхідність вирішення яких стоїть перед слідчими або судовими органами, вирішуються шляхом проведення судово-бухгалтерських експертиз.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання судово-бухгалтерської експертизи знайшли відображення у працях: М. Т. Білухи, М. І. Камлика, В. О. Шевчука; Т. М. Арзуманяна, Г. А. Атанесяна, А. М. Бєлова, Б. А. Бор’яна, Н. Г. Гаджиєва, Т. М. Дмітрієнка.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Результати попередніх досліджень не розкрили економіко-правову квінтесенцію судово-бухгалтерської експертизи.
Постановка завдання. Головним завданням цієї роботи є розкриття економічної квінтесенції судово-бухгалтерської експертизи з позиції бухгалтерського обліку.
Виклад основного матеріалу. Історично склалося так, що судово-бухгалтерська експертиза застосовува-лась в окремих випадках і слугувала інструментом підтвердження чи спростування складу економічного злочину. Особливістю цього процесу при вивченні обставин господарських спорів і економічних злочинів є необхідність використання не лише юридичних, але й спеціальних еконо-мічних, зокрема бухгалтерських, знань.
Серед їх сукупності в процесі розслідування найваж-ливішими стають знання з бухгалтерського обліку, економічного аналізу, господарського контролю.
Висновки. Дослідження економічних основ та практичного застосування дало підстави стверджувати, що судово-бухгалтерська експертиза - дослідження експертами із професійними знаннями бухгалтерського обліку бухгалтерських документів, звітності, що проводиться в ході досудових слідчих дій і судових процесів та є наслід-ком конфліктних ситуацій господарської діяльності підприємства та інституційного середовища навколо нього.

Ключові слова: судово-бухгалтерська експертиза; експерт-бухгалтер; судовий експерт; бухгалтерський облік.

 

UDC 657.92

V. G. Surzhyk, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

MODERN APPROACHES TO THE DETERMINATION OF ECONOMIC QUINTUMENESS
OF FORENSIC ACCOUNTING EXPERTISE IN UKRAINE

Urgency of the research. Due to the wide application of forensic accounting expertise, there is a need to determine its economic quintessence.
Target setting. In accordance with the procedural law, most of the issues of an economic nature, the need to ad-dress investigators or judicial authorities are resolved by conducting forensic accounting examinations.
Actual scientific researches and issues analysis. Some issues of forensic accounting were reflected in the works by M. T. Bilukha, M. I. Kamlik, V. O. Shevchuk, T. M. Arzumanyan, G.A. Atanesyan, A.M. Belov, B. A. Borian, N. G. Gadzhiev, T. M. Dmitryienko.
Uninvestigated parts of general matters defining. The results of previous studies did not reveal the economic and legal quintessence of forensic accounting expertise.
The research objective. The main task of this work is to disclose the economic quintessence of forensic accounting from the standpoint of accounting.
The statement of basic materials. Historically, forensic accounting expertise was used in individual cases and served as a tool for confirming or refuting the composition of an economic crime. The peculiarity of this process in studying the circumstances of economic disputes and economic crimes is the need to use not only legal but also special economic, in particular, accounting, knowledge.
Among their totality in the process of investigation, the most important are knowledge of accounting, economic analysis, economic control.
Conclusions. The study of economic fundamentals and practical application has made it possible to state that forensic accounting expertise is the study of experts with professional knowledge of accounting documents, reporting conducted in pretrial investigations and litigation and is the result of conflict situations of the economic activity of the enterprise and the institutional environment around him.

Keywords: forensic accounting; expert-accountant; forensic expert; bookkeeping accounting.

 

Література

1. Бухгалтерський словник / за ред проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир : ПП «Рута», 2001. – 224 с.
2. Жук, В. М. Бухгалтерський облік: шляхи вирішення проблем практики і науки: монографія / В. М. Жук. - К. : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2012. - 454 с.
3. Жук, В. Н. Основы институциональной теории бухгалтерского учета: монография / В. Н. Жук. - К. : Аграр-ная наука, 2013. - 408 с.
4. Каштанова, И. А. Судебная бухгалтерия: учебн. пособие для студентов специальности «Правоведение» учреждений, обеспечивающих получение высшего образо-вания / И. А. Каштанова. – Минск : ИВЦ Минфина, 2006. – 132 с.
5. Кірейцев, Г. Г. Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв’язки: монографія / Г. Г. Кірейцев. – Житомир : ЖДТУ, 2007. – 236 с.
6. Малюга, Н. М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку: монографія / Н. М. Малюга. – Житомир : ЖДТУ, 2005. – 548 с.
7. Мумінова-Савіна, Г. Г. Судово-бухгалтерська експертиза: навч. посібник / Г. Г. Мумінова-Савіна. – К. : КНЕУ, 2003. – 202 с.
8. Новий тлумачний словник у трьох томах / уклад. В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. - видання друге, виправлене – К. : «АКОНІТ», 2001. – 928 с.
9. Пушкар, М. С. Філософія обліку: монографія / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 157 с.
10. Ромашов, А. М. Судебно-бухгалтерская експертиза / А. М. Ромашов. – М. : Юрид. лит., 1985. – 128 с.
11. Чаадаев, С. Г. Судебная бухгалтерия: учебник / Г. Атанесян, С. Остроумов, В. Танасевич, С. Фортинский. - М.: Юрид. лит., 1980. – 320 с.
12. Шадрин, В. В. Теоретические вопросы судебно-бухгалтерской экспертизы / В. В. Шадрин; под ред.: Н. А. Бортник. – Саратов : Изд-во Сарат. гос. акад.права, 2002. – 144 с.
13. Юридична енциклопедія: в 6 томах. 2 том: Д-Й. Довідкове видання / ред. Ю. С. Шемшученко [та ін.]. - К. : «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 1999. – 744 с.
14. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. № 4038-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

References

1. Butynets, F. F. (Eds.). (2001). Bukhhalterskyi slovnyk [Accounting dictionary]. Zhytomyr: PP «Ruta» [in Ukrainian].
2. Zhuk, V. M. (2012). Bukhhalterskyi oblik: shliakhy vyrishennia problem praktyky i nauky [Accounting: ways to solve problems of practice and science]. Kyiv: NNTs «Instytut ahrarnoi ekonomiky» [in Ukrainian].
3. Zhuk, V. N. (2013). Osnovy institutsionalnoy teorii bukhgalterskogo ucheta [Fundamentals of institutional accounting theory]. Kyiv: Agrarnaya nauka [in Russian].
4. Kashtanova, I. A. (2006). Sudebnaya bukhgalteriya Forensic Accounting]. Minsk: IVTs Minfina [in Russian].
5. Kireitsev, H. H. (2007). Rozvytok bukhhalterskoho obliku: teoriia, profesiia, mizhpredmetni zviazky [Development of accounting: theory, profession, interpersonal relations]. Zhytomyr: ZhDTU [in Ukrainian].
6. Maliuha, N. M. (2005). Bukhhalterskyi oblik v Ukraini: teoriia y metodolohiia, perspektyvy rozvytku [Accounting in Ukraine: Theory and Methodology, Prospects for Development]. Zhytomyr: ZhDTU [in Ukrainian].
7. Muminova-Savina, H. H. (2003). Sudovo-bukhhalterska ekspertyza [Forensic accounting expertise]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].
8. Yaremenko, V. V., Slipushko, O. M. (Eds.). (2001). Novyi tlumachnyi slovnyk u trokh tomakh [New explanatory dictionary in three volumes]. (2nd ed., rev.). Kyiv: «AKONIT» [in Ukrainian].
9. Pushkar, M. S. (2002). Filosofiia obliku [The philosophy of accounting]. Ternopil: Kart-blansh [in Ukrainian].
10. Romashov, A. M. (1985). Sudebno-bukhgalterskaya ekspertiza [Forensic Accounting examination]. Moscow: Yurid. lit [in Russian].
11. Chaadaev, S. G., Atanesyan, G., Ostroumov, S., Tanasevich, V., Fortinskiy, S. Sudebnaya bukhgalteriya [Forensic Accounting]. Moscow: Yurid. lit [in Russian].
12. Shadrin, V. V. (2002). Teoreticheskie voprosy sudebno-bukhgalterskoy ekspertizy [Theoretical questions of forensic accounting]. N. A. Bortnik (Eds.). Saratov: Izd-vo Sarat. gos. akad.prava [in Russian].
13. Shemshuchenko, Yu. S., et al. (Eds.). (1999). Yurydychna entsyklopediia. Tom 2. D-I. Dovidkove vydannia [Legal Encyclopedia. Vols. 2. D-I. Reference edition]. Kyiv: «Ukrainska entsyklopediia» imeni M.P. Bazhana [in Ukrainian].
14. Zakon Ukrainy “Pro sudovu ekspertyzu”: vid 25.02.1994, № 4038-XII [Law of Ukraina “On forensic examination” from 25.02.1994, № 4038-XII]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/4038-12 [in Ukrainian].

Прочитано 3592 раз Последнее изменение Четверг, 20 Июня 2019 15:13
 

На сайте

Сейчас 136 гостей онлайн

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня4957
mod_vvisit_counterВчера11123
mod_vvisit_counterНа этой неделе52016
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе51761
mod_vvisit_counterВ этом месяце134613
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце215865
mod_vvisit_counterВсего6867954