Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА Пахненко О. М., Криклій О. А. Методичні аспекти оцінювання рівня фінансової безпеки малих підприємств

Пахненко О. М., Криклій О. А. Методичні аспекти оцінювання рівня фінансової безпеки малих підприємств

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-143-146

УДК 336.64

О. М. Пахненко, к. е. н.,
О. А. Криклій, к. е. н., доцент

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТ

Актуальність теми дослідження. Складні економічні умови, в яких функціонують малі підприємства України, актуалізують необхідність підтримки їх фінансової безпеки.
Постановка проблеми. Управління фінансовою безпекою підприємства повинно ґрунтуватися на результатах оцінки її поточного рівня, що визначає необхідність розробки відповідної методики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням оцінювання рівня фінансової безпеки підприємств присвячені роботи таких науковців як І. Бланк, А. Вергун, К. Горячева, М. Єрмошенко, С. Журавльова, Т. Кузенко, Г. Портнова, Т. Рзаєва, О. Чернега.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Більшість методичних розробок щодо оцінювання рівня фінансової безпеки підприємств не адаптовані до аналізу фінансової безпеки суб’єктів малого бізнесу.
Постановка завдання. Розробка методики оцінювання рівня фінансової безпеки суб’єктів малого бізнесу.
Виклад основного матеріалу. У статті запропоновано методичний підхід до оцінювання рівня фінансової безпеки малих підприємств, реалізація якого включає п’ять етапів: 1) ідентифікація факторів впливу, формування масиву вхідних даних; 2) визначення еталонних значень показників; 3) нормалізація вхідних даних; 4) оцінка відхилень фактичних значень показників від еталонних, розрахунок складових інтегрального показника; 5) розрахунок інтегрального показника, надання якісної інтерпретації результатів.
Висновки. Запропонована методика оцінювання рівня фінансової безпеки дозволяє врахувати характер впливу факторів на рівень фінансової безпеки малих підприємств; застосувати диференційований підхід до визначення еталонних значень індикаторів; надати якісну інтерпретацію результатів.

Ключові слова: мале підприємство; малий бізнес; безпека підприємства; фінансова безпека, фінансовий стан; інтегральна оцінка.


UDC 336.64

O. M. Pakhnenko, Candidate of Economic Sciences,
О. A. Krykliy, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

METHODOLOGICAL ASPECTS OF ASSESSING THE LEVEL OF FINANCIAL SECURITY OF SMALL ENTERPRISES

Urgency of the research. The complicated economic conditions of the functioning of small enterprises in Ukraine determine the urgency of the problem of maintaining their financial security.
Target setting. Management of financial security of an enterprise should be based on the results of assessing its current level, which determines the need to develop a suitable methodology.
Actual scientific researches and issues analysis. The issues of assessing the level of financial security of enterprises are investigated in the works of such scientists as I. Blank, A. Verhun, K. Horyacheva, M. Yermoshenko, I. Zhuravlyova, T. Kuzenko, H. Portnova, T. Rzayeva, O. Cherneha.
Uninvestigated parts of general matters defining. Most of the methods for assessing the level of financial security of enterprises are not adapted to the analysis of financial security of small business entities.
The research objective. To improve the methodology of assessing the level of financial security of small enterprises.
The statement of basic materials. The article proposes a methodical approach to assessing the level of financial security of small enterprises, which includes five steps: 1) identification of factors of influence, collection of input data; 2) determination of reference values of indicators; 3) normalization of input data; 4) estimating the deviations of the actual values of indicators from their reference values, calculation of the components of the integral indicator; 5) calculation of the integral indicator, providing the qualitative interpretation of the results.
Conclusions. The proposed method for assessing the level of financial security takes into account the impact of factors on the level of financial security of small enterprises; applies different approaches to defining the reference values; provides a qualitative interpretation of the results.

Keywords: small enterprise; small business; enterprise security; financial security; financial condition, integral assessment.

Література

1. Brigham, E. F. Financial Management – Theory & Practice / E. F. Brigham, M.C. Ehrhardt. – 14th ed. – Mason, Ohio : South-Western, 2013. – 1200 p.
2. Вергун, А. М. Сучасні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства / А. М. Вергун, К. В. Стріжко. // Ефективна економіка. – 2015. – № 6. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_6 _21.
3. Рзаєва, Т. Г. Підходи та показники оцінки фінансової безпеки підприємства за умов конкурентного середовища / Т. Г. Рзаєва, Г. А. Бондар // Вісник ХНУ. Економічні науки. – 2015. – № 2 (2). – С. 246-251.
4. Zhuravlyova, I. V. Management of enterprise financial security and its intellectual component based on creating multiagent decision support system / I. V. Zhuravlyova, S. V. Lelyuk // Actual Problems of Economics. – 2014. – № 157. – С. 163-170.
5. Управління фінансовою безпекою економічних суб’єктів: навчальний посібник / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. М. Фролова. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2015. – 332 с.

References

1. Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C. (2013). Financial Management – Theory & Practice (14th ed.) Mason, Ohio : South-Western [in English].
2. Verhun, A. M., & Strizhko, K. V. (2015). Suchasni pidkhody do otsinky rivnya finansovoyi bezpeky pidpryyemstva [Modern approaches to assess the level of the company financial security]. Efektyvna ekonomika – Effective economy, 6. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_6 _21 [in Ukrainian].
3. Rzaieva, T. H., & Bondar, H. A. (2015). Pidkhody ta pokaznyky otsinky finansovoyi bezpeky pidpryyemstva za umov konkurentnoho seredovyshcha [Approaches and indicators of financial security of an enterprise in competitive environment]. Visnyk KHNU. Ekonomichni nauky – Bulletin of the KhNU. Economic sciences, 2, 246-251 [in Ukrainian].
4. Zhuravlyova, I. V. & Lelyuk, S. V. (2014). Management of enterprise financial security and its intellectual component based on creating multiagent decision support system. Actual Problems of Economics, 157, 163-170.
5. Frolov, S. M. (Eds.). (2015). Upravlinnya finansovoyu bezpekoyu ekonomichnykh subyektiv [Management of financial security of economic entities]. Sumy: DVNZ “UABS NBU” [in Ukrainian].

Читати 2126 разів Останнє редагування Понеділок, 13 травня 2019 11:37
 

Зараз on-line

На даний момент 65 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні3183
mod_vvisit_counterВчора5970
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні3183
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні38105
mod_vvisit_counterВ цьому місяці77261
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці198817
mod_vvisit_counterРазом4879561