Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА Kosach I. A., Lysenko Zh. P., Oleksyn A. G. Finances of the public-private partnership as a way of Ukrainian agroindustrial complex development

Kosach I. A., Lysenko Zh. P., Oleksyn A. G. Finances of the public-private partnership as a way of Ukrainian agroindustrial complex development

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-83-87

UDC 330

I. A. Kosach, Doctor of Economics,
Associate Professor,
Zh. P. Lysenko, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
A. G. Oleksyn, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

FINANCES OF THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A WAY OF UKRAINIAN AGROINDUSTRIAL COMPLEX DEVELOPMENT

Urgency of the research. The need to improve the policy of financing agricultural production is due to the lack of budget support and the imperfect mechanisms of indirect state support.
Target setting. New economic and political realities make their adjustments to the process of financing and management of investment processes in the industry, which should meet the challenges of the present, based on the world's leading experience and take into account the requirements of the Association Agreement between Ukraine and the EU. This concerns, first of all, the attraction of public-private partnership finance to the process of managing the development of agro-industrial complex.
Actual scientific researches and issues analysis. The research of the problems of financing the AIC is devoted to the works of such domestic scientists as P. Sabluk, O. Gudz, V. Yurchyshyn, P. Gaidutsky. The issues of the implementation of public-private partnership relations are considered by B. Danylyshyn, I. Brailovsky, I. Zapatrina, M. Zabastansky and many others.
Uninvestigated parts of general matters defining. The aforementioned studies do not consider the possibility of financing the agroindustrial complex on the principles of the implementation of public-private partnership relations and the advantages of a combination of public and private finance.
The research objective. The purpose of the article is to substantiate the possibilities of using PPP as an effective tool for financial support in the process of financing agricultural development.
The statement of basic materials. The present state of financing of agroindustrial complex and agricultural production as a priority branch is analyzed. The expediency of implementation of public-private partnership in the agroindustrial complex is substantiated. The main directions of using public-private partnership tools in the context of improving the policy of financing the develobpment of agroindustrial complex are considered.
Conclusions. Effective, responsible and transparent use of public-private partnership finances will allow for a steady economic growth of the branches of the domestic agroindustrial complex.

Keywords: budget support; financing; public-private partnership; state finance; private sector finance; concession; financial projects.


УДК 330

І. А. Косач, д. е. н., доцент,
Ж. П. Лисенко, к. е. н., доцент
А. Г. Олексин, к. е. н., доцент

ФІНАНСИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Актуальність теми дослідження. Необхідність удосконалення політики фінансування сільськогосподарського виробництва обумовлена недостатністю бюджетної підтримки та недосконалістю механізмів непрямої державної підтримки.
Постановка проблеми. Нові економічні та політичні реалії вносять свої корективи у процес фінансування та управління інвестиційними процесами в зазначеній галузі, який має відповідати викликам сучасності, ґрунтуватись на провідному світовому досвіді та враховувати вимоги Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Це стосується, перш за все, залучення фінансів державно-приватного партнерства до процесу управління розвитком АПК.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблематики фінансування АПК присвячені праці таких вітчизняних вчених, як П. Саблук, О. Гудзь, В. Юрчишин, П. Гайдуцький. Питання впровадження відносин державно-приватного партнерства розглядаються Б. Данилишиним, І. Запатріною, І. Брайловським, М. Забаштанським та багатьма іншими.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Вищезазначені дослідження не розглядають можливості фінансування АПК на засадах впровадження відносин державно-приватного партнерства та переваги поєднання державних і приватних фінансів.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування можливостей застосування ДПП як ефективного інструмента фінансової підтримки в процесі фінансування розвитку АПК та, зокрема, сільськогосподарського виробництва.
Виклад основного матеріалу. Проаналізовано сучасний стан фінансування АПК та сільськогосподарського виробництва як пріоритетної галузі. Обґрунтовано доцільність впровадження державно-приватного партнерства в АПК. Розглянуто основні напрямки використання фінансів державноприватного партнерства в контексті удосконалення політики фінансування розвитку АПК.
Висновки. Ефективне, відповідальне і прозоре використання фінансів державно-приватного партнерства дасть змогу забезпечити стале економічне зростання галузей вітчизняного АПК.

Ключові слова: бюджетна підтримка; державноприватне партнерство; фінансування; державні фінанси; фінанси приватного сектору; концесія; фінансові проекти.


References
1. Sait Derzhavnoi sluzhby Statystyky Ukrainy [Site of State Statistics Service of Ukraine]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from: http://ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].
2. Danilishin, B. (2016, April, 7). Nova derzhavna pidtrymka ahropromyslovoho kompleksu – shliah v nikudy [New state support for the agro-industrial complex is the way to nowhere]. ukr.lb.ua. Retrieved from https://lb.ua/economics/2016/04/07/332278_nova_derzhavna_pidtrimka.html [in Ukrainian].
3. Brailovskyi, I. A. (2015). Derzhavno-pryvatne partnerstvo: metodolohiia, teoriia, mekhanizmy rozvytku [Public-private partnership: methodology, theory, mechanisms of development]. Extended abstract of doctor’s thesis. Kharkiv, Kharkiv University [in Ukrainian].
4. Zakon Ukrainy pro derzhavno-pryvatne partnerstvo: vid 1 lypnia 2010 r., № 2404-VI [The Law of Ukraine on the state-private partnership: from July 1 2010, № 2404-VI]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/329-19 [in Ukrainian].
5. Zapatrina, I & Lebeda, T. (2011). Derzhavno-privatne partnerstvo yak faktor ekonomIchnogo zrostannya ta problemi yogo rozvitku v Ukrayini [Public-private partnership as a factor of economic growth and problems of its development in Ukraine]. Ekonomist – Economist, 3, 52-58 [in Ukrainian].
6. Zakon Ukrainy Pro kontsesiyi: vid 16 lypnia 1999 r., № 997-XIV [The Law of Ukraine on the concessions: from July 16 1999, № 997-XIV]. www.president.gov.ua. Retrieved from http://www.president.gov.ua/ [in Ukrainian].

Література
1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/.
2. Нова державна підтримка агропромислового комплексу – шлях в нікуди [Електронний ресурс] / Б. М. Данилишин. – Електр. текст. дані. – Режим доступу: https://lb.ua/economics/2016/04/07/332278_nova_derzhavna_pidtrimka.html.
3. Брайловський, І. А. Державно-приватне партнерство: методологія, теорія, механізми розвитку : автореф. дис… д-ра екон. наук: спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / І. А. Брайловський. – Харків, 2015. – 42 с.
4. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 1 липня 2010 року № 2404-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/329-19.
5. Запатріна, І. В. Державно-приватне партнерство як фактор економічного зростання та проблеми його розвитку в Україні / І. В. Запатріна, Т. Б. Лебеда // Економіст. – 2011. – № 3. – С. 52–58.
6. Про концесії : Закон України від 16.07.1999 р. № 997-XIV[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/.
Читати 1834 разів Останнє редагування Понеділок, 13 травня 2019 10:41
 

Зараз on-line

На даний момент 58 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні759
mod_vvisit_counterВчора6383
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні759
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні36314
mod_vvisit_counterВ цьому місяці125025
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці146546
mod_vvisit_counterРазом4206047